Меню сайта

Основні методики зовнішнього аудиту розрахунків з ПДВ

Від своєчасності та повноти розрахунків загалом і з бюджетом зокрема залежить успіх здійснення усієї виробничої та фінансової діяльності будь-якого підприємства. Щоб розрахунки проводились вчасно і в повному обсязі на підприємстві потрібно налагодити контроль за їх повнотою та своєчасністю, ззовні.

На початку перевірки розрахунків підприємства з бюджетом аудитор шляхом усного опитування встановлює, за якими саме податками і платежами ведуться розрахунки з бюджетом. Після цього за кожним видом податку чи платежу перевіряється стан внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом та правильність визначення бази оподаткування з використанням прийомів прослідковування, звірки документів та регістрів бухгалтерського обліку.

При проведенні аудиту операцій із зобов'язань доцільно проводити інвентаризацію зобов'язань перед бюджетом. Ця процедура полягає у виявленні за відповідними документами залишків заборгованості по розрахунках з бюджетом і ретельній перевірці сум, що обліковуються на відповідних рахунках. При цьому встановлюються терміни виникнення даної заборгованості, їх реальність і осіб, що винні в пропущенні термінів її погашення. Специфіка процесу інвентаризації полягає в тому, що поряд з бухгалтерською інформацією перевіряється відповідність здійснених операцій діючим законодавчо-правовим актам.

Невід'ємною частиною перевірки розрахунків з бюджетом є документальний контроль. В ході документальної перевірки аудитор повинен ознайомитись з переліком податкових органів, з якими підприємство веде розрахунок, вивчити динаміку заборгованості і встановити, чи відповідають дані, отримані в результаті проведених розрахунків даним бухгалтерського обліку. В результаті з'ясовується якість внутрішнього контролю за розрахунками з боку бухгалтерії:

Документальну перевірку розрахункових операцій проводять у такій послідовності:

 за даними аналітичного обліку рахунку 64 „Розрахунки за податками і платежами" звіряють суми заборгованості підприємства по податках і платежах з даними, які аудитор повинен запросити у податкових органів для підтвердження належних їм сум;

 звіряють залишок заборгованості по розрахунках з бюджетом, яка обліковується на балансі на початок періоду перевірки з підсумком залишків всіх податків і платежів в облікових регістрах;

 перевіряють записи з розрахунків за податками і платежами у відповідних регістрах, правильність відображення кореспондуючих рахунків, а також документи, які були підставою для цих записів;

 перевіряють законність проведеного нарахування, списання та зарахування відповідної суми по кожному з платежів.

Загальну перевірку операцій за податками і платежами проводять у наступній послідовності:

 встановлюється правильність застосування ставок, визначення бази оподаткування, законності і обґрунтованості пільг з нарахування податків і платежів до бюджету. Ці процедури здійснюються шляхом прослідковування і перерахунку сум, порівняння з нормативними матеріалами, вивчення характеру виробництва, категорії підприємства, тощо.

 перевіряється правильність ведення обліку за рахунком 64 „Розрахунки за податками і платежами", відповідність записів аналітичного обліку по даному рахунку записам в Головній книзі і формах бухгалтерської звітності. Під час перевірки заборгованості по розрахунках з бюджетом дані, отримані на підприємстві, звіряються з даними, які були подані до податкової інспекції та інших органів звітності. При цьому увага приділяється правильності визначення і повноті перерахування платежів. За журналом 2 доцільно перевірити дотримання черговості перерахування податків та обов'язкових платежів, своєчасність подання платіжних документів до банку.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...