Меню сайта

Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу підприємства

У результаті проведеного аналізу виявлено, що розмір довгострокових активів збільшився на 6897,2тис. грн (17881,5-10984,3) за досліджуваний період, при чому найбільший приріст їх спостерігається на 01.01.07р. і складає 51,3%, а на 01.01.09р. їхній розмір знизився на 0,5%. Спостерігається значне зниження розмірів нематеріальних активів на 01.01.08р. і на 01.01.09р. з 4612,9 тис. грн. до 68,0 тис. грн і 23,1 тис. грн відповідно, однак на 01.01.10р. їхні розміри збільшилися до 4591,1 і темп приросту склав 1977,5%. Ріст нематеріальних активів зв'язаний насамперед з активізацією інноваційної товарної політики, що вимагає значного залучення фінансових ресурсів на покупку ліцензій, оформлення технологічної документації, «ноу-хау» і т.п. За перші чотири роки спостерігається приріст розмірів незавершеного будівництва, а за останній період його темпи знизилися на 65,6%.

Розміри основних засобів за п'ятирічний період збільшилися з 4833,4 тис. грн до 11977,2 тис. грн, що свідчить про розширення діяльності підприємства. Розміри довгострокових фінансових інвестицій знижуються, що є негативною тенденцією, тому що характеризує відсутність у підприємства можливості одержання додаткових доходів. За останні три роки підприємство надає довгострокові позики, однак їхні розміри щорічно зменшуються, і темпи зниження відповідно складають 8,3% і 7,9%. Це пов'язано з тим, що підприємство не має великих можливостей надання кредиту, тому що саме має потребу у фінансових ресурсах. На 01.01.08р. і на 01.01.09р. розмір інших необоротних активів складає 4554,4 тис. грн.

У результаті проведеного аналізу структури, мабуть, що основна частка довгострокових активів приходиться на основні засоби, питому вагу яких за досліджуваний період збільшився з 44,0% до 67,0%, що зв'язано з їхнім відновленням.

Значну частку на 01.01.06р., 01.01.07р. і 01.01.09р. займали нематеріальні активи, питома вага яких склав 41,5%, 27,8% і 25,7% відповідно.

Динаміка питомої ваги незавершеного будівництва має тенденцію, як до зниження, так і збільшенню. На 01.01.08р. і 01.01.09р. питома вага інших необоротних активів є значним і складає 25,5% і 25,7%. Частки інших статей довгострокових активів є незначними.

Розглядаючи динамікові стану оборотних активів, з'ясовується, що основна їхня частина приходиться на товарно-матеріальні запаси (ТМЗ) і дебіторську заборгованість.

Як видно по динаміці стану оборотних активів підприємства, розміри ТМЗ постійно ростуть , найбільший темп приросту зафіксований на 01.01.09р. і склав 93,7%, а найменший - на 01.01.07р. і склав 13,3%. Що стосується дебіторської заборгованості, те її розміри, як збільшувалися, так і незначно зменшувалися. Найбільший приріст по цій статті спостерігається на 01.01.08р. і складає 95,6%, а найбільший темп зниження - на 01.01.07р. і складає 12,0%.

Розміри коштів знизилися до 01.01.08р. з 411,1 тис. грн. до 107,8 тис. грн., за наступні періоди відбулося їхнє незначне збільшення до 107,8 тис. грн. Найбільший темп їхнього приросту спостерігається на 1.1.09р. і складає 107,8%. На 01.01.10р. 300 тис. грн. приходиться на поточні фінансові інвестиції, що свідчить про вкладення засобів підприємства в цінні папери інших підприємств.

На 01.01.08р. темп приросту отриманих векселів склав 57,0%, однак у наступні періоди їхні розміри знизилися, і темп зниження склав 35,0%.

Що стосується інших оборотних активів, то вони мали місце останні три роки: на 01.01.08р. їхні розміри - максимальні і рівні 11,9 тис. грн.; на 01.01.09р. їхні розміри - мінімальні і рівні 1,9 тис. грн.

На 01.01.06р. і 01.01.08р. у структурі оборотних активів найбільша питома вага займає дебіторська заборгованість (53,3% і 59,3% відповідно), що є негативною тенденцією, однак до кінця п'ятирічного періоду її питома вага зменшується до 44,6%. Значна частка дебіторської заборгованості обумовлена, насамперед, відсутністю в достатньому обсязі фінансових засобів у тих фірм, що є покупцями продукції даної компанії, у результаті чого підприємство збільшує комерційні кредити. Питома вага ТМЗ збільшився з 45,0% до 54,5%. Питома вага коштів за досліджуваний період знизився з 1,7% до 0,4%, що свідчить про дефіцит найбільш ліквідних активів. Причинами дефіциту коштів є збільшення термінів відстрочки платежу для покупців, їхня низька платіжна дисципліна, збільшення взаємне залікових операцій. Питома вага поточних фінансових інвестицій є невеликим і складає 0,5%, розміри інших статей оборотних активів є настільки незначними, що їхня питома вага дорівнює нулеві.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

Економічна суть і функції бюджету
Проведення ринкових реформ та трансформацій значною мірою залежить від стану фінансів держави та її складової - бюджету. Державний бюджет є найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту. Саме через бюджет держави відтворюється вся баг ...