Меню сайта

Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу підприємства

У результаті проведеного аналізу виявлено, що розмір довгострокових активів збільшився на 6897,2тис. грн (17881,5-10984,3) за досліджуваний період, при чому найбільший приріст їх спостерігається на 01.01.07р. і складає 51,3%, а на 01.01.09р. їхній розмір знизився на 0,5%. Спостерігається значне зниження розмірів нематеріальних активів на 01.01.08р. і на 01.01.09р. з 4612,9 тис. грн. до 68,0 тис. грн і 23,1 тис. грн відповідно, однак на 01.01.10р. їхні розміри збільшилися до 4591,1 і темп приросту склав 1977,5%. Ріст нематеріальних активів зв'язаний насамперед з активізацією інноваційної товарної політики, що вимагає значного залучення фінансових ресурсів на покупку ліцензій, оформлення технологічної документації, «ноу-хау» і т.п. За перші чотири роки спостерігається приріст розмірів незавершеного будівництва, а за останній період його темпи знизилися на 65,6%.

Розміри основних засобів за п'ятирічний період збільшилися з 4833,4 тис. грн до 11977,2 тис. грн, що свідчить про розширення діяльності підприємства. Розміри довгострокових фінансових інвестицій знижуються, що є негативною тенденцією, тому що характеризує відсутність у підприємства можливості одержання додаткових доходів. За останні три роки підприємство надає довгострокові позики, однак їхні розміри щорічно зменшуються, і темпи зниження відповідно складають 8,3% і 7,9%. Це пов'язано з тим, що підприємство не має великих можливостей надання кредиту, тому що саме має потребу у фінансових ресурсах. На 01.01.08р. і на 01.01.09р. розмір інших необоротних активів складає 4554,4 тис. грн.

У результаті проведеного аналізу структури, мабуть, що основна частка довгострокових активів приходиться на основні засоби, питому вагу яких за досліджуваний період збільшився з 44,0% до 67,0%, що зв'язано з їхнім відновленням.

Значну частку на 01.01.06р., 01.01.07р. і 01.01.09р. займали нематеріальні активи, питома вага яких склав 41,5%, 27,8% і 25,7% відповідно.

Динаміка питомої ваги незавершеного будівництва має тенденцію, як до зниження, так і збільшенню. На 01.01.08р. і 01.01.09р. питома вага інших необоротних активів є значним і складає 25,5% і 25,7%. Частки інших статей довгострокових активів є незначними.

Розглядаючи динамікові стану оборотних активів, з'ясовується, що основна їхня частина приходиться на товарно-матеріальні запаси (ТМЗ) і дебіторську заборгованість.

Як видно по динаміці стану оборотних активів підприємства, розміри ТМЗ постійно ростуть , найбільший темп приросту зафіксований на 01.01.09р. і склав 93,7%, а найменший - на 01.01.07р. і склав 13,3%. Що стосується дебіторської заборгованості, те її розміри, як збільшувалися, так і незначно зменшувалися. Найбільший приріст по цій статті спостерігається на 01.01.08р. і складає 95,6%, а найбільший темп зниження - на 01.01.07р. і складає 12,0%.

Розміри коштів знизилися до 01.01.08р. з 411,1 тис. грн. до 107,8 тис. грн., за наступні періоди відбулося їхнє незначне збільшення до 107,8 тис. грн. Найбільший темп їхнього приросту спостерігається на 1.1.09р. і складає 107,8%. На 01.01.10р. 300 тис. грн. приходиться на поточні фінансові інвестиції, що свідчить про вкладення засобів підприємства в цінні папери інших підприємств.

На 01.01.08р. темп приросту отриманих векселів склав 57,0%, однак у наступні періоди їхні розміри знизилися, і темп зниження склав 35,0%.

Що стосується інших оборотних активів, то вони мали місце останні три роки: на 01.01.08р. їхні розміри - максимальні і рівні 11,9 тис. грн.; на 01.01.09р. їхні розміри - мінімальні і рівні 1,9 тис. грн.

На 01.01.06р. і 01.01.08р. у структурі оборотних активів найбільша питома вага займає дебіторська заборгованість (53,3% і 59,3% відповідно), що є негативною тенденцією, однак до кінця п'ятирічного періоду її питома вага зменшується до 44,6%. Значна частка дебіторської заборгованості обумовлена, насамперед, відсутністю в достатньому обсязі фінансових засобів у тих фірм, що є покупцями продукції даної компанії, у результаті чого підприємство збільшує комерційні кредити. Питома вага ТМЗ збільшився з 45,0% до 54,5%. Питома вага коштів за досліджуваний період знизився з 1,7% до 0,4%, що свідчить про дефіцит найбільш ліквідних активів. Причинами дефіциту коштів є збільшення термінів відстрочки платежу для покупців, їхня низька платіжна дисципліна, збільшення взаємне залікових операцій. Питома вага поточних фінансових інвестицій є невеликим і складає 0,5%, розміри інших статей оборотних активів є настільки незначними, що їхня питома вага дорівнює нулеві.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фондовий ринок Казахстану
Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки кожної країни. Фондовий ринок - це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. На сучасному етапі фондовий ринок займає важливе місце в системі економічних відносин як в середині країни так і поза нею ...

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...