Меню сайта

Впровадження системи діагностики фінансового стану Вінницької торгово-промислової палати

Як бачимо із аналізу фінансового стану Вінницької ТПП, проведеного в розділі 2, система моніторингу в даній організації знаходиться в задовільному стані, проте задля попередження виникнення проблем та кризових явищ потребує вдосконалення. На наш погляд, вдосконалення системи моніторингу фінансового стану надасть керівникам значні можливості:

) сприятиме знаходженню в організації підрозділів, де діяльність недостатньо ефективна чи потребує поліпшення;

) надасть змогу ретельніше контролювати функціонування окремих підрозділів, отримувати вчасну та достовірну інформацію від керівників цих підрозділів;

) дасть змогу стимулювати персонал таких підрозділів, в яких показники ефективності найвищі;

) допоможе сформулювати ряд напрямків задля поліпшення фінансової діяльності в таких підрозділах організації, які неефективно функціонують;

) сприятиме поліпшенню комплексного підходу до управління організацією;

) забезпечить регулярне ведення звітності організації по усіх видах діяльності [96].

Надзвичайно важливою для організації є правдива та оперативна інформація, що забезпечує отримання максимального прибутку при затраті мінімальних операційних витрат. І саме інформація, що отримана під час здійснення моніторингу фінансового стану організації, забезпечує отримання максимального ефекту.

Враховуючи те, що фундаментальний фінансовий аналіз організації зазвичай проводиться раз в рік, що не дає змоги зробити обґрунтовані висновки щодо причин реального фінансового стану в поточний час, система моніторингу фінансового стану вчасно виявляє проблеми й ставить завдання в сфері управління фінансовим станом організації.

Отже, регулярний нагляд характеру зміни надає можливість визначити сильні та слабкі сторони діяльності організації, що є необхідним для розробки стратегії на короткострокову й довгострокову перспективу та збільшення якісного рівня управління організацією.

Задля дослідження ефективності функціонування підприємства дослідимо запас фінансової стійкості. Для його розрахунку нам необхідно знайти поріг рентабельності.

Для обрахунку порога рентабельності застосуємо формулу 3.1 [28, с. 438]:

(3.1)

де ПР - поріг рентабельності;

Зп - витрати постійні;

Ззм - змінні витрати;

ВР - дохід від реалізації.

До постійних витрат можемо віднести: адміністративні витрати та витрати на збут.

Змінні витрати можемо визначити як собівартість реалізованої продукції.

Підставимо дані фінансової звітності та формулу (3.1) і розрахуємо поріг рентабельності для Вінницької ТПП за 2010-2012 рр.:

Виходячи з розрахунків, поріг рентабельності для Вінницької ТПП на основі даних щодо її господарської діяльності становить у 2010 р. - 582,97 тис. грн., у 2011 р. - 1065,32 тис. грн. і в 2012 р. - 1807,3 тис. грн. Тобто, при отриманні виручки у вищенаведеному розмірі дана організація повністю покриє усі свої змінні та постійні витрати. У даній точці прибуток Вінницької ТПП буде дорівнювати нулю. В разі, коли виручка нижче порогу рентабельності організація нестиме збитки. У випадку, коли виручка більше суми, що визначає поріг рентабельності організація має отримувати прибуток. Виручка Вінницької ТПП протягом усього аналізованого періоду вище за поріг рентабельності, отже вона є прибутковою і має запас фінансової стійкості.

Наступним етапом буде розрахунок рентабельності за оборотом. Для розрахунку вищезгаданого показника використовуємо формулу 3.2 [30, c. 39]:

(3.2)

де - R - рентабельність обороту;

П - прибуток;

ВР - дохід від реалізації.

Підставимо значення в формулу і розрахуємо показник рентабельності обороту для Вінницької ТПП за 2010-2012 рр.:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ Завод ім. Фрунзе
Фінансовий аналіз - це дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Проведення фінансового аналізу є актуальним для кожного підприємст ...

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...