Меню сайта

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями

Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення.

Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. Реалізація будь - якого комерційного проекту в умовах ринкової економіки завжди починається з попередньо розробленого бізнес - плану.

Бізнес-план - це документ, що описує всі основні аспекти майбутнього підприємства, аналізує всі проблеми, з якими воно може зіштовхнутися, а також визначає способи рішення цих проблем. Тому правильно складений бізнес-план у кінцевому рахунку відповідає на запитання: чи варто взагалі вкладати гроші в цю справу і чи принесе воно доходи, що окуплять усі витрати. фінансування капітальний інвестиція

Капітальні вкладення є головним напрямком розвитку виробничих підприємств. Вони дозволяють вдосконалювати технічні засади виробництва, впроваджувати нові технології та підвищувати ефективність виробництва. Разом з тим, нове обладнання має бути добре обґрунтоване фінансовим аналізом та менеджментом. Інакше підприємство збанкрутує через збитки і неповернення інвестицій. Особливо актуальне поєднання технічної потреби та фінансової спроможності підприємства в умовах сучасної економіки України. Потрібно розробляти програми по вдосконаленню фінансової роботи при реалізації капітальних вкладень на виробничих підприємствах.

Незважаючи на те, що дану тему розробляли багато дослідників, таких як: І.А. Бланк, В.В. Бочаров, О.Д. Данілов, Г.М. Івашина, О.Г. Чумаченко, В.П. Савчук, С.І. Прилипко, Є.Г. Величко та інші., питання про фінансове забезпечення капітальних вкладень підприємства у економічній літературі розглянуто недостатньо повно. Практично відсутні деталізовані до рівня алгоритмів та методик рекомендації щодо формування та управління інвестиційними програмами. І тому темою нашої дипломної роботи було обрано “Фінансове забезпечення та облік капітальних інвестицій підприємства”.

Щодо управління реальними інвестиціями, у нашому законодавстві існує закон України "Про інвестиційну діяльність" № 1560 - 12 від 18.09.91.,а також методика складання бізнес - планів, затверджена Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 56 від 21.04.97.

Мета дипломної роботи полягала у дослідженні фінансових засад капітальних інвестицій та їх обліку на підприємстві і застосуванні їх при плануванні розвитку конкретного підприємства.

Задачі дипломної роботи:

1. Обґрунтування економічної сутності капітальних інвестицій та їх фінансових аспектів.

2. Формування практичних рекомендацій стосовно розробки програм фінансування капітальних інвестицій на малому підприємстві.

3. Реалізація рекомендацій на прикладі реально діючого підприємства.

4. Розгляд питання обліку капітальних інвестицій.

Об'єктом дослідження було мале підприємство ТОВ “Обрій”. Предметом дослідження була організація фінансового забезпечення інвестицій у розвиток підприємства та методика їх обліку.

Наявна інформаційна база: Баланс підприємства та звіт про фінансові результати за 2001, 2002 і 2003 роки.

Основним при написанні нашої дипломної роботи було опрацювання теоретичних та практичних засад фінансової підтримки капітальних вкладень через аналіз основних фінансових показників, майнового стану даного підприємства трьох попередніх років, обґрунтування потреби в капіталовкладеннях та розробку програми фінансування.

Структура роботи складається зі вступу, трьох розділів викладення основного змісту дослідження, кожен з яких присвячений вирішенню вищезазначених завдань.

У першому розділі висвітлені основні терміни та поняття, економічна сутність, класифікація капітальних інвестицій та їх основних засад, основні складові процесу фінансового управління капіталовкладеннями.

Другий розділ представляє собою загальні практичні рекомендації стосовно розробки програми фінансування капіталовкладень на малому підприємстві..

Третій розділ дипломної роботи включає аналіз майнового та фінансового стану підприємства ТОВ “Обрій”, що проводиться на основі практичних рекомендацій, наведених в другому розділі дипломної роботи, а також містить програму фінансового забезпечення капіталовкладень підприємства ТОВ “Обрій” у виробництво головних уборів.

В четвертому розділі аналізується організація обліку капітальних інвестицій.

Робота закінчується висновками та списком використаних літературних джерел.

Основними результатами роботи стали:

1. Рекомендації стосовно розробки фінансового обґрунтування програми капіталовкладень на малому підприємстві.

2. Аналіз фінансових можливостей підприємства ТОВ “Обрій”

3. Проведення розрахунків фінансових потоків по проекту організації виробництва головних уборів на ТОВ “Обрій”.

    Читайте більше

    Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
    Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...

    Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
    У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...