Меню сайта

Формування власного капіталу підприємства

Як ми бачимо з таблиці 3.1, питома вага статутного капіталу ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» в 2010 році становила 1628 %, а в 2011 році зменшилась на 278,8 % і становила 1349,2 %, хоча сама сума залишилась незмінною. Це відбулось за рахунок зменшення сум неоплаченого капіталу та нерозподіленого прибутку. Сума нерозподіленого прибутку зменшилась на 210 тис. грн і становила 70 тис. грн або 3,3 %. Зменшилась сума неоплаченого капіталу на 154 тис. грн. і в 2011 році становила 26489 тис. грн

При виборі схеми формування структури власного капіталу та вибору джерел його фінансування власник підприємства стикається з проблемою вибору фінансування свого підприємства. Фінансування діяльності підприємства за рахунок власного капіталу є альтернативою до залучення позичкових коштів. Проте, використання власного капіталу як джерела фінансування має свої переваги та недоліки. Переваги власного капіталу:

власний капітал є фінансовою основою підприємства;

залучення власного капіталу є більш простим порівняно з залученням позикового капіталу, що пов'язане з тим, що рішення, пов'язані із збільшенням капіталу приймає власники та менеджери підприємства без необхідності отримання згоди інших господарюючих суб'єктів;

власний капітал забезпечує більш високу можливість генерування прибутку в усіх сферах діяльності.

Недоліками власного капіталу є:

обмеженість обсягу залучення фінансових ресурсів для розширення операційної та інвестиційної діяльності підприємства на окремих етапах його життєвого циклу;

висока вартість;

неможливе забезпечення перевищення коефіцієнта фінансової рентабельності підприємства над економічною рентабельністю.

Серед недоліків значне місце посідає висока вартість капіталу. Позичковий капітал оцінюється менеджментом підприємства за розмірами відсотків, а формування власного капіталу перебуває під впливом таких цінових чинників як дивіденди. Вартість сформованого власного капіталу розраховується із обсягу чистого доходу власників, що залишається в його розпорядженні після покриття всіх витраті формування необхідних:

(3.1)

де ЧДВ - обсяг чистого доходу власників;

- середньорічна сума власного капіталу.

Розрахунок вартості власного капіталу ТОВ «Чернівці Поліхімбуд», ми здійснити не можемо, так як відсутні дивіденди.

Таблиця 3.2 - Динаміка показників ефективності використання капіталу ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» за 2010 - 2011 роки %

Показники

За попередній період

За звітний період

Відхилення(+,-)

Рентабельність капіталу

-10,8

8,9

19,7

Рентабельність позикового капіталу

-277,7

105,8

383,5

Рентабельність власного капіталу

-11,2

9,6

20,8

Згідно проведеного вище аналізу бачимо, що протягом 2010 - 2011 років рентабельність капіталу зросла на 19,7 %, що є позитивним для ТОВ «Чернівці Поліхімбуд». Рентабельність позикового капіталу зросла на 383,5 % і у 2011 році становила 105,8 %. Позитивним є збільшення рентабельності власного капіталу на 20,8 %. У 2011 році її значення становить 9,6 %.

Таблиця 3.3 - Динаміка показників оборотності капіталу ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» за 2010 - 2011 роки

Показники

За попередній період

За звітний період

Відхилення(+,-)

Тривалість обороту капіталу, дні

1759

936

-823

Віддача капіталу, грн.

0,205

0,385

0,18

Коефіцієнт завантаження капіталом, грн.

4,885

2,601

-2,284

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...