Меню сайта

Оцінка системи бухгалтерського обліку як інформаційної бази фінансового контролю операцій з основними засобами в комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Введення основних засобів до експлуатації проводить комісія, яка створюється наказом чи розпорядженням керівника підприємства. Найчастіше, на підприємстві утворюється постійно діюча комісія, до якої входять включають головного механіка, спеціаліста з будівництва, інженера по техніці безпеки, бухгалтера, працівника, якому здають під його відповідальність об'єкт основного засобу.

Операції з основними засобами з позицій відображення в бухгалтерському обліку є одними з найбільш складних видів роботи. Тому дуже важливо вчасно і достовірно відображати усі проводки в первинних документах [81].

Існують типові форми первинної документації, які затверджені Міністерством Статистики та Міністерством Фінансів, які, також, використовуються на комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп", а саме:

- акт приймання-передачі основних засобів 03-1. Використовується для оформлення зачислення до складу окремих об'єктів основних засобів, для відображення в обліку процесу введення їх в експлуатацію, при документуванн внутрішнього переміщення, а також для виведення із складу об'єктів основних засобів, внаслідок їх передачі іншому підприємству. Документ містить дату операції, дату випуску і введення в експлуатацію основного засобу, номер паспорта, кореспондуючі рахунки в обліку та матеріально-відповідальні особи. Він оформлюється в одному примірнику в момент надходження чи вибуття основних засобів. Після цього 03-1 з доданою технічною документацією передається в бухгалтерію, підписується керівником та головним бухгалтером. Прочитавши документ можна визначити комплексність основних засобів, норми їх амортизації, термін експлуатації та матеріально-відповідальні особи

- акт приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів основних засобів 03-2. В ньому відображаються технічні характеристики та початкова вартість об'єкту. Актом такої форми оформлюється приймання завершених робіт після добудови, реконструкції або модернізації основних засобів. В документі наведена інформація про види робіт, суми затрат, здача здачу об'єкта в експлуатацію. Акт за типовою формою 03-2 складається при прийманні об'єкта основних засобів після ремонту та підписується відповідним працівником відділу комунального підприємства, уповноваженим прийняти об'єкт, і представником який виконував ремонт. Якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію виконує стороння організація, то акт складається у двох примірниках та передається в бухгалтерію. В технічну документацію об'єкта основних засобів вносяться необхідні зміни в характеристику об'єкта, що пов'язані з ремонтом. В якості інформаційного забезпечення фінансового контролю дає можливість оцінити достовірність проведених робіт, їх якість та суми витрат;

- акт на списання основних засобів 03-3. Застосовується при оформленні вибуття основних засобів, при повному або частковому їх списанні. В документі зазначаються сума зносу об'єкта, його залишкова і ліквідаційна вартість та вартість матеріалів, які були оприбутковані після ліквідації. Акт на комунальному підприємств складається в двох примірниках (один - в бухгалтерії, інший - матеріально відповідальній особі). В акті вказуються затрати на списання, а також вартість матеріальних цінностей, отриманих внаслідок ліквідації. За допомогою документа можна встановити обґрунтованість зносу об'єкта, його ліквідацію та оприбуткування після її проведення залишків матеріальних цінностей;

- акт на списання автотранспортних засобів 03-4. Використовується для оформлення списання легкового чи вантажного автомобіля, причепа тощо внаслідок їх повної ліквідації. В документі зазначається технічна характеристика агрегатів автомобіля (причепа, напівпричепа), дата конструювання, кількість ремонтів, пробіг* причини, які призвели до списання. Складається в двох примірниках, підписують члени комісії, затверджує керівник підприємства або уповноважена ним на це особа. Можна встановити достовірність причин списання автомобіля та точність оприбуткування агрегатів та запасних частин;

- акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини 03-5. Складається при встановленні, запуску і демонтажі будівельної машини, що взята напрокат. Наводиться технічна характеристика будівельної машини, відповідальних осіб за її використання , причини та умови установки, пуску, демонтажу. Підписується представником машино прокатної бази та механіком будівельної дільниці. Перевіряється з метою встановлення доцільності проведених операцій з будівельною машиною та їх обґрунтованість;

- інвентарна картка обліку основних засобів 03-6. Використовується для обліку відокремлених основних засобів, для спільного обліку подібних об'єктів основних засобів, які надійшли для використання в одному календарному місяці й мають одне й те ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику та вартість. В таких картках зазначається характеристика об'єкту основних засобів, їх первісна вартість, норми амортизації, дорогоцінні метали тощо. Здійснюються записи на підставі актів приймання-передачі основних засобів та акту на списання основних засобів. Як правило, заповнюється в одному примірнику та знаходиться у бухгалтерії;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...