Меню сайта

Дохідна частина бюджету (на прикладі міста Львова)

Із визнанням України країною з ринковою економікою суттєво зростає необхідність інтегрування фінансових інститутів місцевого самоврядування у світогосподарський комплекс міжнародного економічного співробітництва і з цією метою прийняття низки рішень, що передбачають реформування бюджетної системи у напряму відокремлення місцевих бюджетів від державного, встановлення дійсної самостійності місцевих бюджетів усіх рівнів і видів, використання нових підходів у організації міжбюджетних відносин на основі бюджетного федералізму та фіскальної автономії місцевої влади, вирішення проблем місцевого оподаткування, переведення комунальних підприємств на ринкові методи господарювання. З огляду на це актуальності набувають питання реструктуризації доходів місцевих бюджетів.

Актуальність теми зумовлено незабезпеченістю місцевих бюджетів в Україні фінансовими ресурсами та їхньою неспроможністю надавати мінімальний рівень державних послуг. Питання формування дохідної частини місцевих бюджетів, особливостей фінансових відносин на місцевому рівні висвітлювались у працях вітчизняних науковців і практиків, серед яких потрібно відзначити С.А. Буковинського, О.Д. Данілова, В.В. Зайчикову, О.П. Кириленко, В.І. Кравченка, О.І. Луніну, В.М. Опаріна, О.О. Сунцову, І.Я. Чугунова та інших. У дослідженнях розкрито зарубіжний досвід побудови міжбюджетних відносин і напрями застосування його в Україні.

Метою дипломної роботи є аналіз та оцінка місця і ролі місцевих бюджетів, механізму формування та напрямів використання доходів місцевих бюджетів (на прикладі міста Львова), обґрунтування напрямів їх реформування в контексті зміцнення фінансової стійкості.

Відповідно до поставленої мети у дипломній роботі вирішуються такі методи дослідження:

Ø проаналізувати теоретично-методологічні засади місцевих бюджетів;

Ø провести аналіз планування та виконання надходжень до міського бюджету Львова за 2010-2012 роки;

Ø окреслити шляхи вирівнювання доходів місцевих бюджетів;

Ø охарактеризувати напрями вдосконалення процесу планування та виконання доходної частини бюджету м.Львова

Робота має таку структуру.

В першому розділі „Дослідження процесу управління формування доходної частини бюджету м.Львова” розглядаються місце і роль місцевих бюджетів.

Другий розділ „Аналіз планування та виконання міського бюджету” присвячений висвітленню методів і джерел формування доходів місцевого бюджету міста Львова.

В третьому розділі „Напрями вдосконалення процесу управління надходженнями до місцевого бюджету ” характеризуються основні проблеми пов’язані з вдосконаленням міжбюджетних відносин світового рівня, а також перспективи розширення фінансової бази місцевих бюджетів.

При написанні дипломної роботи були використані законодавчі, нормативно-правові акти, звітні дані Міністерства фінансів України, ухвали Львівської міської ради за 2012-2010 роки “Про міський бюджет м. Львова на 2010-2012 роки за програмно-цільовим методом”, звітність Управління Державного казначейства у Львівській області про виконання міського бюджету за досліджуваний період. Також використані праці українських та іноземних авторів та інші публікації з питань формування та використання доходів місцевих бюджетів.

    Читайте більше

    Фінансові розрахунки
    В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...

    Особливості оподаткування бюджетних установ
    Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...