Меню сайта

Аналіз доходів Державного бюджету України на 2008 р.

Як економічна категорія бюджет являє собою економаічні відносини між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, з іншого боку, з природу розподілу і перерозподілу ВВП (частково і національного багатства) з метою формування і використання бюджетного фонду, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій. Бюджет як фінансовий план представляє собою розпис доходів та видатків держави, що затверджується органами законодавчої та представницької влади у вигляді закону або рішення.

Бюджетним законодавством в Україні являється:

- Конституція України, прийнята ВР України 28 червня 1996 року;

- Бюджетний кодекс України, прийнятий у 2001 році;

Закон України «Про державний бюджет України на поточний рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»;

Рішення про місцевий бюджет;

інші законодавчі та нормативні акти, які регулюють надходження до бюджету та витрачання його коштів.

Сутність бюджету більш повно розкривається в його функціях, а саме:

- розподільній, завдяки якій відбувається концентрація грошових коштів в руках держави і їх використання з метою задоволення загальносуспільних потреб;

- регулюючій функцію, завдяки якій відбувається вплив на різні напрями економічної політики (сприяння процесу нагромадження капіталу, прискорення темпів економічного зростання, розвиток перспективних галузей господарства, регулювання темпів оновлення основного капіталу та ін.)

контрольній функції, через яку забезпечується контроль за формуванням і використанням централізованого фонду грошових ресурсів, а також контроль за станом виробництва в цілому в країні.

Видатки бюджету - це економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави. Однією із найважливіших ознак класифікації видатків є функціональна, яка відображає напрями використання коштів бюджету на виконання конкретних функцій держави (управлінської, оборонної, соціальної та економічної).

Державні доходи охоплюють ту частину фінансових відносин, яка пов'язана з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави і державних підприємств. Залежно від рівня бюджетної системи, за яким закріплюються доходи, вони поділяються на закріплені та регулюючі; залежно від джерел надходження виділяють доходи, що надходять від юридичних осіб і від населення; залежно від конкретних видів прямих і непрямих податків: податок на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, податок на додану вартість, акцизний збір та ін.; залежно від методів мобілізації доходи бюджету поділяють на податкові та неподаткові.

Аналіз окремих статтей доходів, запланованих у Державних бюджетах на 2007 та 2008 рр., дозволив встановити, що окремі сфери національного господарства країни змінили свою питому вагу у загальній структурі доходів бюджету, причому характер динаміки відповідних показників простежується у взаємозв’язку з характером внутрішнього розвитку країни.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...