Меню сайта

Оцінка системи бухгалтерського обліку як інформаційної бази фінансового контролю операцій з основними засобами в комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Контрольний процес операцій, пов'язаних з рухом основних засобів основується на ґрунтовному та високоякісному забезпеченні інформацією, як нормативно-довідковою, так і обліковою.

Складання у бухгалтерському обліку даних про основні засоби, інші необоротні матеріальні активні незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи та відображення інформації про них у річній фінансовій звітності комунального підприємства здійснюється відповідно методологічним засадам, визначеним у П(С)БО № 7 "Основні засоби" та чинному законодавству.

Однією із найважливіших функцій бухгалтерського обліку є надання необхідної інформації, тому дані, які формуються в систем1' обліку повинні бути обґрунтованими, повними та доречними. Первинні документи є першими документальними доказами, що реєструють та посвідчують господарські операції. Вони мають створюватися у момент здійснення кожної господарської проводки, а якщо це неможливо здійснити, то одразу після її закінчення. Первинні документи мають вміщати всю необхідну інформацію, що має відношення до обліку основних засобів. Наприклад: інформацію про надходження та вибуття, місце знаходження, стан збереження, процес нарахування амортизації,^ дооцінку чи уцінку, зменшення (відновлення) корисності Якісні характеристики даних, що знаходяться у первинних документах, мають задовольняти вимоги та потреби усіх користувачів інформацією: внутрішніх (адміністративний персонал підприємства), так і зовнішніх (власники, аудитори^, кредитори та інші користувачі) [75].

Процес складання потрібної облікової інформації у цілому, та основних засобів у тому числі, проходить кілька етапів (рис. 2.1.).

Рис. 2.1. Етапи формування облікових даних

Ці етапи складання даних про основні засоби поділяються на окремі процедури, що здійснюються протягом усього життєвого циклу окремого основного засобу, а саме:

1. оприбуткування основних засобів та оформлення відповідних первинних документів;

2. присвоєння об'єктам основних засобів інвентарних номерів;

3. складання інвентарних карток;

4. збирання і опрацювання даних про участь засобів праці у виробничому процесі та нарахування амортизації^

5. переміщення в середині великого підприємства шляхом передачі об'єктів від одної матеріально відповідальної особи до іншої

6. здійснення поліпшення основних засобів у вигляді поточного та капітального ремонта

7. постановка об'єктів на консервацію або передача в оренду;

8. документальне оформлення вибуття основних засобів, ліквідація, передача чи реалізація стороннім організаціям;

9. інвентаризація основних засобів.

Для відображення операцій з основними засобами на комунальному підприємств; "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" застосовуються рахунок 10 "Основні засоби" з відповідними субрахунками. Активний рахунок, по дебету відображається надходження основних засобів, по кредиту - вибуття. Призначений для обліку наявних основних засобів. По дебету також відображають суми дооцінок, ремонтів, модернізацій, реконструкцій, добудов та інших господарських процесів, які призвели до збільшення вартості активу та економічних вигод у майбутньому. За кредитом також списують вибуття основного засобу, його уцінку, часткову ліквідацію об'єкта.

Для відображення процесу амортизації призначено рахунок 13 "Знос необоротних активів". На ньому узагальнюється інформація про нараховану амортизацію необоротних активів, в тому числі, основних засобів, а також, відображається індексація зносів. Для відображення зносу основних засобів призначений субрахунок 131 ""знос основних засобів". На ньому відображається нарахування зносу на активні як обліковуються на рахунку 10.

Аналітичний облік наявності об'єкт .в та нарахування амортизації на них ведеться окремо за відповідними видами основних засобів.

На комунальне підприємство основні засоби прибувають у вигляді капітальних вкладів, купівлі за плату у інших організацій, підприємств та осіб, у вигляді безоплатно отримання від інших підприємств або осіб, внесення учасників за рахунок внесків до статутного підприємства, оприбуткування лишків основних засобів, виявлених під час проведення переобліку чи інвентаризації, а також внутрішнього руху основних засобів. Так як комунальне підприємство "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" створено шляхом перетворення МДПМК-56, то у його розпорядження також надійшло усе майно, у тому числі основні засоби попереднього підприємства.

Основні засоби вибувають із комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" після часткової або повної ліквідації, безкоштовної їх передачі іншим підприємствам, організаціям або особам, а також після нестачі, виявленої в ході проведення інвентаризації. Також основні засоби можуть бути реалізовані за залишковою або справедливою вартістю.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Механізм економічного зростання в ринковій економіці
За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макро ...

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...