Меню сайта

Реорганізація фінансової системи України як фактор стабілізації фінансової системи

Бюджет - це головний фінансовий план створення і використання фонду грошових коштів держави.

Бюджетна система - головна ланка фінансової системи, яка організаційно залежить від форми державного устрою і, як правило, складається з державного та місцевих бюджетів.

Валютний контроль - контроль за розрахунками в межах торгового обігу, наданням звітності про валютні операції, декларуванням валютних цінностей та іншого майна, операціями з валютними цінностями, що потребують отримання ліцензій НБУ.

Глобалізація - феномен, що характеризує якісно нову фазу інтернаціоналізації економічного життя.

Дефіцит бюджету - це співвідношення між доходами і видатками бюджету з переважанням видатків.

Децентралізований фонд - це фонд, повноваженнями по створенню, розподілу(перерозподілу) і використання якого наділені державні й комунальні підприємства, установи, організації, їх об’єднання, який утворений за рахунок їх прибутку, створений на рівні цих суб’єктів і спрямований на здійснення завдань і функцій, що стоять перед зазначеними суб’єктами.

Інвестиції - це господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Інфляція - це багатопланове соціальне економічне явище, яке характеризує співвідношення між кількістю паперових грошей, обсягом вироблених товарів та послуг і темпами зростання рівня цін.

Реструктуризація - це зміна складу, зв’язків та побудови об’єкта, але не зміна його суті.

Реструктуризація підприємства - комплекс фінансово-економічних, організаційних і правових заходів, спрямованих на оновлення структури підприємства й управління, фінансів і виробництва, організаційно-правової форми діяльності, що дають змогу вдосконалити фінансово-економічні відносини підприємства для забезпечення ефективного використання його потенціалу та збільшення його ринкової вартості.

Ринкова трансформація - це процес переходу до ринкової економіки.

Стійкість фінансової системи - це такий стан динамічної фінансової системи, за якого вплив будь-яких шоків на фінансову систему не заважає їй забезпечувати ефективний перерозподіл фінансових ресурсів в економіці, функціонування платіжної системи.

Фінанси - це економічна категорія, що відображає економічні відносини в процесі створення і використання фондів грошових коштів.

Фінанси - це застосування різних економічних прийомів для досягнення максимального достатку.

Фінанси - це сукупність економічних відносин, що пов'язані з обміном, розподілом і перерозподілом в грошовій формі вартості ВВП, а за певних умов і національного багатства.

Фінансова глобалізація - вільний та ефективний рух капіталів між країнами і регіонами, функціонування глобального фінансового ринку, формування системи наднаціонального регулювання міжнародних фінансів, реалізацію глобальних фінансових стратегій транснаціональних корпорацій (ТНК) та транснаціональних банків.

Фінансова дестабілізація - це баланс ризиків у фінансовій системі, при якому вона перестає здійснювати свої функції; неврівноважений стан фінансової системи.

Фінансова політика - це сукупність фінансових (розподільчих і перерозподільчих) заходів, які здійснює держава через фінансову систему.

Фінансові ресурси - це фонди грошових коштів, які знаходяться в розпорядженні держави, господарюючих суб’єктів і населення, які створюються в процесі розподілу і перерозподілу для забезпечення розширеного відтворювання та задоволення загальнодержавних потреб.

Фінансова система - це фінанси державних та недержавних інститутів матеріальних і нематеріальних благ, продавців, покупців, споживачів із відповідним економічним та правовим статусом, тобто суб’єктів ринкової економіки. Фінансова система є складовою економічної системи, яка визначає форму і зміст основних економічних відносин, котрі виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання економічного продукту.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...