Меню сайта

Сутність, функції і принципи організації фінансів підприємства

Розвиток ринкових відносин в Україні обумовило підвищення ролі фінансів, що є не тільки невід'ємною їх частиною, але і важливим інструментом реалізації цілей і стратегії підприємства.

Поняття «фінанси» найчастіше ототожнюють з поняттям «гроші», у дійсності це не так, хоча без грошей не може бути фінансів. Гроші - це загальний еквівалент, за допомогою якого насамперед виміряються витрати праці виробників. Фінанси - це економічний інструмент розподілу і перерозподіли національного доходу, засіб контролю за утворенням і використанням фондів коштів. Головне призначення їх полягає в тому, щоб шляхом утворення фондів грошових ресурсів забезпечити потреби підприємств, держави і населення в коштах, а також забезпечити контроль за використанням цих ресурсів і за діяльністю підприємств, організацій і установ [5].

Рисунок 1.4 - Схема аналізу взаємозв'язку фінансових показників господарської діяльності

Фінанси - це економічні відносини, що виникають у процесі розподілу і перерозподілу вартості національного багатства, сукупного суспільного продукту і національного доходу в зв'язку з формуванням централізованих і децентралізованих грошових фондів суб'єктів господарювання і держави з метою виконання ними своїх функцій і задач, забезпечення умов розширеного виробництва і соціально-економічного розвитку.

Під централізованими фінансами розуміються економічні відносини, зв'язані з формуванням і використанням грошових фондів держави, що акумулюються в державному бюджеті і позабюджетних фондах, під децентралізованими - грошові відносини, що підуть кругообіг грошових фондів підприємств[23].

Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають значне положення в структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється суспільний продукт, матеріальні і нематеріальні блага, національний доход і активно впливають на них. Саме тому від стану фінансів підприємства залежить можливість задоволення фінансових потреб, поліпшення фінансового стану держави.

Існують різні підходи до визначення фінансів підприємства.

У дипломній роботі під фінансами підприємств маються на увазі сукупні грошові відносини, що виникають у суб'єктів, що хазяюють, у процесі створення і здійснення виробничо-фінансової діяльності.

Відомо, що сутність будь-якої категорії найбільше повно розкривається при вивченні її функцій. Слід зазначити, що думки фахівців у відношенні функцій фінансів підприємств досить суперечливі і носять дискусійний характер. Досить поширена точка зору, що фінанси підприємств, як і загальнодержавні фінанси, виконують розподільну і контрольну функції[23,24]. Інші фахівці поряд з розподільною і контрольною функціями виділяють функцію створення доходів (нагромадження капіталу і фондів коштів)[22,27]. Таким чином, функція фінансів - створення доходів і фондів коштів у процесі господарської діяльності є невід'ємною умовою безперебійного процесу виробництва. Недоодержання доходів із причин неплатежів або їхньої затримки підприємствами - контрагентами обумовлює порушення нормального процесу фінансування поточних витрат і інвестицій. Іншими проявами цієї функції виступає стимулювання збільшення фінансових ресурсів підприємств і в тому числі грошових надходжень. При цьому в державі повинна бути створена мотиваційна система, яка б стимулювала підприємства до науково-технічного удосконалення, постійному технологічному відновленню, що в остаточному підсумку сприяло б збільшенню і підвищенню надійності дохідної бази господарювання.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...