Меню сайта

Особливості галузі діяльності досліджуваного підприємства

На основі наявної законодавчої бази акціонерні товариства набувають все більше широкого розвитку в Україні. Це одна з прикмет формування ринкової економіки протягом багатьох десятиріч, як відзначалось ця форма підприємництва та власності заперечувалась в СРСР. Акціонерні підприємтсва існували ще в дореволюційній Росії. Але «соціалістичні» перетворення привели їх до скасування. У період НЕПу спостерігалось певне відродження акціонерної справи. Наприкінці 20-х на початку 30-х років переважна більшість акціонерних товариств, що діяли у Союзі, була перетворена у державну власність. Друге відродження акціонерної форми підприємництва відбувається сьогодні. Наприкінці 80-х років на початку 90-х відбулися зміни в практиці, науці, ідеології, поглядах широких верств населення. Більш тверезий, зважений підхід до тлумачення економічних процесів надає змогу об’єктивно оцінити переваги та недоліки акціонерної форми організації підприємств. Ще трапляються полярні точки зору від повного забезпечення до перебільшення переваг акціонерної справи. Але можна вважати, що ця форма отримала визначення не лише у теорії а й на практиці.

Для налагодження і ефективного функціонування акціонерних товариств потрібно мати чітке зображення про суть та особливості їх розвитку.

Зараз в Україні робляться лише перші кроки у напрямі формування змішаної економіки. А це не може позначитись на організації акціонерних товариств. Нерідко вони істотно відрізняються від корпорацій у промислово розвинутих країнах. Подекуди їхній розвиток пояснюється переоцінкою позитивних сторін і недооцінкою негативних.

Сьогодні в спеціальній літературі містяться різноманітні тлумачення терміну «Акціонерного товариства». Ось лише декілька з них:

Акціонерне товариство має статутний фонд, який розподілено на певну кількість акцій однакової номінальної вартості. Воно відповідає по обов’язках лише своїм майном.

Акціонерне товариство - це організація, яка створюється на основі угоди між юридичними особами та громадянами шляхом об’єднання внесків з метою здійснення господарської діяльності.

Акціонерне товариство - це форма організації виробництва на основі грошових коштів за допомогою продажу акцій1.

Акціонерне товариство - форма організації капіталу і разом з тим основна організаційна форма сучасних великих капіталістичних підприємств.

Акціонерне товариство - являє собою об’єднання капіталів, а більш широко - різноманітних грошових нагромаджень для здійснення будь-якої господарської діяльності шляхом випуску акцій (тобто свідоцтв про внески учасниками цього товариства рівновеликих коштів до сукупного капіталу.

Акціонерне товариство - це підприємство що акумулює капітал за рахунок випуску та продажу акцій.

Акціонерним вважається таке товариство, що має статутний фонд, розподілений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, котра несе відповідальність по обов’язках лише своїм майном.

Враховуючи ці та інші визначення розглянемо узагальнену характеристику. Акціонерне товариство - це таке підприємство, яке для утворення статутного капіталу випускає та продає акції. В акціонерному товаристві статутний фонд розподілено на певну кількість частин (акцій), кожна з яких може бути продана за певних умов перепродана тим чи іншим особам. Статутний фонд підприємства відбиває сукупність матеріальних та грошових коштів, які перебувають в його розпорядженні. Його розмір фіксується у статті акціонерного товариства. З часом він може змінюватись, що повинно відображатися в статуті.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Управління інвестиційною діяльністю
Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, ...

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...