Меню сайта

Організація та методологічні основи контрольної роботи Державної Контрольно-ревізійної служби України

Таким чином ми бачимо, що сума позовів до суду щодо відшкодування винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів порівняно з 2008р. зменшилась у 2009р. на 49323,9 млн. грн., а в 2010 р. збільшилася на 100072,5 млн. грн.

Взаємовідносини органів КРУ з іншими органами, на які покладено здійснення функцій фінансового контролю представлені на рисунку 2.

Рис. 2 Взаємозв’язок між органами державного контролю

З огляду на актуальність державного управління, викликану небезпечністю економіки достатнім обсягом фінансових ресурсів, провідна роль у регулюванні їх потоків, раціональному та ефективному використанні належить системі державного фінансового контролю, до якої відносять органи державної контрольно-ревізійної служби, державного казначейства, державної податкової служби, державної інспекції контролю за цінами, парламентського контролю та деякі інші.

. Шляхи удосконалення діяльності Контрольно-ревізійної служби України

Пропозиції щодо вдосконалення практики функціонування органів Державної контрольно-ревізійної служби:

. Значним кроком до становлення нових контролюючих структур, характерних для ринку, стало прийняття Закону України " Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні " в 1993 році. Даним законом були визначені основи державної системи контролю в Україні, права і обов’язки органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, посадових осіб і громадян, а також структуру і організацію системи контролю, інші норми, які стосуються державної системи контролю.

. Необхідно відмітити, що соціально-економічні, та політико-правові перетворення у нашій державі з часу прийняття даного закону (пройшло десять років з моменту його введення в дію) привели до його часткової невідповідності наявним умовам. До недоліків чинного закону слід віднести, в першу чергу, такі:

право органів ДКРС проводити ревізії та перевірки суб’єктів підприємницької діяльності за дорученнями правоохоронних органів передбачено в статті 14 "Взаємовідносини державної контрольно - ревізійної служби з правоохоронними органами” розділу IV "Правовий захист службових осіб державної контрольно - ревізійної служби” чинного Закону України, але при цьому не визначено сферу дії, функції і права органів служби в процесі проведення таких ревізій або перевірок.

закон обмежує сферу дії ДКРС в частині здійснення контролю за виконанням цільових державних програм і контрактів, про авансованих за рахунок бюджетних коштів, за використанням державного майна, валютних кредитів, сплатою податків та інших обов’язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів тощо.

органи ДКРС не мають належних важелів для забезпечення відшкодування чи поновлення завданих державі збитків, стягнення в дохід держави донарахованих платежів.

ефективність державного контролю за використанням бюджетних коштів залишається низькою частково з причини відсутності у ДКРС права застосовувати до порушників фінансові санкції за нецільове використання цих коштів.

. З урахуванням таких проблем вкрай необхідно внести відповідні зміни й доповнення до Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”.

Внесенням змін і доповнень до закону передбачається вирішити такі питання:

а). Окреслити загальну сферу діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби з огляду на те, що доручення контрольно-ревізійні підрозділи одержують (і будуть одержувати) від центральних органів влади та правоохоронних органів.

б). Визначити порядок проведення органами ДКРС ревізій і перевірок із власної ініціативи, за дорученнями Міністерства фінансів України, Кабінету міністрів України, правоохоронних органів тощо.

в). Закріпити статус ГоловКРУ України як найвищого органу ДКРС з врахуванням того, що за тенденцію адміністративної реформи ГоловКРУ підпорядковується Міністерству фінансів України.

г). Уточнити функції, права і відповідальність органів ДКРС, особливо в частині перевірки використання фінансових ресурсів підприємницьких структур, які використовують державні кошти, дотримання податкового законодавства, реалізація ревізійних матеріалів.

д). Передбачити відповідальність підприємств, установ і організацій за нецільове використання бюджетних коштів.

. Потрібно констатувати, що подальше покращення і вдосконалення контрольно-ревізійної діяльності затримується внаслідок відсутності її законодавчо-нормативної бази. Останнє прямо перешкоджає успішному виконанню ревізійним апаратом фінансових органів завдань в боротьбі з організованою злочинністю. Для подолання проблеми недосконалості чинних на даний час нормативно - правових актів необхідно:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...