Меню сайта

Загальна організаційно-економічна характеристика Вінницької торгово-промислової палати

- сприяння членам Вінницької ТПП та іншим особам в оформленні виїзних документів для ділових поїздок за кордон, надання туристичних послуг;

- послуги у сфері електронних комунікацій;

- роботи зі штрихового кодування;

- послуги з питань приватизації об'єктів приватизації;

- інформаційні послуги;

- юридично-правові послуги;

- транспортно-експедиційні послуги;

- виконання робіт з оцінки вартості незавершеного будівництва, споруд, будівель, обігових коштів, майнових та немайнових прав і бізнесу, за замовленням українських й іноземних організацій;

- землевпорядні, земельнооціночні, топографо-геодезичні та гідрографічні роботи; судово-експертні послуги;

- послуги зі складання бізнес-планів та створення висновків щодо правильності бізнес-планів нових підприємств;

- проведення техніко-економічного аналізу відповідності стану виробництва та розробка пропозицій задля подолання кризових явищ (реструктуризації виробництва).

Вищим керівним органом Вінницької ТПП є Загальні збори членів Вінницької ТПП. Президія Вінницької ТПП у складі Президента, віце-президентів, один з яких також є секретарем обирається Вищим керівним органом - Загальними зборами строком на 5 років. Президент виконує поточне керівництво діяльністю Вінницької ТПП. Всі структурні підрозділи підпорядковуються Президенту [3].

Для розробки системи моніторингу Вінницької ТПП необхідно виконати горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової діяльності по основним техніко-економічним показникам її діяльності. Динаміка показників фінансово-господарської діяльності Вінницької ТПП за 2010-2012 рр. наведена у табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Динаміка показників фінансово-господарської діяльності підприємства Вінницької торгово-промислової палати за 2010-2012 рр.

Назва показника

Роки

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011-2010

2012-2011

Доход від реалізації (товарів, робіт, послуг)

2 685,2

3 435,6

4 443,2

750,4

1 007,6

0,28

0,29

Чистий доход від реалізації (товарів, робіт, послуг)

2 237,7

2 863,0

3 702,7

625,3

839,7

0,28

0,29

Собівартість реалізованої продукції

1 558,1

1 781,2

1 974,4

223,1

193,2

0,14

0,11

Валовий прибуток (збиток)

679,6

1 081,8

1 728,3

402,2

646,5

0,59

0,60

Інші операційні доходи

10,5

23,7

54,9

13,2

31,2

1,26

1,32

Адміністративні витрати

182,5

412,4

906,6

229,9

494,2

1,26

1,20

Витрати на збут

62,2

100,6

97,6

38,4

-3,0

0,62

-0,03

Фінансовий результат від операційної діяльності

381,7

342,1

764,7

-39,6

422,6

-0,10

1,24

Інші витрати

34,9

85,9

65,9

51,0

-20,0

1,46

-0,23

Фін. результати від звичайної діяльності до оподаткування

346,8

256,2

698,8

-90,6

442,6

-0,26

1,73

Податок на прибуток від звичайної діяльності

126,7

143,6

212,3

16,9

68,7

0,13

0,48

Чистий прибуток (збиток)

220,1

112,6

486,5

-107,5

373,9

-0,49

3,32

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області
Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ...

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)
Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бут ...