Меню сайта

Охорона навколишнього середовища

На робочому місці, що розглядається, відсутні відходи, що забруднюють навколишнє середовище, оскільки устаткування (ПЕВМ, принтер) не є джерелом забруднення навколишнього середовища. Проте при виробленні ресурсу устаткування стає повторною сировиною і підлягає утилізації.

ВИСНОВКИ

Відповідно по поставленої мети в роботі було виконано наступні завдання.

. Було досліджено теоретичні підходи щодо сутності й взаємозв’язку фінансових і матеріальних потоків підприємства. Визначено, що в науковій літературі досі немає чіткого визначення економічного змісту терміна «фінансові потоки підприємства».

У роботі «фінансовий потік» визначено, як сукупність розподілених у часі надходжень і виплат фондів коштів і прирівнюваних до них грошових еквівалентів компанії, що генеруються її господарською діяльністю за певний проміжок часу.

Підприємство в роботі розглядається як складна, відкрита, соціально-технічна та фінансово-економічна систему, пов’язана специфічними відносинами із зовнішнім середовищем. Відповідно на підприємстві виділяється дві сфери: виробничо-господарська та фінансово-економічна (виробничі або фінансові процеси). Фінансові процеси є відбитком виробничих процесів у вартісній або грошовій формі.

Внутрішні завдання фінансового управління компанією полягають в забезпеченні основної й інвестиційної діяльності підприємства фінансовими ресурсами, а також у прогнозуванні її майбутніх потреб і майбутнього фінансового стану.

Управління фінансовими потоками передбачає цілеспрямований вплив на процеси акумуляції грошових коштів, їх витрачання та перерозподіл з метою збалансування фінансово-господарської діяльності підприємства.

.Досліджено існуючі моделі управління фінансовими потоками підприємства. Визначено, що фінансове моделювання надає можливість ефективного аналізу складних і невизначених ситуацій, пов’язаних із прийняттям стратегічних рішень, інструмент фінансистів, який дозволяє розглянути велику кількість варіантів і прожити їх без втрати вкладених коштів.

Оскільки більшість ситуацій виникнення дисбалансів у часі між змінними потребами у фінансуванні й фактичним фінансуванням і ризиків відносяться до руху оборотних коштів, в роботі розглянуто моделі руху оборотних коштів.

Оскільки моделювання передбачає певне спрощення ситуації, моделювання проводилось для умовного найпростішого підприємства.

Виконане дослідження завдання планування найпростішого підприємства дозволяє зробити ряд висновків у відношенні деяких причин можливого зниження ефективності функціонування й охарактеризувати планування в цих умовах:

оскільки найбільш типові ситуації, що пов’язані з дисбалансом надходжень та витрачань грошових коштів, характерні для короткого періоду часу, проблеми моделювання фінансових потоків ми розглядали для короткого періоду часу та акцентували увагу на оборотних коштах підприємства;

за умови різкого падіння ринку доцільно мати певний запас грошових коштів для забезпечення платоспроможності підприємства. Для визначення величини можливого зниження продажів застосовують моделі планування оборотних коштів за критерієм максимізації рентабельності та мінімізації ризики неплатоспроможності;

для короткострокового планування діяльності підприємства може застосовуватись метод поточно-запасних характеристик. У рамках концепції поточно-фінансових структур (ПФС) розробляються необхідні прийоми математичного опису системи засобів, джерел і потоків засобів підприємства, а також способи відповідного графічного представлення.

Моделювання доцільно здійснювати починаючи з максимально спрощених умов, поступово ускладнюючи їх.

. В роботі обґрунтовано та розраховано оптимізаційну модель фінансових потоків ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест» з метою максимізації фінансових результатів та покращення фінансового стану підприємства.

Закрите акціонерне товариство «ТЕТЗ-Інвест» (Торезький електротехнічний завод) є провідним в Україні й країнах СНД виробником вибухозахищеного пускового електроустаткування, що використовується у вугільних шахтах, небезпечних по газу (метану) і вугільному пилу, а також устаткування для інших галузей народного господарства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...