Меню сайта

Реорганізація фінансової системи України як фактор стабілізації фінансової системи

В умовах трансформаційної економіки, Україна потребує значної реорганізації фінансової системи задля досягнення стабілізації. Центральною проблемою сьогодення і майбутнього фінансової стабілізації в Україні залишається інфляція. Незважаючи на постійні заяви про важливість боротьби з інфляцією, не можна сказати, що на практиці це завдання для уряду є одним з пріоритетних.

Негативні соціальні і економічні наслідки інфляції вимушують уряди різних країн проводити політику, направлену на зміцнення національної валюти. Цінова стабільність у будь-якій економіці є ключовою. Нестабільність цін в економіці країни спричиняє чимало негативних ефектів, а також (і це головне) - підвищує невизначеність у процесі прийняття рішень для всіх суб’єктів економічної діяльності. Ось лише деякі можливі негативні наслідки слабкості грошової одиниці та пов’язаної із цим цінової нестабільності й інфляції:

спотворення цінових сигналів і неефективність розміщення інвестицій;

- зростання нестабільності як цін, так і самої інфляції. Наслідок нестабільності інфляції - невизначеність для всіх учасників ринку. Тобто їм важко зорієнтуватися, що саме є причиною зміни базових цін - інфляція чи зміна загальних попиту та пропозиції;

збільшення перетікання ресурсів із виробничої до сфери фінансових послуг;

неврівноваженість цін на кредитні ресурси;

спотворення бухгалтерського обліку, фінансових контрактів, податкової системи та реальної ціни запасів в економіці;

втрата цінової конкурентоспроможності економіки;

втрата грошима функції міри вартості;

зростання загальної економічної, соціальної та політичної нестабільності.

Таким чином, необхідно досягнути цінової стабільності як основного завдання Центрального банку для забезпечення сталого економічного зростання. Під ціновою стабільністю розуміється не нульовий рівень цін, а їх постійне незначне зростання, тобто, дотримання низької і стабільної інфляції.

Головними кроками, що вже здійснені в Україні на шляху до цінової стабільності, є такі.

Внесення змін до Закону України «Про Національний банк України», яким цінова стабільність визначена як головна ціль монетарної політики;

- Посилена ефективність системи комунікацій між Національним банком України та економічними агентами.[2, 3-7]

Але складність ситуації полягає в тому, що антиінфляційну політику в Україні зараз не можна звести до тільки непрямих економічних важелів. Річ у тому, що в Україні, разом із загальними закономірностями, найважливішою причиною інфляції можна вважати унікальну диспропорцію в економіці, що виникла як наслідок командно-адміністративної системи. Радянській економіці були властиві тривалий розвиток в режимі військового часу, і, як наслідок, надмірна частка військових витрат у ВНП, високий ступінь монополізації виробництва, розподілу і грошово-кредитної системи і інші особливості. Такі тенденції присутні зараз і в Україні.

Крім того, фінансова система потребує значного вдосконалення. Основними напрямами є:

1. Вдосконалення фінансового законодавства і права;

2. Подолання таких форм фінансової кризи, як:

- некерована державна заборгованість країни;

- банкрутство;

подолання прихованого дефіциту місцевих бюджетів;

подолання кризи неплатежів.

3. Створення на якісно новій основі організаційно-економічного механізму управління фінансами;

4. Розробка і затвердження стійкого податкового і бюджетного кодексу;

. Підвищення ефективності всього фінансового механізму;

. Налагодження механізму взаємин підприємств, установ і організацій з бюджетною системою, позабюджетними фондами, банківською системою і т.д.;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Оподаткування малого бізнесу проблеми та шляхи вирішення
Підприємництво є головним елементом ринкового середовища. Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню дохідної частини бюджету, стимулює структурні зміни ...

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...