Меню сайта

Формування власного капіталу підприємства

Як ми бачимо з таблиці 3.1, питома вага статутного капіталу ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» в 2010 році становила 1628 %, а в 2011 році зменшилась на 278,8 % і становила 1349,2 %, хоча сама сума залишилась незмінною. Це відбулось за рахунок зменшення сум неоплаченого капіталу та нерозподіленого прибутку. Сума нерозподіленого прибутку зменшилась на 210 тис. грн і становила 70 тис. грн або 3,3 %. Зменшилась сума неоплаченого капіталу на 154 тис. грн. і в 2011 році становила 26489 тис. грн

При виборі схеми формування структури власного капіталу та вибору джерел його фінансування власник підприємства стикається з проблемою вибору фінансування свого підприємства. Фінансування діяльності підприємства за рахунок власного капіталу є альтернативою до залучення позичкових коштів. Проте, використання власного капіталу як джерела фінансування має свої переваги та недоліки. Переваги власного капіталу:

власний капітал є фінансовою основою підприємства;

залучення власного капіталу є більш простим порівняно з залученням позикового капіталу, що пов'язане з тим, що рішення, пов'язані із збільшенням капіталу приймає власники та менеджери підприємства без необхідності отримання згоди інших господарюючих суб'єктів;

власний капітал забезпечує більш високу можливість генерування прибутку в усіх сферах діяльності.

Недоліками власного капіталу є:

обмеженість обсягу залучення фінансових ресурсів для розширення операційної та інвестиційної діяльності підприємства на окремих етапах його життєвого циклу;

висока вартість;

неможливе забезпечення перевищення коефіцієнта фінансової рентабельності підприємства над економічною рентабельністю.

Серед недоліків значне місце посідає висока вартість капіталу. Позичковий капітал оцінюється менеджментом підприємства за розмірами відсотків, а формування власного капіталу перебуває під впливом таких цінових чинників як дивіденди. Вартість сформованого власного капіталу розраховується із обсягу чистого доходу власників, що залишається в його розпорядженні після покриття всіх витраті формування необхідних:

(3.1)

де ЧДВ - обсяг чистого доходу власників;

- середньорічна сума власного капіталу.

Розрахунок вартості власного капіталу ТОВ «Чернівці Поліхімбуд», ми здійснити не можемо, так як відсутні дивіденди.

Таблиця 3.2 - Динаміка показників ефективності використання капіталу ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» за 2010 - 2011 роки %

Показники

За попередній період

За звітний період

Відхилення(+,-)

Рентабельність капіталу

-10,8

8,9

19,7

Рентабельність позикового капіталу

-277,7

105,8

383,5

Рентабельність власного капіталу

-11,2

9,6

20,8

Згідно проведеного вище аналізу бачимо, що протягом 2010 - 2011 років рентабельність капіталу зросла на 19,7 %, що є позитивним для ТОВ «Чернівці Поліхімбуд». Рентабельність позикового капіталу зросла на 383,5 % і у 2011 році становила 105,8 %. Позитивним є збільшення рентабельності власного капіталу на 20,8 %. У 2011 році її значення становить 9,6 %.

Таблиця 3.3 - Динаміка показників оборотності капіталу ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» за 2010 - 2011 роки

Показники

За попередній період

За звітний період

Відхилення(+,-)

Тривалість обороту капіталу, дні

1759

936

-823

Віддача капіталу, грн.

0,205

0,385

0,18

Коефіцієнт завантаження капіталом, грн.

4,885

2,601

-2,284

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...

Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні
В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації держа ...