Меню сайта

Аналіз рентабельності підприємства

Таблиця А.2

Звіт про фінансові результати за 2008 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

 

1

2

3

4

 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

407730

205326

 

Податок на додану вартість

015

62922

30105

 

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

 

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 1 )

 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

344808

175220

 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 295622 )

( 140607 )

 

Валовий прибуток:

 

- прибуток

050

49186

34613

 

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

 

Інші операційні доходи

060

55940

40994

 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

 

Адміністративні витрати

070

( 9871 )

( 7178 )

 

Витрати на збут

080

( 19668 )

( 15571 )

Інші операційні витрати

090

( 54705 )

( 39457 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

20882

13401

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

6240

5673

Фінансові витрати

140

( 4233 )

( 2480 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 17670 )

( 5185 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

5219

11409

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 1670 )

( 3008 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

3549

8401

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(276)

(0)

Податок з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

Чистий

-прибуток

220

3273

8401

-збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення поточних заоходжень

226

0

0

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Оцінка інвестиційного клімату України
Інвестиційна діяльність є основною передумовою для створення ефективної економіки та розвитку ринкових відносин в Україні. Стримування інвестиційної активності внутрішніх і закордонних інвесторів за рахунок сформованого несприятливого інвестиційного середовища веде до зниження загальних ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...