Меню сайта

Підвищення стимулюючої функції заробітної плати.

На комбінаті існує проблема підвищення ефективності праці.

Ефективність праці впродовж останніх трьох років знижувалася.

Проведений вище аналіз динаміки чисельності персоналу і продуктивності праці працівників комбінату за період з 1990 р. свідчить про зниження

ефективності праці в довгостроковому періоді.

Система організації праці, її оплати, мотивації повинна бути націлена на підвищення ефективності праці. При цьому повинні бути використані різні підходи, інструменти матеріального і морального стимулювання, організаційні заходи. За наслідками опиту, проведеного відділом по корпоративній роботі, в даний час найбільш дієвим стимулом до поліпшення роботи є підвищення заробітку (відзначило 82,7% працівників комбінату). На другому місці стоїть справедливість в оплаті праці (54,2%). На третьому і четвертому місцях знаходяться організаційні чинники: добра організація праці (40,3%), поліпшення організації виробництва (33,2%).

Таким чином, проведений аналіз виявив ряд проблем в організації оплати праці. Не дивлячись на те, що на комбінаті проводиться політика підвищення заробітної плати: справедливості і гнучкості, зменшення необґрунтованої диференціації, підвищення розміру оплати праці на основі зростання продуктивності.

Впродовж 1999 - 2006 рр. на комбінаті велася цілеспрямована робота по підвищенню частки тарифного заробітку в загальній заробітній платі (у 2005 р. до 65%, в 2006 - до 75%), що підвищує рівень соціального захисту

працівників підприємства і підсилює стимулюючу роль основної заробітної

плати.

Впродовж останніх 5 років на комбінаті мінялася політика у області мінімальної заробітної плати або мінімального доходу. У колективних договорах 1998 - 1999 рр. гарантувалося отримання працівниками підприємства мінімального доходу не нижче за прожитковий мінімум. У 2000 р. мінімальний дохід встановлювався не нижче 215 грн., що складало всього 80% прожиткового мінімуму, тобто рівень гарантій у області оплати праці дещо знизився. У 2005 - 2006 рр. в колективному договорі гарантується мінімальний рівень не доходу, а тарифної оплати праці. Пункт 6.2 гарантує працівникам першого розряду (з нормальними умовами праці) тарифний заробіток на рівні не менше, чим 65% прожиткового мінімуму для працездатної людини. Такі зміни у області мінімальних гарантій у сфері оплати праці в цілому позитивно характеризують політику комбінату, націлену на посилення трудової мотивації працівників.

Для вдосконалення організації, нормування і оплати праці необхідно:

- забезпечити підвищення рівня організації робочого місця (поліпшення забезпечення матеріалами, сировиною, електроенергією, технічною документацією;

- своєчасна видача робочого завдання;

- поліпшення технічного стану робочого місця, проведення своєчасного профілактичного і поточного ремонту, модернізації;

- вдосконалення координації робіт на певному робочому місці з

роботою структурного підрозділу в цілому і технологічно взаємозв'язаними робочими місцями і др.); інтенсивно упроваджувати ефективні моделі організації праці (розширення масштабів роботи, збагачення змісту праці, ротація робочого місця, впровадження проектної форми організації роботи, використання субпідрядників і др.);

- розробити адаптовану для підприємства гнучку єдину тарифну сітку, власну прогресивну шкалу міжрозрядних коефіцієнтів, що враховують складність праці, рівень кваліфікації і відповідальність та ін;

- забезпечити механізм послідовного встановлення мінімальної ставки першого тарифного розряду на рівні прожиткового мінімуму;

- підтримувати стабільність і своєчасність виплати заробітної плати, проводити її індексацію з урахуванням інфляції;

- вивчити можливості впровадження на комбінаті системи оплати праці на основі вартості робочого місця;

- забезпечити облік в системі оплати праці умов праці, змінності, професійної майстерності, продуктивності, інтенсивності,

складності, якості праці, ритмічності, ініціативності, дотримання режиму економії, трудової і технологічної дисципліни;

- розробити гнучку систему індивідуального і колективного матеріального преміювання за наслідками роботи за місяць, квартал, півріччя і рік;

- розширити діючу систему морального стимулювання з організацією вшановування (преміювання, нагородження) кращих працівників, листів з вдячністю сім'ї і др.;

- забезпечити одночасність вдосконалення системи оплати праці, атестації, паспортизації робочих місць і атестації працівників;

- підвищити якість і укріпити систему нормування праці у всіх

структурних підрозділах з використанням різноманітних видів нормування (норм вироблення, норм обслуговування, норм часу і ін.);

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Фінансовий аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Прибуток - це багатозначний термін. Приблизно п'ятдесят років тому американський економіст Френк Найт, видатний дослідник цієї проблеми, у своїй енциклопедичній статті опублікував наступний вислів: «Можливо, не один економічний термін або поняття не використовується в такому неймовірному ...

Кредитні картки
В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...