Меню сайта

Зв’язок фінансових і матеріальних потоків підприємства

Фінансове оточення складається з набору елементів, властивості яких важливо знати при управлінні логістичними процесами. Це пов’язане з тим, що параметри фінансових потоків залежать від структури й властивостей фінансового середовища, зовнішніх і внутрішніх факторів впливу. Зокрема, фінансове оточення визначає такі параметри фінансового потоку, як обсяг, вартість, час і напрямок. Нагадаємо, що обсяг потоку визначається еквівалентом коштів, зазначених у його документарному, електронному або якому-небудь іншому інформаційному супроводі. Вартість потоку визначається витратами на його організацію, а час характеризується доступністю для впливу. Як час, так і напрямок фінансового потоку можна визначити стосовно якого-небудь підприємства, що наприклад організує потік. Тоді прихід фінансових коштів буде вхідним потоком, а відхід - вихідним фінансовим потоком.

Зв’язок фінансових і матеріальних потоків, процесів і робіт у логістичній системі забезпечується ще одним видом потоків - інформаційним. Дані про умови, строки й характерні взаємин учасників логістичного процесу, інформація про рух матеріальних потоків використовується при побудові схем руху фінансових потоків. При цьому переміщення коштів від підприємства до інших учасників логістичного процесу (споживачам і постачальникам, між складськими, портовими й митними терміналами, у логістичних вузлах стикування транспортних потоків) представляють у вигляді спрямованого руху фінансових коштів. Подібні схеми дозволяють визначити послідовність включення джерел фінансування, порядок розподілу вступників ресурсів, виявити вузькі місця в русі потоків.

Наочне представлення руху ресурсів показує, що різні фінансові потоки також взаємозалежні між собою. Так, залучені інвестиції, вкладені у виробництво, вертаються у вигляді виторгу від реалізації. Подібна сукупність двох або більше взаємозалежних фінансових потоків є фінансовою операцією. Для фінансової операції можна розрахувати рентабельність і прибутковість, визначити, наскільки ефективні впливи на потоки, розрахувати ряд інших параметрів, істотних для управління. Наприклад, для розподільного логістичного центру, у якому приплив і витрата фінансових ресурсів відбувається нерівномірно, важливо розрахувати щільність фінансового потоку, яка характеризує інтенсивність діяльності й визначається обсягом результуючого потоку в одиницю часу. А, наприклад, при організації закупівель можна розрахувати часовий розрив між одержанням пропозиції від постачальника й здійсненням передоплати. За результатами фінансових операцій, з урахуванням можливостей і обмежень фінансового оточення, характеристик окремих потоків, можна судити про стійкість логістичних процесів, доцільності технологій і операцій, погодженість руху ресурсів у логістичному середовищі.

Узгодження руху ресурсопотоків - добір обсягу, вартості й часу залучення одних ресурсів під відповідні параметри інших ресурсів - можна здійснювати на основі різних підходів. Наприклад, можливо характеристики матеріальних потоків прийняти за початкові умови й жорстко закріпити, а параметри фінансових - розглядати й підбирати залежно від ситуації, що склалася в логістичній системі. Інший підхід дозволяє гнучко змінювати параметри й фінансових, і матеріальних потоків, виходячи з ефективності фінансових операцій, цілей управління, впливу зовнішнього й внутрішнього середовища. При цьому управління матеріальними потоками здійснюється в тісному зв’язку з управлінням фінансами на стадіях планування, організації й контролю над здійсненням логістичних процесів.

Змінюючи рух ресурсів відповідно до фінансових параметрів, можливо не тільки одержати повне й своєчасне забезпечення виробничої діяльності ресурсами з оптимальних джерел за мінімальною ціною, але й підвищити стійкість підприємства, знизити схильність зовнішнім впливам. У процесах закупівель, поставок, транспортування, складування й збуту орієнтація на фінансові показники дозволяє оптимізувати потокові процеси, виявляти способи й методи скорочення витрат без шкоди для якості продукції.

Так, на стадії планування часто необхідно вибрати з декількох альтернативних технологій і схем оптимальні. Оскільки кожній схемі відповідають певні фінансові потоки, можна порівнювати варіанти по параметрах потоків і показникам фінансових операцій. По кожному варіанту розраховують необхідні обсяги й строки залучення ресурсів, вартість і можливий час використання джерел фінансування. При виборі оптимальних варіантів руху потоків ураховують раціональність розподілу фінансових ресурсів між окремими ланками логістичного ланцюга, порівнюють вартість ресурсопотоків, організаційні й адміністративні витрати, операційні витрати. Склавши плани фінансування, уточнюють первісні плани руху матеріальних потоків і коректують їх для оптимізації загальних логістичних витрат. З урахуванням обмежень зовнішнього середовища (законодавчої бази, тіньового сектору, корпоративних інтересів) знаходять «проблемні» місця в русі фінансових і матеріальних потоків, що вимагають особливого контролю.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...