Меню сайта

Прогнозування та контроль основних показників Вінницької торгово-промислової палати за допомогою комп’ютерних технологій

- швидший відгук - експертна система реагує швидше і має можливість виконувати роботу інтенсивніше, аніж експерт-людина, особливо у певних екстремальних ситуаціях, важлива кожна хвилина і реакція людини може бути недостатньо швидкою;

- існує можливість застосування в якості інтелектуальної БД - експертні системи часто використовують задля інтелектуального доступу до баз даних;

- наявна можливість пояснення рішень - експертна система може докладно пояснити прийняті рішення, в той час як людина може бути занадто втомленою, не схильною або нездатною до постійних пояснень;

- формалізація та перевірка знань - в ході розробки експертної системи знання експертів перетворюють в явну форму задля введення в комп’ютер, саме тому вони стають явними та з’являється можливість для перевірки знань на повноту, правильність та несуперечність;

- може застосуватися в якості навчальної інтелектуальної програми - експертна система за певних обставин діє як інтелектуальна навчальна програма і передає учню для виконання певні приклади програм, пояснюючи, на яких засадах засновані судження системи [11, с. 38].

До недоліків можна віднести:

- для побудови експертних систем недостатньо сил кінцевого користувача, що не володіє експертними знаннями щодо проблемної області;

- існує необхідність залучення експерта із проблемної області, який виступає носієм знань, також неможливо повністю відмовитись від експерта-людини;

- також інструментальні засоби будови експертних систем нездатні набувати знань, працювати із змішаними схемами подання даних, уточнювати бази даних;

- експертні системи нездатні виконувати наступні дії: розпізнавати межі власної компетентності, розмірковувати, виходячи із здорового глузду, надавати дані про просторові й часові відношення, працювати зі суперечливими даними;

- імовірні труднощі взаємодії експерта із спеціалістом-когнітологом, робота якого полягає в тому, щоб шляхом діалогу з експертом оформити знання експерта у вибраному формалізованому вигляді;

- значна тривалість процесів здобуття знань від експерта, їх формалізації, перевірки на несуперечність й усунення протиріч;

- необхідно повністю переробляти програмний інструментарій, у випадку, коли існуюча оболонка експертної системи чи модель подання знань, що використовується погано чи не підходять для вибраної проблемної області чи задачі [11, с. 43].

Головною відмінністю експертних систем від інших програм є наявність бази знань, де знання зберігаються в формі, що зрозуміла фахівцям предметної області та де вони можуть бути доповнені або ж змінені також в зрозумілій формі. Дане явище носить назву мови представлення знань.

Дослідженню фінансового стану надається чимало уваги. Організації витрачають чимало зусиль для його досягнення й збереження. Такий процес вимагає безперервного комплексного контролю із проведенням системного внутрішнього аналізу, що міг би виявляти «слабкі» місця у стабільності Вінницької ТПП. В даний час на допомогу аналітикам розроблено безліч програмних продуктів, що надають нові можливості для цього процесу та надають змогу вдосконалити вже існуючу систему моніторингу.

Для прикладу, широкого застосування здобув програмний комплекс «ИНЭК-АНАЛИТИК». До переваг даного продукту можна віднести те, що він дає змогу здійснювати системний виробничо-фінансовий аналіз стану організації й планувати її розвиток. Крім того, до можливостей цієї програми також належить розроблення плану реструктуризації організації, розроблення антикризової програми, формування бізнес-плану, структурний план фінансово-господарського оздоровлення організації тощо.

Іншою затребуваною програмою для оцінки фінансового стану організації виступає програма Аudіt Еxpеrt. Основною метою її застосування є моніторинг, оцінка, аналіз стану організації. Ця програма конкретизує мету посередництвом таких ключових елементів:

- проведення експрес аналізу фінансового стану на базі балансу і звітів про прибутки та збитки;

- підготовка експертних висновків;

- здійснення динамічного, структурного, трендового аналізу фінансових звітів і базових показників застосовуючи перші п’ять форм фінансової звітності;

- здійснення порівняльного аналізу;

- проведення поглибленої оцінки фінансового стану на базі додатково створених методик.

Сьогодні для роботи із клієнтами пропонують Clіеntеlе від Plаtіnum Sоftwаrе Cоrpоrаtіоn. Цей продукт призначений для підтримки та обслуговування клієнтів і дає змогу структурувати та автоматизувати цикли продажу,

керувати інформаційною базою щодо ділових контактів - починаючи з моменту уведення первинної інформації у базу даних й закінчуючи вдалим завершенням співробітництва. Ця система дає змогу проводити аналіз інформації, робити рекламні дзвінки чи проводити програму продаж. У ній є можливість змінювати зовнішній вигляд та функції форм, за необхідності додавати власні ділові правила, іншими словами забезпечувати оптимальну для даної організації чи відділу технологію продаж. Більше цього система містить доступну в режимі реального часу базу знань, яка є сукупністю відповідей на питання та варіантів їх рішень, що ґрунтуються на базі попереднього досвіду. На сьогодні вартість системи близько 3-4 тис. дол. залежно від кількості позицій.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...