Меню сайта

Основні методики зовнішнього аудиту розрахунків з ПДВ

Від своєчасності та повноти розрахунків загалом і з бюджетом зокрема залежить успіх здійснення усієї виробничої та фінансової діяльності будь-якого підприємства. Щоб розрахунки проводились вчасно і в повному обсязі на підприємстві потрібно налагодити контроль за їх повнотою та своєчасністю, ззовні.

На початку перевірки розрахунків підприємства з бюджетом аудитор шляхом усного опитування встановлює, за якими саме податками і платежами ведуться розрахунки з бюджетом. Після цього за кожним видом податку чи платежу перевіряється стан внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом та правильність визначення бази оподаткування з використанням прийомів прослідковування, звірки документів та регістрів бухгалтерського обліку.

При проведенні аудиту операцій із зобов'язань доцільно проводити інвентаризацію зобов'язань перед бюджетом. Ця процедура полягає у виявленні за відповідними документами залишків заборгованості по розрахунках з бюджетом і ретельній перевірці сум, що обліковуються на відповідних рахунках. При цьому встановлюються терміни виникнення даної заборгованості, їх реальність і осіб, що винні в пропущенні термінів її погашення. Специфіка процесу інвентаризації полягає в тому, що поряд з бухгалтерською інформацією перевіряється відповідність здійснених операцій діючим законодавчо-правовим актам.

Невід'ємною частиною перевірки розрахунків з бюджетом є документальний контроль. В ході документальної перевірки аудитор повинен ознайомитись з переліком податкових органів, з якими підприємство веде розрахунок, вивчити динаміку заборгованості і встановити, чи відповідають дані, отримані в результаті проведених розрахунків даним бухгалтерського обліку. В результаті з'ясовується якість внутрішнього контролю за розрахунками з боку бухгалтерії:

Документальну перевірку розрахункових операцій проводять у такій послідовності:

 за даними аналітичного обліку рахунку 64 „Розрахунки за податками і платежами" звіряють суми заборгованості підприємства по податках і платежах з даними, які аудитор повинен запросити у податкових органів для підтвердження належних їм сум;

 звіряють залишок заборгованості по розрахунках з бюджетом, яка обліковується на балансі на початок періоду перевірки з підсумком залишків всіх податків і платежів в облікових регістрах;

 перевіряють записи з розрахунків за податками і платежами у відповідних регістрах, правильність відображення кореспондуючих рахунків, а також документи, які були підставою для цих записів;

 перевіряють законність проведеного нарахування, списання та зарахування відповідної суми по кожному з платежів.

Загальну перевірку операцій за податками і платежами проводять у наступній послідовності:

 встановлюється правильність застосування ставок, визначення бази оподаткування, законності і обґрунтованості пільг з нарахування податків і платежів до бюджету. Ці процедури здійснюються шляхом прослідковування і перерахунку сум, порівняння з нормативними матеріалами, вивчення характеру виробництва, категорії підприємства, тощо.

 перевіряється правильність ведення обліку за рахунком 64 „Розрахунки за податками і платежами", відповідність записів аналітичного обліку по даному рахунку записам в Головній книзі і формах бухгалтерської звітності. Під час перевірки заборгованості по розрахунках з бюджетом дані, отримані на підприємстві, звіряються з даними, які були подані до податкової інспекції та інших органів звітності. При цьому увага приділяється правильності визначення і повноті перерахування платежів. За журналом 2 доцільно перевірити дотримання черговості перерахування податків та обов'язкових платежів, своєчасність подання платіжних документів до банку.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Оцінка фінансової стійкості є важливим показником фінансового стану будь-якого підприємства, адже цей показник характеризує стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність та може вчасно розраховуватись за своїми боргами та зобов'язаннями. Узагальнюючим показником ф ...

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...