Меню сайта

Формування власного капіталу підприємства ПрАТ «Полтавського лікеро-горілчаного заводу»

При плануванні структури капіталу визначальними є такі фактори:

. Структура активів: окремі активи підходять на роль застави за кредити краще, ніж інші.

. Величина операційного важеля. Для підприємств із значною величиною фіксованих активів високий рівень операційного важеля дуже небезпечний: в умовах економічної нестабільності при падінні платоспроможності споживачів кожен процент зниження виторгу підприємством тягне за собою падіння прибутків і входження підприємства у зону збитків. Тому підприємство має бути більш консервативне в питаннях, що стосуються використання кредитів.

. Стабільність продажів: стабільний продаж забезпечує рівномірний потік, грошових надходжень. Тому підприємство зі стабільним обсягом продажів може брати на себе більше кредитних зобов'язань, оскільки його ризик невиплати процентних ставок за кредити є невисокий.

. Прибутковість підприємства. Підприємство з високим рівнем прибутковості менше потребує фінансування зобов'язань, оскільки має можливість фінансування за рахунок власного капіталу.

. Фактор оподаткування. Якщо два підприємства мають однакову величину валового прибутку, то витрати на податкові відрахування підприємства з вищим рівнем оподаткування збережуть більше податків, ніж підприємства з нижчим рівнем оподаткування.

. Ринкові умови. У період високих процентних ставок підприємства слабо використовують можливості довготермінового кредитування. Вони намагатимуться використовувати власний капітал для покриття довготермінових капітальних потреб.

. Рішення керівництва. Керівники одного типу більше схильні до використання позик, ніж інші, що суттєво впливає па структуру капіталу підприємства.

Отже, ефективність фінансування підприємства за рахунок власного капіталу визначається стратегією формування фінансових ресурсів, що залежить від форми власності, виду діяльності, територіального розміщення та інших факторів впливу. Зменшення вартості капіталу на підприємстві ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод», що спостерігається за аналізований період, вказує на деякі збої у роботі підприємства, а саме фінансового відділу; низьку ефективність управління капіталом та фінансовими ресурсами. Необхідно вжити відповідних заходів щодо поліпшення оптимізації структури власного капіталу. (рис. 1.2.3)

Рис.1.2.3 Етапи процесу оптимізації структури власного капіталу підприємства

Оптимальна структура власного капіталу є головною умовою стійкого розвитку будь-якого підприємства, бо вона представляє собою таке співвідношення грошових коштів, за досягненням значення якого критерій наближається до оптимального. Пропонуємо застосувати модель оптимізації власного капіталу, яка надає можливості до управління структурою власного капіталу підприємства з урахуванням впливу чинників як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Розроблена багатофакторна модель оптимізації структури власного капіталу підприємства передбачає такий алгоритм дій:

1. На першому етапі аналізується власний капітал, джерела його формування, динаміка та склад його структури у попередніх періодах.

2. Протягом другого етапу досліджується зовнішнє середовище, фактори якого можуть вплинути на структуру власного капіталу підприємства.

3. На третьому етапі визначається чи орієнтуватися в подальшому на наявну структуру статутного капіталу, чи прагнути максимізувати рентабельність власного капіталу. Для цього за допомогою методу ітерації розраховується показник рентабельності власного капіталу, як один з критеріїв якості управління формуванням оптимальної структури власного капіталу.

4. На четвертому етапі визначається середньозважена вартість власного капіталу.

. На п’ятому етапі формується оптимальна структура власногокапіталу підприємства виходячи із розрахованих показників.

. На шостому етапі для визначення ефективності використання власного капіталу і виявлення заходів для стабілізації фінансового стану підприємства проводиться факторний аналіз власного капіталу підприємства. Для цього використовується модель рентабельності власного капіталу за чистим прибутком, яка характеризує віддачу на вкладений власниками капітал. Визначення впливу факторів на кожен з результуючих показників відбувається методом ланцюгових підстановок. Метою даного етапу є виявлення елементів, які найбільше впливають на зміну структури власного капіталу.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...