Меню сайта

Аналіз рентабельності підприємства

Підприємство має «важку» структуру активів, це цілком нормально для промислового виробництва. Нематеріальні активи збільшуються у динаміки, що свідчить про розширення виробництва, та приводить на позитивних змін у балансу.

Якщо аналізувати динаміку отримання чистого прибутку, його підприємство отримувало щорічно. Найбільший чистий прибуток підприємство отримало у 2007 році.

Аналіз майна підприємства також підтвердив низький рівень грошових коштів та найбільш ліквідних активів, що в свою чергу призвело до зниження рівня поточної ліквідності підприємства та низької платоспроможності, а також невиконання рівняння ліквідності балансу при співставленні коротко- та довгострокових активів і пасивів. Натомість значна частка запасів та дебіторської заборгованості забезпечила достатній рівень перспективної ліквідності та можливості покриття короткострокових та довгострокових пасивів за рахунок активів, що швидко та повільно реалізуються.

Підприємство немає достатньо обігових коштів для покриття запасів, тому підприємство характеризується нормальною фінансовою стійкість, відображає раціональне використання підприємством позикових коштів та забезпечує, як правило, високу дохідність поточної діяльності. Підприємство використовує для покриття запасів, крім власних оборотних коштів, також довгострокові залучені кошти. З погляду фінансового менеджменту такий тип фінансування є найбільш бажаним для підприємства. Тільки у на кінці 2010 спостерігається нестача обігових коштів та довгострокових зобов’язань, нестача невелика, але це свідчить про те що відбувається порушення платоспроможності, але зберігається можливість відтворення рівноваги платіжних засобів та платіжних зобов’язань за рахунок поповнення джерел власних оборотних коштів.

Збільшення періоду обороту дебіторської заборгованості свідчить про низький рівень платежів з боку дебіторів, тобто цей показник перевищує період оборотності кредиторської заборгованості,а він в свою чергу що говорить про можливість своєчасних розрахунків з одержаних авансів та оплати праці. Пiдприємству потрібно зменшити дебiторську заборгованість шляхом зниження об'єму заказiв неплатежеспроможних споживачiв; зменшення вiдсрочки платежу; примусове погашення заборгованостi юридичною службою заводу.

Аналіз рентабельності підприємства показав, що діяльність його була прибутковою протягом всього досліджуваного періоду. Загалом рентабельність підприємства у 2010 році збільшилася, що вказує на прибуткову діяльність виробництва. Але ділова активність у 2010 році впала, що свідчить про погану організацію підприємства своїх стосунків з покупцями і постачальниками, також спадає швидкість оборотності фінансових ресурсів.

Проаналізувавши стан підприємств за 2008 - 2010 роки та визначивши проблеми ВАТ «Завод ім.Фрунзе»;, з метою покращення його майнового та фінансового стану, оптимізації структури капіталу та отримання прибутку на підприємстві потрібно здійснити ряд заходів:

. Для підвищення ефективності діяльності підприємства, оновлення матеріально-технічної бази, впровадження інновацій та новітніх технологій необхідно залучити та раціонально використовувати довгострокові кредити.

. Збільшити частку грошових коштів підприємства з метою підвищення абсолютної ліквідності підприємства.

. За допомогою вдосконалення маркетингової політики знизити збутові та адміністративні витрати підприємства.

. Здійснювати раціональне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства.

ДОДАТКИ

Додаток А

Річна фінансова звітність підприємства ВАТ «Завод ім.Фрунзе»;» за 2008 рік

Таблиця А.1

Баланс станом на 2008 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

72

163

- первісна вартість

011

226

357

- накопичена амортизація

012

( 154 )

( 194 )

Незавершене будівництво

020

469

13535

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

39090

42038

- первісна вартість

031

51581

56947

- знос

032

( 12491 )

( 14909 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

992

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

1072

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 80 )

Відстрочені податкові активи

060

41

194

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

5995

7300

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

981

1773

Готова продукція

130

6505

6272

Товари

140

7083

17173

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

8061

6564

- первісна вартість

161

8061

6564

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

2591

3991

- за виданими авансами

180

1792

4471

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

182

144

Поточні фінансові інвестиції

220

6057

2457

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

7208

5372

- у т.ч. в касі

231

30

13

- в іноземній валюті

240

3580

155

Інші оборотні активи

250

397

399

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

59

10

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

90163

113003

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1329

2658

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

9956

9469

Резервний капітал

340

29

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

46242

49515

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

57556

61671

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

565

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

565

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

20271

35843

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

20271

35843

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

5553

4715

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

345

345

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4318

7671

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

790

564

- з бюджетом

550

111

48

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

134

173

- з оплати праці

580

309

381

- з учасниками

590

134

72

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

642

955

Усього за розділом IV

620

12336

14924

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

90163

113003

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Кредитні картки
В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...