Меню сайта

Техніко-економічна характеристика підприємства

За даними табл. 2.1.1 і табл. 2.1.2. проведена оцінка ключових фінансових показників діяльності підприємства, у динаміці. Наведені дані складені у табл. 2.1.3.

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії) в динаміці за даними табл. 2.1.3 зменшився внаслідок нарощування підприємством боргів, коливаючись з 2010 р. по 2012 р. в межах 22,2 - 13,3. Він зменшився на 33,8% у порівнянні даних 2010 і 2010 рр., на кінець 2012 р. порівняно з 2011 р. питома вага власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність зменшилась на 9,5%.

Ступінь забезпеченості підприємства власними оборотними коштами, за показниками коефіцієнта забезпеченості власними оборотними коштами, зменшився у 2011 р. порівняно з 2010 р. на 84,6%, а у 2012 р. порівняно з 2011 р., збільшився на 125%. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача), що характеризує ефективність використання основних фондів і показує рівень продукції, що приходиться на 1 грн. основних фондів, зріс на 12,0% у 2011 р. порівняно з 2010 р., хоча у 2012 р. порівняно з 2011 р. зріс усього 103,6%. Оборотність активів підприємства у 2010 р. склала 0,24, у 2011 р. - 0,26 у зв’язку із залученням більшої кількості договірних робіт у 2012 р. - 0,27, але все одно залишається мізерною.

Рентабельність діяльності підприємства знижувалася і склала у 2012р. від 2011 р. лише 82,6%. Зниження показнику зумовлена зниженням фінансування, а договірні роботи не забезпечили достатнього приросту. Рентабельність продукції підприємства у 2012 р. від 2011 р. знизилась і склала 84,2%. З вищенаведеного слідує, що показники рентабельності є доволі низькими. Підприємство не розвивається. Доходи постійно знижуються, приріст зменшується, намітилася тенденція до застою.

Прибутки зменшились, на ряду з зростанням собівартість послуг. Підприємство повинно прорахувати можливі шляхи зменшення собівартості та прорахувати неперспективні послуги з метою підвищення рентабельності діяльності підприємства. Як і інші показники фінансового стану підприємства, рівень прибутку знизився, що показує необхідність застосування нових методів управління підприємством, зокрема, маркетингового управління, бо діяльність підприємства тісно з ним пов’язана.

Адміністративні витрати підприємства зросли й склали, відповідно, 1332 тис. грн. у 2010 р., 1698 тис. грн. у 2011 р. і 2117 тис. грн. у 2012 р. Темп їх приросту майже не змінний 127,5% 2011р до 2010, та 127,7%, 2012р. до 2011р, що характеризує незмінність кадрової політики підприємства.

Дані, представлені в табл. 2.1.1 і табл. 2.1.2, характеризують загальні результати й ефективність виробничо-господарської діяльності КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва за роки, що аналізуються, і є основою для економічного аналізу. Аналіз виробничо-господарської діяльності товариства провадиться з метою виявлення динаміки основних техніко-економічних показників, на підставі даних річних балансів та звітів про фінансові результати підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...

Експорт та імпорт капіталу
Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...