Меню сайта

Охорона навколишнього середовища

Баланс станом на 2009 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0.2

10.6

- первісна вартість

011

1.7

14.2

- накопичена амортизація

012

(1.5)

(3.6)

Незавершене будівництво

020

377.9

518.2

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

9167.9

11967.1

- первісна вартість

031

33645.3

37498.4

- знос

032

(24477.4)

(25531.3)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

10.2

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

()

()

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

3236.7

4634.9

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

1943.1

2493.4

Готова продукція

130

4979.8

4409.9

Товари

140

495.5

1852.6

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

2267.7

8329.5

- первісна вартість

161

2272.2

8334

- резерв сумнівних боргів

162

(4.5)

(4.5)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

0.9

6.3

- за виданими авансами

180

1112.4

2666.1

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

233.7

795.7

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

18.3

90.4

- у т.ч. в касі

231

- в іноземній валюті

240

575.4

0

Інші оборотні активи

250

45.1

218.2

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

8.5

1.4

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

150

150

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

773.2

773.2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

11178.3

18419.5

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

Усього за розділом I

380

12101.5

19342.7

Частка меншості

385

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

3542.3

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

322.2

152

Інші довгострокові зобов’язання

470

8948.5

9087.7

Усього за розділом III

480

9270.7

12782

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

999.8

1499.9

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

653.1

1095.7

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

162.3

615.9

- з бюджетом

550

777.8

1056.4

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

103.6

472.4

- з оплати праці

580

284.4

1049.7

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

109.9

89.8

Усього за розділом IV

620

3090.9

5879.8

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Формування Державного бюджету України
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Переважна частина державних фінансових ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють бюджетну систему держави. Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвито ...

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...