Меню сайта

Фінансово - економічні показники діяльності підприємства

Рисунок 2.3 - Динаміка фінансових результатів ТОВ „Агрофірми„Маяк”

Рисунок 2.4 - Коефіцієнти рентабельності ТОВ „Агрофірми„Маяк”

На основі знайдених показників можна зробити наступні висновки:

вартістьмайна підприємства у 2011 році зросла на 8868,2 тис. грн. порівняно з 2010 роком, а порівняно із 2009 роком на 25148,3 тис. грн Це відбулося за рахунок зростання вартості нематеріальних активів на 3 тис. грн. в порівнянні із 2010 роком, та на 31,8 тис. грн. в порівнянні із 2009 роком. Вартість оборотних активів підприємства зменшилася на 309,3 тис. грн. в порівнянні із 2010 роком, але зросла на 4600,5 тис. грн. в порівнянні із 2009 роком. В структурі майна підприємства переважає частка необоротних активів, вартість яких в 2011 році становить 49089,4 тис. грн., що в свою чергу більше від частки оборотних активів підприємства, вартість яких складає у звітному періоді 21449,5 тис. грн. Вартість оборотних активів в 2011 році зменшилась за рахунок зменшення вартості запасів підприємства на 469 тис. грн., в порівнянні із 2010 роком, в порівнянні із 2009 роком запаси зросли на 1749,4 тис. грн., та збільшення грошових коштів на 1079,5 тис. грн. в порівнянні із 2010 роком, а в порівнянні із 2009 роком грошові кошти зросли на 1126,9 тис. грн.

головним джерелом формування капіталу для ТОВ “Агрофірма Маяк” виступають внутрішні джерела фінансування. Підприємство має достатні власні кошти для забезпечення своєї виробничо - господарської діяльності, їх частка у 2011 році збільшилася на 15673,5 тис. грн порівняно з 2010 роком, і збільшилася на 26704,5 тис. грн порівняно з 2009 роком. Водночас підприємство зменшує залучення коштів за рахунок позик та кредитів, що характеризується зменшенням позичкового капіталу на 7199,3 тис. грн., порівняно з 2010 роком, і на 2035,5 тис. грн порівняно з 2009 роком, кредиторські зобов’язання зменшуються на 3633,4 тис. грн. порівняно з 2010 роком, і на 106,3 тис. грн порівняно з 2009 роком. Дана ситуація є свідченням позитивного фінансового стану підприємства, і це призвело до збільшення середньої вартості власного капіталу в 2011 році на 13352,3 тис. грн., порівняно з 2010 роком і на 24830,3 тис. грн порівняно з 2009 роком, а сукупного на 12574,2 тис. грн. порівняно з 2010 роком і на 25447,2 тис. грн порівняно з 2009 роком.

підприємство має позитивні фінансові результати. Кінцевим результатом його діяльності є прибуток. Водночас у фінансових результатах підприємства спостерігається стрімке зростання, зокрема: у 2010 році підприємство мало прибуток від операційної діяльності - 11624,6 тис. грн., а у 2011 році підприємство отримало прибуток від операційної діяльності у сумі 17067,2 тис. грн.; прибуток від звичайної діяльності до оподаткування збільшився на 2011 тис. на 5934,3 тис. грн. порівняно з 2010 роком і на 4874,1 тис. грн порівняно з 2009 роком, чистий прибуток на 5274 тис. грн., порівняно з 2010 роком і на 4090 тис. грн порівняно з 2009 роком, що характеризується зростання чистого доходу підприємства на 8233,1 тис. грн. порівняно з 2010 роком і на 8640,2 тис. грн. порівняно з 2009 роком.

щодо руху грошових коштів: підприємство менше їх витрачає (48,2 тис. грн.), чим отримує в ході здійснення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності (1079,5 тис. грн.). Спостерігається збільшення грошових коштів на підприємство від операційної діяльності в 2011році на 5718,9 тис. грн., порівняно з 2010 роком і на 7493,3 тис. грн. порівняно з 2009 роком, а також зростання вкладів підприємства в інвестиційну діяльність на 198,1 тис. грн., в порівнянні з 2010 роком, та зменшення на фінансову діяльність на 4885,7 тис. грн. в порівнянні з 2010 роком.

коефіцієнт капіталовіддачі збільшився на 0,03 у 2011 році порівняно з 2010 роком. Збільшилися значення також коефіцієнтів обіговості оборотних активів на 0,24 порівняно з 2010 роком, дебіторської заборгованості на 20,59; кредиторської заборгованості зменшилися на 4,76, що супроводжується скороченням тривалості обігу, тобто тривалості часу протягом якого середня сума активів підприємства трансформується в грошові кошти від реалізації активів, про що свідчать дані, наведені в таблиці. Збільшилася фондовіддача підприємства на 0,02, порівняно із 2010 роком, але порівняно із 2009 роком зменшилася на 022; зменшилася фондомісткість на 0,04 порівняно із 2010 роком, причиною чому є зменшення обсягу випущеної продукції підприємством, а також зростання суми отриманого прибутку. Водночас збільшилося значення коефіцієнта обіговості запасів на 0,24, що говорить про збільшення швидкості трансформації запасів у готову продукцію, це сприяє отримання підприємством чистого доходу. Зменшився період тривалості операційного (на 42,29 доби) і фінансового циклів (на 54,25 доби) в порівнянні із 2010 роком, тобто спостерігається збільшення швидкості реалізації виробничого процесу та фінансових операцій підприємства. Отже, підприємство характеризується достатнім рівнем ділової активності.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Організація діяльності Центральної районної поліклініки Деснянського району
фінансування облік поліклініка Інформація про діяльність підприємства необхідна - працівнику, засновнику(учаснику) підприємства, представникам контролюючих органів, і, врешті, просто жителям району, в даному випадку Деснянського, де функціонує центральна поліклініка. Кожному важливо, ...

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...