Меню сайта

Аналіз рентабельності підприємства

. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

36348

55107

Витрати на оплату праці

240

9695

12432

Відрахування на соціальні заходи

250

3757

4819

Амортизація

260

3729

2751

Інші операційні витрати

270

11549

17274

Разом

280

65078

92383

. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

805520

805520

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

805520

805520

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

10.66143609

3.50332704

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

10.66143609

3.50332704

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Додаток В

Річна фінансова звітність підприємства ВАТ «Завод ім.Фрунзе за 2010 рік

Таблиця В.1

Баланс станом на 2010 рік

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

121

72

- первісна вартість

011

380

400

- накопичена амортизація

012

( 259 )

( 328 )

Незавершене будівництво

020

416

785

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

62806

65572

- первісна вартість

031

80815

87687

- знос

032

( 18009 )

( 22115 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

3259

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

960

927

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

1072

1072

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 112 )

( 145 )

Відстрочені податкові активи

060

287

167

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

9119

11258

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

1080

1935

Готова продукція

130

4981

6502

Товари

140

8700

10684

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

5211

6059

- первісна вартість

161

5444

6530

- резерв сумнівних боргів

162

( 233 )

( 471 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

3

29

- за виданими авансами

180

6660

7104

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

17

24

Поточні фінансові інвестиції

220

2457

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

1920

1347

- у т.ч. в касі

231

102

51

- в іноземній валюті

240

36

413

Інші оборотні активи

250

927

597

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

15

54

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

105716

116788

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

2658

2658

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

9478

9478

Резервний капітал

340

29

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

57652

68784

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

69817

80949

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

564

671

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

564

671

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

22233

17496

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

2050

2050

Усього за розділом III

480

24283

19546

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

1327

2535

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

345

345

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

5429

8112

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

1486

2050

- з бюджетом

550

257

644

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

215

255

- з оплати праці

580

535

551

- з учасниками

590

0

0

Баланс

640

5637830

5961428

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Управління формуванням прибутку підприємства
Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни, нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально використовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності підприємств вимагає нових підходів до повед ...

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...