Меню сайта

Шляхи вдосконалення фінансового стану ВАТ «ПМК-68» та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності

Основним заходом покращення фінансового стану є збільшення виручки від реалізації. В свою чергу розмір виручки від реалізації залежить від:

обсягів реалізації продукції;

ціни одиниці продукції, що реалізується.

Щоб збільшити обсяги реалізації, треба максимально активізувати збутову діяльність підприємства. Стимулювати збут можна різними методами. Бажаний результат можна отримати наданням знижок покупцям, помірними зменшеннями цін, застосуванням масової реклами.

Також одним із важливих шляхів удосконалення фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів. Це:

проведення реструктуризації активів підприємства;

сукупність заходів, пов'язаних зі зміною структури та складу активів балансу;

перетворення в грошову форму наявних матеріальних та фінансових активів підприємства.

Отже, удосконалення фінансового стану підприємства можливе шляхом підвищення результативності розміщення та використання ресурсів підприємства. При цьому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності.

ВИСНОВКИ

Написання даної курсової роботи дозволило систематизувати, розширити та закріпити теоретичні знання щодо аналізу фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства, отриманих під час вивчення дисципліни "Організація та методика економічного аналізу" та закріпити навички практичної роботи з обліковою документацією на прикладі ВАТ «ПМК-68». Ми провели дослідження його показників за нормативними та інструктивними документами.

Провівши аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства ми можемо зробити висновок, що ситуація на підприємстві є досить позитивною та стабільною, адже як в 2009 році, так і в 2010 році підприємство отримує чистий прибуток, і також він зростає порівняно з попереднім роком на 192 тис.грн. або 55,33%. Позитивним є і те, що зростає : середньооблікова чисельність працюючих на 12 чоловік, фонд оплати праці на 34,8 тис.грн., вартість майна підприємства на 3232 тис.грн., середньорічна вартість основих засобів на 2307 тис.грн., дохід (виручка) від реалізації робіт і послуг на 15766 тис.грн. Позитивним для підприємства є те, що знижується кредиторська заборгованість на 2462 тис.грн.

Проте, незважаючи на те, що підприємство отримує чистий прибуток і він зростає, все ж воно знаходиться в кризовому фінансовому стані.

Необхідно відзначити позитивну динаміку у 2010 році до зменшення як і дебіторської заборгованості ( на 1483 тис.грн. або 24,19%), так і кредиторської заборгованості ( на 2462 тис.грн. або 29,57% ) на підприємстві. На значне зниження кредиторської заборгованості вплинуло погашення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у 2010 році на 3007 тис.грн.

Можна зробити висновок, що діяльність ВАТ «ПМК-68» є не на кращій стороні від діяльності більшості підприємств даної галузі. Проте воно є сильним конкурентом та займає значні сегменти ринку, має надійних постачальників та покупців тощо, що дає йому змогу розширювати обсяги своєї діяльності та отримувати прибутки.

Загальна вартість активів підприємства у звітному році порівняно з минулимзросла на 3232 тис.грн. або 36,36%, що оцінюється позитивно, оскільки створюється умови для розширення діяльності. Питому вагу у вартості майна оборотні активи і необоротні активи у 2010 році займають однакову. У 2010 році вартість необоротних активів, порівняно з 2009 роком зросла на 4385 тис.грн. або 264,79% і становить 49,84% вартості майна. Проте вартість оборотних активів у 2010 році зменшилася, порівняно з 2009 роком на 1153 тис.грн. або 15,94% і в 2010 році вони складають 50,16 % вартості майна.

Збільшення джерел коштів відбулося за рахунок збільшення власного капіталу на 5698 тис.грн. або 1642,1% та зменшення поточних зобовязань на 2462тис.грн. або 32,69%. На таке значне збільшення власного капіталу вплинуло збільшення іншого додаткового капіталу на 5159 тис.грн. або 142,63% та зниження непокритого збитку на 539 тис.грн. На зменшення поточних зобовязань вплинуло зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (які займають 74,42% у питомої ваги поточних зобовязань) на 3007 тис.грн. або 40,8%.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...