Меню сайта

Шляхи вдосконалення фінансового стану ВАТ «ПМК-68» та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності

Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток.

Прибуток - це грошовий дохід, утворений у результаті виробничо-господарської діяльності. Прибуток виконує такі основні функції:

Ø оцінки підсумків діяльності підприємства;

Ø розподілу (розподілу доходу між підприємством і державою, підприємством і його робітниками, між сферою виробництва і невиробничою сферою);

Ø джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.

Одним із інструментів з’ясування реальної конкурентоспроможності є аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану навіть найблагополучнішого підприємства є постійною необхідністю, бо не можна вести господарство без аналізу його доходів і витрат. Це було важливо завжди, а тим більше - нині, коли на зміну безгосподарності й безвідповідальності приходить підприємництво, сувора дисципліна й ощадливість. Закони ринкової економіки потребують відповідного способу мислення й поведінки всіх її учасників.

Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання.

Резерв - це кількісна величина. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації. Визначення резервів збільшення прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розроблення заходів з їх мобілізації.

Після закінчення аналізу пошуку резервів збільшення прибутку результати узагальнюються. Під час пошуку резервів прибутку протягом звітного року можуть раптово виявлятися резерви короткострокової дії. Використання цих резервів можливе за допомогою розроблення системи оперативних заходів.

Проаналізувавши показники діяльності ВАТ «ПМК-68» можна запропонувати пропозиції щодо покращення його фінансового стану:

1.Зниження собівартості продукції дозволить підприємству бути конкурентно спроможним на ринку збуту.

Це можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

.Збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства призведе до збільшення коефіцієнта абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, в яких коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі.

Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду.

Для покращення фінансового стану ВАТ «ПМК-68» повинне:

- підвищувати продуктивність праці працівників;

- захопити якомога більшу частку на ринку;

розширювати асортимент послуг і підвищувати їх якість;

з максимальною віддачею використовувати усі види ресурсів;

грамотно будувати договірні відносини з постачальниками та покупцями;

зі знанням справи вести цінову політику.

Отже, на основі проведеного аналізу техніко-економічних показників фінансово-господарської діяльності ВАТ «ПМК-68» можна зробити висновок, що підприємство протягом 2009-2010 років працювало недостатньо ефективно що підтверджується зниженням вартості майна і воно має певний потенціал, для покращення своїх результатів в подальшому. Але для цього йому потрібно застосувати наступні заходи:

· поповнювати і розширювати інформаційну базу;

· підвищувати ефективність використання фінансових ресурсів;

· застосовувати нові технології поліграфічної діяльності;

· розповсюджувати в рекламі свої види діяльності;

· поновлювати матеріально-технологічну базу

· використовувати методи і прийоми економічного аналізу при оцінці ефективності господарської діяльності та прийнятті оптимальних управлінських рішень.

У майбутньому підприємству варто залучити закордонні капіталовкладення у формі портфельних інвестицій. Це дозволить не тільки розширити виробничу діяльність, а і посприяє виходу вітчизняних товарів на світовий ринок.

Удосконалення фінансового стану підприємства можливе за рахунок збільшення вхідних та зменшення вихідних грошових потоків. Підвищення розмірів вхідних грошових потоків можливе за рахунок:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...

Оподаткування підприємства
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта. З одного боку наука про податки - окрема галуз ...