Меню сайта

Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «ПМК-68»

· Бере участь у підготовці та наданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями;

· За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань;

· Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

· Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформлення матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодування втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах;

· Організовує роботу з підготовки пропозицій для власника підприємства щодо: визначення облікової політики; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби; поліпшення системи інформаційного забезпечення управління;

Бухгалтери підпорядковуються безпосередньо головному бухгалтеру.

Наказ про облікову політику ВАТ «ПМК-68» був затверджений від 6 січня 2008 року. ВАТ «ПМК- 68» є організаційно-правовою формою господарювання (КОПФГ) - 231, форма власності - 20, вид діяльності (ЗКГНГ) 61128, 61124, 61133, 61121; види діяльності (КВЕД) - 45.24.4, 45.21.1 - дані згідно довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємства організацій України.

Згідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996 - XIV « про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» , П(С)БО та інших нормативних актів, маючи право вибору облікової політики.

Кожне підприємство має право самостійно вибирати форму бухгалтерського обліку. З створенням та впровадженням у практику ведення б.о. електронно-обчислювальної і комп’ютерної техніки дозволяє виділити ще одну форму - автоматизовану, яка базується на використанні принципів меморіально-ордерної або журнальної форми.

ВАТ «ПМК-68» використовує програмний продукт для автоматизації бухгалтерського обліку, а саме «1С Бухгалтерію».

Суть цієї програми полягає у тому, що дані про здійсненні на підприємстві господарські операції з паперових носіїв первинної облікової інформації записують на машинні носії (магнітні стрічки, магнітні диски тощо). На підставі введення даних автоматично робиться групування дебетових і кредитових оборотів за аналітичними та синтетичними рахунками, визначають сальдо, формують оборотні відомості і звітність, роздруковують різні первинні документи. Вихідну інформацію подають у вигляді друкованих реєстрів (машинограм) за окремими рахунками бухгалтерського обліку та відеограм.

З веденням «1С Бухгалтерії» ВАТ «ПМК-68» зобов’язане всі створені первинні документи та облікові реєстри відображати на паперових носіях, також необхідно вжити заходи щодо попередження несанкціонованого та непомітного виправлення записів у первинних документах та облікових реєстрах і забезпечити збереження цих записів протягом встановленого терміну.

Використання автоматизації облікового процесу дає можливість підвищити оперативність і точність облікових даних, необхідних для управління підприємством.

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Облікову політику в широкому розумінні можна визначити як управління обліком, а у вузькому - як сукупність способів ведення обліку (вибір підприємством конкретних методик ведення обліку).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...