Меню сайта

Моделі й прийоми цільового регулювання фінансових потоків

прямий метод ґрунтується на вирахуванні припливу (виручка від реалізації продукції, робіт і послуг, аванси отримані й ін.) і відтоку (оплата рахунків постачальників, повернення отриманих короткострокових позичок і позик й ін.) коштів, тобто вихідним елементом є виторг;

непрямий метод ґрунтується на ідентифікації й обліку операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів, і послідовному коректуванні чистого прибутку, тобто вихідним елементом є прибуток.

Прямий метод дозволяє судити про ліквідності підприємства, детально розкриваючи рух грошових коштів на його рахунках, але не показує взаємозв’язку отриманого фінансового результату й зміни величини коштів. Тому застосовується непрямий метод аналізу, що дозволяє пояснити причину розбіжностей між прибутком й, наприклад, скороченням коштів за період.

Справа в тому, що в ході виробничої діяльності можуть бути значні доходи/витрати, що впливають на прибуток, але не зачіпають величину коштів підприємства. У процесі аналізу на цю величину й роблять коректування чистого прибутку. Наприклад, вибуття основних засобів й інших необоротних активів пов’язане з одержанням збитку в розмірі їхньої залишкової вартості, що формується на окремому рахунку і потім списується в дебет рахунку «Прибутки та збитки». Величина коштів не змінюється, тому недоамортизована вартість повинна бути додана до величини чистого прибутку. Не викликає відтоку коштів нарахування амортизації; також потрібно враховувати можливість отримання доходів раніше реального надходження коштів (якщо підприємство застосовує метод визначення виторгу по моменту відвантаження товарів і пред'явлення покупцю розрахункових документів).

Грошові потоки від інвестиційної діяльності формуються в результаті реалізації інвестиційних проектів, пов'язаних з технічним переозброєнням підприємства, освоєнням нового виробництва, здійсненням портфельних інвестицій тощо. Слід зауважити, що реалізація інвестиційних проектів передбачає залучення кредитів і позик та їх погашення, здійснення додаткової емісії або залучення додаткового пайового капіталу, тобто проведення операцій, пов’язаних з фінансовою діяльністю. При цьому прибуток, отриманий в результаті втілення інвестиційних проектів, знаходить відображення у складі прибутку від операційної діяльності.

Найбільш придатним інструментом для управління фінансовими потоками від реалізації інвестиційних проектів та фінансової діяльності є план Кеш-Фло (Cash-Flow). Cash-Flow перекладається як «потік готівки» й об’єднує грошові надходження від усіх видів діяльності при реалізації інвестиційних проектів. Таким чином, план грошових потоків, розроблений методом Кеш-Фло, відображає рух грошових коштів та діяльність підприємства в динаміці від одного періоду до іншого.

Кеш-баланс, тобто залишок коштів на рахунку підприємства, формується за рахунок вхідних фінансових потоків (доходів від реалізації продукції, амортизаційних відрахувань, доходів від реалізації активів, внесків у статутний фонд та позик) і вихідних фінансових потоків (витрат на виробництво продукції, операційних витрат, витрат на інвестиції, витрат на обслуговування і погашення позики виплат дивідендів, податків).

Всі надходження і платежі відображаються в плані грошових потоків у періоди часу, які відповідають датам їх здійснення.

У розділі Кеш-Фло від інвестиційної діяльності вказується балансова вартість активів, які є в розпорядженні підприємства на момент впровадження інвестиційного проекту, а також витрати на придбання нових активів, надходження від реалізації активів, які не використовуються у виробництві.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...

Фондовий ринок Казахстану
Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки кожної країни. Фондовий ринок - це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. На сучасному етапі фондовий ринок займає важливе місце в системі економічних відносин як в середині країни так і поза нею ...