Меню сайта

Валові витрати готелів і проблеми удосконалення законодавства

З кожним роком росте дуже швидкими темпами кількість готелів, що відповідно створює на ринку жорстку конкуренцію. А це, у свою чергу, ставить перед готелями нові вимоги щодо поліпшення і впровадження нових підходів до ведення бізнесу. Виникає потреба швидко переорієнтуватися, реагувати на зміну споживчих настроїв і пріоритетів.

Малий та середній приватний бізнес вже довів свою здатність освоювати проекти обсягом до мільйона доларів, що в повніше достатньо для невеликого готелю на 20-30 номерів.

Першочергового вирішення потребують наступні проблеми:

. необхідність створення сприятливих умов для залучення додаткових джерел в інвестування матеріально-технічної бази підприємства.

. невирішеність питань законодавчого встановлення нормативів податкових платежів, які б враховували особливості галузі.

. невідповідність існуючої нормативно-правової бази для підприємств туристичної галузі України міжнародним вимогам і практиці функціонування аналогічних підприємств за кордоном.

. відсутність концепції фінансово-економічної підтримки підприємств галузі з боку держави та органів місцевої влади.

. відсутність механізму сприяння підвищенню завантаженості українських готелів на рівні держави і реклами туристичного продукту України за кордоном.

Вирішення питань стане можливим, якщо:

на рівні держави створити умови для забезпечення пільгового кредитування підприємств готельного комплексу;

створити сприятливий податковий режим для інвестора;

зменшити податковий тиск на підприємства готельного комплексу, ввівши диференційовану ставку ПДВ і знизити ставку готельного збору протягом певного періоду;

врахувати галузеві особливості формування складу витрат на послуги.

Враховуючи обмеженість коштів державного бюджету, було б наївно розраховувати на отримання найближчим часом пільгових кредитів підприємствами готельної галузі. У той же час найбільш реальним джерелом інвестицій можуть бути кошти, отримані внаслідок зменшення податкового тиску на підприємства готельної галузі.

за рахунок зменшення ставки готельного збору до 5 відсотків та встановлення єдиної ставки по Україні;

за рахунок зменшення ставки податку на додану вартість на послуги з проживання;

за рахунок збільшення відсотка витрат на поліпшення основних засобів, який відповідно до податкового законодавства можна буде відносити на валові витрати.

Також необхідно переглянути підхід до визначення складу витрат на послуги готельних підприємств, оскільки в даний час відсутня нормативна база визначення типових витрат для підприємств туристичної галузі.

Прикладом може служити такий факт. М'який інвентар для номерного фонду готелів (зокрема, рушники та постільну білизну) потрібної якості та розмірів в Україні не виробляють. Ми змушені закуповувати його за кордоном, значно втрачаючи на митних зборах.

Всі такою ж актуальною залишається проблема заповнення номерного фонду, оскільки на державному рівні практично не ведеться рекламної діяльності з туристичної привабливості України. Для вирішення цієї проблеми в нашому підприємстві планується створити нові підрозділи - відділи бронювання, маркетингу, а так само змушені витрачати значні кошти на рекламу, маркетингові дослідження та заходи. Найближчим часом очікується загострення цієї проблеми, оскільки на українському ринку скоро з'являться представники міжнародних готельних мереж зі своїм колосальним досвідом боротьби за клієнта і значним фінансовим капіталом.

Для вирішення цієї проблеми необхідно використовувати ті організаційні переваги, які відкрилися в результаті формування державного управління галуззю.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...