Меню сайта

Капітальні інвестиції та джерела їх фінансування

Інвестиції - відносно новий для нашої економіки термін. У вітчизняній економічній літературі поняття інвестицій використовується як синонім капітальних вкладень підприємства, що передбачає всі витрати матеріальних, трудових та грошових ресурсів, які направлені на відтворення основних фондів. Необхідно відмітити, що існують розбіжності у розумінні сутності інвестицій у плановій та ринковій економіках. Визначення, яке дається капітальним вкладенням в плановій економіці, звужує область інвестування та стосується лише вкладень у збільшення основних фондів. В ринковій економіці за своєю суттю інвестиції включають в себе дві сторони: витрати ресурсів та результати. Інвестиції здійснюються з метою отримання доходу та виявляються непотрібними, якщо вони не приносять ніякого результату. [48]

Основу інвестиційної діяльності підприємства становить реальне інвестування.

Наведемо декілька визначень поняття "реальних інвестицій", запропонованих різними авторами. Так, І.А. Бланк [16] пропонує таке визначення:

Реальні інвестиції характеризують вкладення капіталу у відтворення основних засобів, в інноваційні нематеріальні активи, в приріст запасів товарне - матеріальних цінностей та в інші об'єкти інвестування, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства чи покращенням умов праці та побуту персоналу.

За В.В. Бочаровим [21] реальні інвестиції чи капітальні вкладення - це авансування грошових коштів у матеріальні та нематеріальні активи (інновації) підприємств.

Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський, Є.Б. Стародубцева в сучасному економічному словнику [56] наводять таке визначення капітальних вкладень:

Капітальні вкладення - це довгострокове вкладення коштів у матеріальне виробництво, в матеріальні види діяльності.

В.Г. Федоренко та А.Ф. Гойко [72] визначають реальні інвестиції як вкладання коштів (майна) у реальні активи - матеріальні та нематеріальні.

В.П. Савчук, С.І. Прилипко та С.Г. Величко [60] розуміють реальні інвестиції як вкладання коштів в матеріальні( будови, споруди, обладнання) та нематеріальні (патенти, ліцензії, "ноу-хау", науково - технічні та проектно-конструкторські роботи в вигляді документації, програмні засоби) активи.

Аналізуючи всі вищенаведені визначення капітальних вкладень або реальних інвестицій можна сказати, що найбільш повно розкрив це поняття І.А. Бланк, але і його необхідно дещо розширити. Тобто наведемо визначення, на яке ми будемо спиратися надалі у нашій дипломній роботі.

Капітальні вкладення або реальні інвестиції - це довгострокове вкладення капіталу у відтворення основних засобів, в інноваційні нематеріальні активи, в приріст запасів товарне - матеріальних цінностей та в інші об'єкти інвестування, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства чи покращенням умов праці та побуту персоналу.

Різноманітність економічних відношень, що стосується інвестиційного процесу, передбачає необхідність класифікувати реальні інвестиції.

В.В. Бочаров виділяє такі види капітальних вкладень:

1. Вкладання коштів у матеріальні активи (основні засоби).

2. Вкладання коштів у нематеріальні активи (інновації).

Матеріальні інвестиції пов'язані з придбаванням чи створенням елементів основного капіталу та здійснюються, як правило, в рамках інвестиційного проекту. Для цієї мети можуть бути використані як власні, так і позичкові кошти. В останньому випадку інвестором є банк чи інші джерела позичкових коштів, що здійснюють вкладання коштів у конкретний інвестиційний проект. Нематеріальні інвестиції (інвестиції в інновації підприємств) здійснюють при створенні нематеріальних благ та виражають вкладання коштів в підготовку та перепідготовку кадрів, проведення науково - дослідницьких та дослідно - конструкторських робіт, створення промислових зразків нової продукції та ін. [21]

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Особливості функціонування ринку FOREX
У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них - це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX. ринок форе ...

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...