Меню сайта

Охорона праці

Після оцінювання ризику виникнення професійних захворювань в приміщенні відділу кадрів проведемо побудову “дерева подій”. Для цього оберемо категорію небезпек, викликаних випромінюванням ЕОМ, що використовується у цьому приміщенні.

Будемо вважати, що професійне захворювання - це подія А, тобто захворювання працівника внаслідок виникнення вище вказаної небезпеки. Отже, щоб стався нещасний випадок (подія А), необхідно принаймні виконання хоча б однієї з умов:

– відстань між бічними поверхнями відеотерміналів є не меншою 1,2 (подія Б);

– відстані між тильною поверхньою одного відеотерміналу та екраном іншого є меншою за 2,5 м (подія В);

– екран відеотермінала та клавіатура розміщені на відстані 500 мм від очей користувача. (подія Г).

Схема “дерева подій” представлена на рисунку 4.2.

Рисунок 4.2 - Побудова “дерева подій” щодо можливості виникнення професійного захворювання, викликаного негативним впливом випромінювання ЕОМ, що використовується у цьому приміщенні

Отже, тепер проведемо аналіз цього дерева. Таким чином, подія А може виникнути при наявності однієї з умов Б, В та Г, а також і їх сукупності.

В свою чергу подія Б може бути наслідком двох наступних подій - Д (недостатня ширина приміщення) та Е (недотримання правил техніки безпеки при користуванні ЕОМ).

Подія В може стати наслідком також двох наступних подій:

- Ж - недостатня довжина приміщення;

- З - недотримання інструкції по користуванню обладнанням.

Подія Г може бути наслідком події И - недотримання нормативу щодо робочої поверхні столу, а саме недостатня ширина столу.

Аналіз дерева полягає у виявленні умов, мінімально необхідних та достатніх для виникнення або не виникнення головної події А. Таким чином, у даному випадку є чотири: ДЖИ, ДЗИ, ЕЖИ, ЕЗИ і два мінімальних сполучення та одиночна подія, що виключають можливість виникнення події А при одночасній відсутності: ДЕ, ЖЗ та И.

Аналітичний вигляд умов виникнення досліджуваної події можна виразити у такому вигляді:

, (4.1)

Підставивши замість буквених символів імовірності відповідних передумов, одержимо оцінку ризику виникнення захворювання внаслідок опромінення ЕОМ.

Р (Д)= Р (Е)= Р (Ж)= Р (З)= Р (И) 0,1

Р(А)=(0,1+0,1)*(0,1+0,1)*0,1=0,004.

Отже, ризик виникнення захворювання внаслідок опромінення ЕОМ складає 0,004.

Тепер визначимо до якої категорії серйозності відноситься кожна з небезпек. Отже, всі вищеперераховані небезпеки, належать до ІІІ категорії (граничні небезпеки), тобто з можливістю отримання незначних травм, короткочасних захворювань.

Щодо рівня ймовірності небезпеки, то дані небезпеки можна віднести до рівня С (випадкові), адже вони можуть іноді відбутися за життєвий цикл.

Враховуючи рівень небезпеки та категорію її серйозності можемо визначити індекс ризику небезпеки. Він буде становити 3С, тому критерій ризику - небажаний (гранично допустимий).

Таким чином, ми здійснили оцінку ризику виникнення професійного захворювання. Для оцінки ризику було розглянуто сукупність небезпек, що можуть виникнути на робочому місці. Проведено побудову “дерева подій” на основі однієї з групи небезпек - небезпека, викликана випромінюванням ЕОМ. В результаті отримано чотири основних і два мінімальних сполучення та одинична подія, що виключають виникнення головної події.

.1.3 Розробка заходів щодо поліпшення умов праці в приміщенні відділу кадрів

Проаналізувавши дані таблиці 4.6 та виявлені недоліки на підприємстві, можна запропонувати наступні заходи покращення умов праці.

Таблиця 4.6 - Розробка заходів покращення умов праці

Номер п/п

Виявлені недоліки

Заходи покращення умов праці

1

Температура не відповідає оптимальній

збільшення кількості обігріваючих батарей; заміна вікон у приміщенні; застосування кондиціонерів; застосування терморегуляторів.

2

Відсутність інструкції з промислової безпеки на робочих місцях

- розробити план інструкції з промислової безпеки на робочих місцях

3

Відсутність плану евакуації з досліджуваного приміщення на випадок пожежі

розробити план евакуації з досліджуваного приміщення на випадок пожежі та розмістити його в приміщенні відділу кадрів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...