Меню сайта

Моделі й прийоми цільового регулювання фінансових потоків

Внутрішні завдання фінансового управління компанією полягають в забезпеченні основної й інвестиційної діяльності підприємства фінансовими ресурсами, а також у прогнозуванні її майбутніх потреб і майбутнього фінансового стану.

Ефективно управляти фінансовими потоками означає:

передбачати їх можливий стан на близьку і далеку перспективу;

уміти визначати обсяги та інтенсивність надходження і витрат грошових коштів як в поточному, так і в довгостроковому періодах.

Разом з тим утримання фінансових ресурсів у вигляді грошових коштів пов’язане з певними втратами - з деякою часткою умовності їхню величину можна оцінити розміром упущеної вигоди від участі в якому-небудь доступному інвестиційному проекті. Тому будь-яке підприємство повинне враховувати дві взаємно виключні обставини: підтримка поточної платоспроможності й одержання додаткового прибутку від інвестування вільних коштів. Таким чином, одним з основних завдань управління грошовими ресурсами є оптимізація їх середнього поточного залишку.

Управління фінансовими потоками передбачає цілеспрямований вплив на процеси акумуляції грошових коштів, їх витрачання та перерозподіл з метою збалансування фінансово-господарської діяльності підприємства.

Характерні риси практики управління фінансовими потоками відображають принципи управління, тобто основні правила діяльності, якими керуються органи управління, враховуючи соціально-економічні умови, що склалися.

Принципи управління фінансовими потоками полягають в наступному:

) Достовірність відображення інформації передбачає відповідність даних фінансової звітності реальному руху грошових коштів.

) Комплексність управління передбачає врахування фінансових потоків від усіх видів діяльності.

) Своєчасність, оперативність означає постійний моніторинг наявності, руху, потреби в грошових коштах.

) Маневровість означає забезпечення своєчасності розрахунків, скорочення потреби в позикових коштах.

) Ефективність означає досягнення вищої прибутковості використання грошових коштів внаслідок організаційно управлінських дій.

Згідно із принципами управління формують систему методів управління фінансовими потоками. До складу основних методів управління фінансовими потоками відносять:

аналіз фінансових потоків;

планування та оптимізація;

контроль за рухом грошових коштів;

облік та звітність.

Аналіз фінансових потоків - це сукупність методів формування і обробки даних про фінансові потоки, які дають об’єктивні оцінки стану, тенденцій розвитку, виявлення резервів підвищення ефективності використання грошових коштів та шляхів їх реалізації.

З урахуванням терміну часу, ступеня деталізації об’єктів і показників аналіз може бути перспективним, поточним і оперативним.

З погляду обсягів аналіз може бути тематичний, тобто пов’язаний з визначеною конкретною метою, локальний - пов’язаний з діяльністю окремого підрозділу, комплексний - охоплює всі сторони діяльності підприємства.

Інформаційною базою для аналізу фінансових потоків за звітні періоди є форми бухгалтерської звітності, додатки до них та інші облікові документи.

Аналіз фінансових потоків та оцінка їх впливу на фінансовий стан підприємства визначається системою показників, до яких відносять показники ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості.

Результати аналізу враховуються при плануванні фінансових потоків та їх оптимізації.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Інституційні інвестори
Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то інституційні інвестори витупають в ролі фінанс ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...