Меню сайта

Економічна характеристика підприємства

Показники ефективності визначають наскільки підприємство правильно та раціонально управляє своїми трудовими ресурсами, основними засобами, предметами праці та землі.

Узагальнюючим показником ефективності виробництва є показник норми прибутку на власний та авансований капітал. Рівень цього показника безпосередньо залежить від рентабельності продажу та числа оборотів авансованого чи власного капіталу. Так норма прибутку на капітал, як у авансованому капіталі так і у власному суттєво вища у агрокомплексу «Узин», що показує згуртованість, злагодженість, раціональність управління підприємством.

Рентабельність - показник, що визначає економічну ефективність виробництва, показує грошову виручку від реалізації товарів, чи прибуток повністю покриває витрати, чи є економічна вигода виробництва.

За даними статистичної звітності, порівняємо показники товарної продукції і факторів, що впливають на неї ТОВ «Адоніс» в порівнянні з агрокомплексом «Узин»

Товарна продукція і фактори, що на неї впливають Табл.2.1.9

Показники

2008

2009

Товарна продукція, тис. грн.

494

910

Авансований капітал, тис. грн.

2066

1621

Ефективність використання авансованого капіталу, %

24

56

,83=0,782,3

Товарна продукція - продукт виробництва підприємства, що має бути проданий з економічною вигодою для підприємства. У таблиці бачимо тенденцію до збільшення товарної продукції та збільшення ефективності використання авансованого капіталу більш як у 2 рази проте авансований капітал зменшився.

Економічний тип розвитку - це співвідношення між зміною в часі величини авансованого капіталу та обсягу виробництва валової продукції. Розрізняють типи розвитку:

– Інтенсивний

– Екстенсивний

– Зрівноважений

– Інтенсивно - екстенсивний

– Екстенсивно - інтенсивний

Для визначення типу підприємства застосуємо такі формули:

Дак = (ВПак : ВП) · 100;

Д = (ВП: ВП) · 100.

Вони визначають питому вагу екстенсивного та інтенсивного факторів. Розпишемо ці формули:

DВП = DВПак + DВП =>

де Рj1, Рj0 величина авансованого капіталу на 1 га сільськогосподарських угідь відповідно у звітний і базовий періоди; - узагальнюючий показник ефективності використання авансованого капіталу відповідно у звітний і базовий роки, що визначається діленням валової продукції на його величину, тобто Ψ = ВП : АК.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх у залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати визначеної долю ринку, одержати намічений об’єм прибули і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання ...

Експорт та імпорт капіталу
Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...