Меню сайта

Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «ПМК-68»

· Бере участь у підготовці та наданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями;

· За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань;

· Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

· Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформлення матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодування втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах;

· Організовує роботу з підготовки пропозицій для власника підприємства щодо: визначення облікової політики; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби; поліпшення системи інформаційного забезпечення управління;

Бухгалтери підпорядковуються безпосередньо головному бухгалтеру.

Наказ про облікову політику ВАТ «ПМК-68» був затверджений від 6 січня 2008 року. ВАТ «ПМК- 68» є організаційно-правовою формою господарювання (КОПФГ) - 231, форма власності - 20, вид діяльності (ЗКГНГ) 61128, 61124, 61133, 61121; види діяльності (КВЕД) - 45.24.4, 45.21.1 - дані згідно довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємства організацій України.

Згідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996 - XIV « про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» , П(С)БО та інших нормативних актів, маючи право вибору облікової політики.

Кожне підприємство має право самостійно вибирати форму бухгалтерського обліку. З створенням та впровадженням у практику ведення б.о. електронно-обчислювальної і комп’ютерної техніки дозволяє виділити ще одну форму - автоматизовану, яка базується на використанні принципів меморіально-ордерної або журнальної форми.

ВАТ «ПМК-68» використовує програмний продукт для автоматизації бухгалтерського обліку, а саме «1С Бухгалтерію».

Суть цієї програми полягає у тому, що дані про здійсненні на підприємстві господарські операції з паперових носіїв первинної облікової інформації записують на машинні носії (магнітні стрічки, магнітні диски тощо). На підставі введення даних автоматично робиться групування дебетових і кредитових оборотів за аналітичними та синтетичними рахунками, визначають сальдо, формують оборотні відомості і звітність, роздруковують різні первинні документи. Вихідну інформацію подають у вигляді друкованих реєстрів (машинограм) за окремими рахунками бухгалтерського обліку та відеограм.

З веденням «1С Бухгалтерії» ВАТ «ПМК-68» зобов’язане всі створені первинні документи та облікові реєстри відображати на паперових носіях, також необхідно вжити заходи щодо попередження несанкціонованого та непомітного виправлення записів у первинних документах та облікових реєстрах і забезпечити збереження цих записів протягом встановленого терміну.

Використання автоматизації облікового процесу дає можливість підвищити оперативність і точність облікових даних, необхідних для управління підприємством.

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Облікову політику в широкому розумінні можна визначити як управління обліком, а у вузькому - як сукупність способів ведення обліку (вибір підприємством конкретних методик ведення обліку).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)
В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадк ...

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...