Меню сайта

Аналіз фінансового стану ПОСП «Зірка»

З таблиці видно, що вартість необоротних та оборотних активів ПОСП «Зірка» зросла, відповідно зросла загальна вартість майна підприємства на 372,00 тис. грн. у 2010 році в порівнянні з 2008 роком.

Збільшилась дебіторська заборгованість підприємства на 106,00 тис. грн., що є негативним показником для підприємства.

Збільшення на 434,00 тис. грн. власного капіталу у 2010 році в порівнянні з 2008 роком, та зменшення у відповідний період залученого капіталу на 451,00 тис. грн. є позитивним для підприємства.

Коефіцієнт зносу характеризує частку вартості основних засобів, що її списано на витрати виробництва і дає змогу оцінити стан основних засобів. По досліджуваному підприємству спостерігаємо незначне збільшення даного коефіцієнта на 0,05 у 2010 році в порівнянні з 2008 роком, що є допустимим значенням і говорить про те що стан основних засобів незначно погіршився.

На базовому підприємстві у 2008 році показник матеріаловіддачі склав 1,57, в 2009 році - 1,49, а у 2010 році - 1,57 що показує стабільність у ефективності використання матеріалів у 2010 році і випуск продукції з кожної гривні матеріальних ресурсів залишається таким же.

Крім матеріаловіддачі узагальнюючим показником використання матеріальних ресурсів виступає матеріаломісткість. На ПОСП «Зірка» за даними 2008 року вона склала 0,64, в 2009 році - 0,67, а в 2010 році - 0,64, що показує скільки матеріальних ресурсі припадає на 1 гривню випущеної продукції. Необхідно зазначити, що якщо цей показник буде перевищувати 1, то у виробничому процесі має місце явище перевитрат матеріальних ресурсів.

Отже, фінансовий стан ПОСП «Зірка» за досліджуваний період є задовільним, спостерігаємо поступове підвищення відповідних показників, що характеризує стабільність підприємства з точки зору його прибутковості.

Наступним етапом аналізу є визначення платоспроможності на основі показників ліквідності (табл. 2.1.2.), що є важливим показником фінансової стійкості. Ліквідність - це спроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів по мірі настання їхнього терміну. Аналіз ліквідності активів підприємства допомагає визначити можливість покриття зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких у грошові кошти відповідає строку погашення зобов'язань.

Таблиця 2.1.2 Оцінка ліквідності ПОСП «Зірка»

Показники

Норматив

2 008 р.

2 009 р.

2 010 р.

Відхилення 2010 до 2008 рр., +/-

1

2

4

5

6

7

1. Загальний коефіцієнт покриття (платоспроможності)

>1

17,84

29,10

21,06

3,22

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності.

>0,5

2,66

3,60

2,28

-0,38

3. Коефіцієнт незалежності (забезпеченої) ліквідності.

>0,5

3,39

9,84

6,98

3,59

4.Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

>0,2

0,28

0,56

0,31

0,03

5.Частка оборотних активів в загальній сумі активів.

за планом

0,49

0,58

0,52

0,03

6.Частка виробничих запасів в оборотних активах.

>0,5

0,74

0,20

0,62

-0,12

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...