Меню сайта

Підвищення стимулюючої функції заробітної плати.

На комбінаті існує проблема підвищення ефективності праці.

Ефективність праці впродовж останніх трьох років знижувалася.

Проведений вище аналіз динаміки чисельності персоналу і продуктивності праці працівників комбінату за період з 1990 р. свідчить про зниження

ефективності праці в довгостроковому періоді.

Система організації праці, її оплати, мотивації повинна бути націлена на підвищення ефективності праці. При цьому повинні бути використані різні підходи, інструменти матеріального і морального стимулювання, організаційні заходи. За наслідками опиту, проведеного відділом по корпоративній роботі, в даний час найбільш дієвим стимулом до поліпшення роботи є підвищення заробітку (відзначило 82,7% працівників комбінату). На другому місці стоїть справедливість в оплаті праці (54,2%). На третьому і четвертому місцях знаходяться організаційні чинники: добра організація праці (40,3%), поліпшення організації виробництва (33,2%).

Таким чином, проведений аналіз виявив ряд проблем в організації оплати праці. Не дивлячись на те, що на комбінаті проводиться політика підвищення заробітної плати: справедливості і гнучкості, зменшення необґрунтованої диференціації, підвищення розміру оплати праці на основі зростання продуктивності.

Впродовж 1999 - 2006 рр. на комбінаті велася цілеспрямована робота по підвищенню частки тарифного заробітку в загальній заробітній платі (у 2005 р. до 65%, в 2006 - до 75%), що підвищує рівень соціального захисту

працівників підприємства і підсилює стимулюючу роль основної заробітної

плати.

Впродовж останніх 5 років на комбінаті мінялася політика у області мінімальної заробітної плати або мінімального доходу. У колективних договорах 1998 - 1999 рр. гарантувалося отримання працівниками підприємства мінімального доходу не нижче за прожитковий мінімум. У 2000 р. мінімальний дохід встановлювався не нижче 215 грн., що складало всього 80% прожиткового мінімуму, тобто рівень гарантій у області оплати праці дещо знизився. У 2005 - 2006 рр. в колективному договорі гарантується мінімальний рівень не доходу, а тарифної оплати праці. Пункт 6.2 гарантує працівникам першого розряду (з нормальними умовами праці) тарифний заробіток на рівні не менше, чим 65% прожиткового мінімуму для працездатної людини. Такі зміни у області мінімальних гарантій у сфері оплати праці в цілому позитивно характеризують політику комбінату, націлену на посилення трудової мотивації працівників.

Для вдосконалення організації, нормування і оплати праці необхідно:

- забезпечити підвищення рівня організації робочого місця (поліпшення забезпечення матеріалами, сировиною, електроенергією, технічною документацією;

- своєчасна видача робочого завдання;

- поліпшення технічного стану робочого місця, проведення своєчасного профілактичного і поточного ремонту, модернізації;

- вдосконалення координації робіт на певному робочому місці з

роботою структурного підрозділу в цілому і технологічно взаємозв'язаними робочими місцями і др.); інтенсивно упроваджувати ефективні моделі організації праці (розширення масштабів роботи, збагачення змісту праці, ротація робочого місця, впровадження проектної форми організації роботи, використання субпідрядників і др.);

- розробити адаптовану для підприємства гнучку єдину тарифну сітку, власну прогресивну шкалу міжрозрядних коефіцієнтів, що враховують складність праці, рівень кваліфікації і відповідальність та ін;

- забезпечити механізм послідовного встановлення мінімальної ставки першого тарифного розряду на рівні прожиткового мінімуму;

- підтримувати стабільність і своєчасність виплати заробітної плати, проводити її індексацію з урахуванням інфляції;

- вивчити можливості впровадження на комбінаті системи оплати праці на основі вартості робочого місця;

- забезпечити облік в системі оплати праці умов праці, змінності, професійної майстерності, продуктивності, інтенсивності,

складності, якості праці, ритмічності, ініціативності, дотримання режиму економії, трудової і технологічної дисципліни;

- розробити гнучку систему індивідуального і колективного матеріального преміювання за наслідками роботи за місяць, квартал, півріччя і рік;

- розширити діючу систему морального стимулювання з організацією вшановування (преміювання, нагородження) кращих працівників, листів з вдячністю сім'ї і др.;

- забезпечити одночасність вдосконалення системи оплати праці, атестації, паспортизації робочих місць і атестації працівників;

- підвищити якість і укріпити систему нормування праці у всіх

структурних підрозділах з використанням різноманітних видів нормування (норм вироблення, норм обслуговування, норм часу і ін.);

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...