Меню сайта

Аналіз рентабельності підприємства

Таблиця А.2

Звіт про фінансові результати за 2008 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

 

1

2

3

4

 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

407730

205326

 

Податок на додану вартість

015

62922

30105

 

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

 

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 1 )

 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

344808

175220

 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 295622 )

( 140607 )

 

Валовий прибуток:

 

- прибуток

050

49186

34613

 

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

 

Інші операційні доходи

060

55940

40994

 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

 

Адміністративні витрати

070

( 9871 )

( 7178 )

 

Витрати на збут

080

( 19668 )

( 15571 )

Інші операційні витрати

090

( 54705 )

( 39457 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

20882

13401

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

6240

5673

Фінансові витрати

140

( 4233 )

( 2480 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 17670 )

( 5185 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

5219

11409

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 1670 )

( 3008 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

3549

8401

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(276)

(0)

Податок з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

Чистий

-прибуток

220

3273

8401

-збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення поточних заоходжень

226

0

0

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...