Меню сайта

Сутність, функції і принципи організації фінансів підприємства

Розподільна функція фінансів підприємств реалізується в процесі розподілу виторгу від реалізації і прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, формуванні цільових грошових фондів. За допомогою цієї функції здійснюється відшкодування вартості використовуваних засобів виробництва і створення доходів у різних формах. Ця функція дозволяє формувати фонди цільового призначення, а також забезпечувати надходження коштів у бюджет і позабюджетні фонди.

Контрольна функція фінансів включає: контроль за цілеспрямованим і ефективним використанням фінансових ресурсів; пошук внутрішніх резервів виробництва; контроль за дотриманням заданої структури фондів з обліком виробничих і соціальних потреб; контроль за надходженням виторгу від реалізації товарів і послуг; контроль за правильним і своєчасним перерахуванням засобів у фонди підприємства; усунення і попередження порушень фінансової дисципліни[13].

Принцип матеріальної відповідальності означає наявність визначеної системи відповідальності за веденням і результатами господарської діяльності. Підприємства, що порушують договірні зобов'язання, розрахункову дисципліну, що порушують податкове законодавство, сплачують пені, штрафи, неустойки. У випадку неефективної діяльності до підприємства може бути застосована процедура банкрутства. Для керівників підприємств принцип матеріальної відповідальності реалізується через систему штрафів у випадку порушення підприємством податкового законодавства. До окремих працівників застосовується система штрафів, позбавлення премій, звільнення з роботи.

Об'єктивна необхідність принципу зацікавленості в результатах діяльності визначається основною метою підприємницької діяльності - витяг прибутку. На рівні окремих працівників реалізація цього принципу повинна бути забезпечена гідною оплатою праці за рахунок фонду оплати праці і прибутку, що направляється на споживання у виді премій, винагород матеріальної допомоги й інших стимулюючих виплат, а також виплат працівникам підприємства відсотків по облігаціях і дивідендів по акціях. Для підприємств цей принцип може бути реалізований у результаті проведення державою оптимальної податкової політики і дотримання економічно обґрунтованих пропорцій у розподілі чистого прибутку у фонд споживання й у фонд нагромадження. Інтереси держави забезпечуються рентабельністю діяльності підприємств.

Принцип формування фінансових резервів зв'язаний з необхідністю створення резервів для забезпечення підприємницької діяльності, що сполучена з ризиком наслідку коливання ринкової кон'юнктури. У ринковій економіці наслідку ризику лягають безпосередньо на підприємця, що самостійно приймає рішення, реалізує розроблені програми з ризиком неповернення вкладених грошових коштів. Фінансові вкладення підприємства також зв'язані з ризиком одержання недостатнього відсотка доходу в порівнянні з темпами інфляції або більш вигідними сферами вкладення капіталу. Нарешті, можуть мати місце прості прорахунки в розробці виробничої програми. Фінансові резерви можуть формуватися підприємством з чистого прибутку, після сплати податків і інших обов'язкових платежів, але зберігати їх доцільно в ліквідній формі, щоб вони приносили доход і при необхідності могли бути перетворені в наявний капітал[19].

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...