Меню сайта

Прогнозування та контроль основних показників Вінницької торгово-промислової палати за допомогою комп’ютерних технологій

На сьогоднішні апаратне й програмне забезпечення здобуло значного поширення й розвитку. Практично будь-яка організація, в тому числі Вінницька ТПП може дозволити собі використовувати ЕОМ та програми задля покращення й полегшення управління організацією. Зараз розроблено чимало експертних систем, що застосовуються на організаціях.

Експертні системи являють собою клас комп’ютерних програм, що можуть запропонувати рекомендації, провести аналіз, виконати класифікацію, дати консультації та поставити діагноз. Всі вони орієнтовані на розв’язок задач, задля вирішення яких потрібно провести експертизу відповідним спеціалістом своєї справи. Експертні системи, на відміну від програм, які використовують процедурний аналіз, дають розв’язок проблеми у вузькій площині, тобто на визначеній ділянці експертизи, базуючись на основі логічних міркувань. Дані системи можуть часто знайти розв’язок неструктурованих і неточно визначених задач. Вони компенсують відсутність структурованості покладаючись на минулий досвід, що є корисним в ситуаціях, коли необхідного часу або даних недостатньо, що виключає можливість для проведення повного аналізу.

Суть експертної системи полягає в сукупності знань, що структуруються задля спрощення процесу знаходження рішення. Термін «знання» для спеціалістів в царині штучного інтелекту означає інформацію, яка необхідна програмі для інтелектуального аналізу. Така інформація має форму фактів чи правил. Факти або правила не обов’язково правдиві або неправдиві, зазвичай існує деяка міра недостовірності факту чи точності правила. У випадку коли сумнів виражається явно, він носить назву коефіцієнту впевненості.

Експертні системи (ЕС) вже давно використовують у діагностиці, окрім економічної, і в медичній та автомобільній. Окрім цього ЕС використовують в контролі, прогнозуванні, плануванні, управлінні і навчанні. Для прикладу, експертні системи застосовують в банківській справі в напрямках:

- програми для аналізу стану фондового, грошового та валютного ринку;

- програми для аналізу інвестиційних проектів;

- програми для аналізу кредитоспроможності або ж фінансового стану організацій та банків [80, с. 82-83].

Процес розробки експертних систем сильно змінився протягом останніх років. Значно зменшилась трудомісткість і скоротились терміни їх розробки завдяки появі інноваційних засобів розробки експертних систем.

Як і будь-яка наукова розробка експертні системи мають свої переваги та недоліки. До переваг ми можемо віднести:

- доступність - експертна система виступає засобом масового виробництва, що дає змогу багатьом користувачам одержувати доступ до знань експертів;

- легкість передачі та відтворення - зазвичай передача знань від людини до людини є довгим та дорогим процесом, в той час як передача штучної інформації лише простий процес створення копії програми чи файлу даних;

- кількість експертних знань в розрахунку на одного користувача істотно знижується, тобто підвищується швидкість навчання, виконання завдань, потреба в надмірній кількості персоналу;

- сталість - знання в експертній системі зберігаються протягом значного відрізку часу і не втрачають кваліфікації, у той же час людська компетенція слабшає з віком, перерва в діяльності експерта часто серйозно відбивається на його професійних якостях, більше того експерти можуть вийти на пенсію, звільнитися з роботи, чи втратити працездатність у зв’язку з природними причинами (хвороба, смерть), тобто їх знання імовірно втрачаються;

- стійкість та відтворюваність результатів - спеціаліст може приймати в абсолютно тотожних ситуаціях різні рішення під впливом емоційних факторів чи втоми, а результати експертних систем є стабільними і незмінно правильними, позбавленими емоцій і повністю відповідальні за будь-яких обставин;

- існує можливість для одержання та об’єднання експертних знань із багатьох незалежних джерел - із допомогою експертних систем є можливість зібрати знання багатьох експертів, що працюють над задачею, причому зробити це одночасно і безперервно в будь-який час дня чи ночі;

- рівень експертних знань, які скомбіновані шляхом об’єднання знань багатьох експертів, за рахунок синергічного ефекту зазвичай перевищує рівень знань окремого експерта;

- зменшення небезпеки - експертні системи можуть бути використані в тих варіантах середовища, які можуть нести небезпеку для життя й здоров’я людини;

- значно нижча вартість - висококваліфіковані експерти обходяться надто дорого, в той же час експертні системи мають порівняно невисоку вартість, варто зазначити що розробка таких систем дійсно є дорогою, проте зазвичай відчувається значна перевага в ціні експлуатації, або ж якщо програма не є унікальною для певної організації, то ціна її придбання не настільки висока;

- підвищена надійність - при застосуванні експертних систем є можливість підвищити рівень довіри прийняття правильного рішення, шляхом надання іншої однієї обґрунтованої думки посередником за наявності розбіжностей в думках декількох експертів;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...