Меню сайта

Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області

Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ролі в економічній системі держави, теоретичного обґрунтування процесів формування доходної бази і напрямів використання бюджетних коштів, сутності місцевого оподаткування і його ролі в доходах місцевих бюджетів, створення ефективної системи міжбюджетних відносин. В умовах переходу до ринкової економіки зростає значення місцевих бюджетів у проведенні економічної і регіональної політики, вирішенні соціальних проблем, підтримці незахищених і малозабезпечених верств населення, що також потребує відповідного теоретичного обґрунтування і практичного вивчення.

Актуальність теми визначається тим, що розширення функцій і повноважень органів місцевого самоврядування, яке відбулося протягом останніх років, не супроводжувалося адекватним збільшенням обсягів фінансових ресурсів, що надходять у їх розпорядження. Незначними залишаються власні доходи і, зокрема, місцеві податки і збори, а також надходження від підприємств і організацій, що належать до місцевого господарства. Постійно зростає дотаційна залежність місцевих бюджетів від державного бюджету, подальшого вдосконалення потребує порядок розрахунку бюджетних трансфертів. Серйозною перешкодою на шляху зміцнення місцевих бюджетів стала нестабільність законодавства, неузгодженість і суперечливість окремих його положень. У зв’язку з цим виняткової актуальності набувають теоретичні і практичні проблеми функціонування місцевих бюджетів в Україні, як одної з головних передумов для стабільного розвитку регіонів.

На сьогоднішній день з особливою гостротою постає проблема вироблення дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси - видатків кожного виду бюджету, і що саме головне - доходів між різними ланками бюджетної системи.

Інформаційну базу написання дипломної роботи складають законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань формування та виконання місцевих бюджетів, а саме Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування" нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів, Державного казначейства та ін., що стосуються місцевих бюджетів. Теоретико-методологічну основу складають праці О. Д. Василика, К. В. Павлюк, О. О. Сунцової, С. В. Слухай, І. В. Кравченко, О. П. Кириленко та інших вчених-економістів, матеріали періодичного друку, інші джерела інформації.

Метою магістерської роботи є науково-теоретичне узагальнення та обґрунтування напрямів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму формування і виконання місцевих бюджетів як головного фактору соціально-економічного розвитку регіонів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- розкрити сутність та роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави;

дослідити особливості бюджетного процесу на місцевому рівні та організації міжбюджетних відносин;

провести аналіз формування та використання коштів місцевих бюджетів;

надати пропозиції щодо вдосконалення формування та виконання місцевих бюджетів.

Об'єкт дослідження - зведений бюджет Закарпатської області.

Предметом дослідження є джерела формування та напрямки використання коштів місцевих бюджетів Закарпатської області та їх роль у розвитку регіону.

Методи дослідження. Для досягнення мети було використано методи теоретичного та емпіричного дослідження, основними з яких є системний та історичний підходи, методи аналізу і синтезу (індукція, дедукція, порівняння, аналогія, абстрагування, класифікація).

Історичний метод, індукція, порівняння, аналогія та абстрагування застосовані окремо або в комплексі під час визначення предмету дослідження.

Логіко - статистичний і порівняльний аналіз і синтез для дослідження процесів формування та виконання місцевих бюджетів.

Прогностичні методи - моделювання, узагальнення незалежних характеристик - для формулювання висновків, рекомендацій і визначення шляхів подальшого розвитку місцевих бюджетів України.

З метою забезпечення достовірності одержаних результатів використовувалися методи наукової ідентифікації і зіставно-порівняльного аналізу літературних джерел.

    Читайте більше

    Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
    В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...

    Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
    У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...