Меню сайта

Перспективи використання світового досвіду для вдосконалення міжбюджетних відносин

Ø забезпечити фінансову стійкість, самоокупність і самофінансування інститутів комунальної власності, що надають низку житлових, комунальних, транспортних послуг, шляхом запровадження ринкових відносин у комунальному секторі.

Це передбачає вирішення комплексу завдань управлінського, юридичного, соціального змісту, демократизації громадсько-господарських відносин територіального колективу, оптимізації чинних тарифів на базі запровадження ресурсозберігаючих технологій, активізації інвестиційних вкладень в ремонтні та ремонтно-будівельні роботи, прискореними темпами запровадження лізингових схеми розрахунків, диференціація нормативів плати за житло залежно від якості наданих послуг, реструктуризація бюджетної заборгованості з планово-дотаційних допомог комунальному сектору.

Висновки

У дипломній роботі представлено економічно-організаційний механізм формування дохідної частини місцевих бюджетів (на прикладі міста Львова).

Проведене в дипломній роботі дослідження проблем дає підстави для наступних узагальнень і висновків:

1. Місцеві бюджети здійснюють безпосередній вплив на задоволення різноманітних потреб населення, стан та надання державних послуг.

2. Суть і зміст засад побудови зведеного бюджету в Україні характеризується через принципи: збалансованість, самостійність, повнота, обґрунтованість, ефективність, субсидіарність, цільове використання коштів, справедливість та неупередженість розподілу суспільного багатства, публічність і прозорість, відповідальність кожного учасника бюджетного процесу за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

. До складу місцевих фінансових інститутів входять: місцеві бюджети, місцеві податки і збори, цільові фонди місцевого самоврядування, комунальний кредит, інститут комунальної власності та майнових прав, фінанси комунальних підприємств і комунальні платежі.

. Бюджетна система Україна - це сукупність державного бюджету і місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіального устрою та врегульована нормами права. Кожне адміністративно - територіальне утворення самостійно встановлює порядок та положення про бюджет, виходячи з юридичних норм Бюджетного кодексу, яким визначено, що бюджетний устрій в країни базується на принципах:

Ø єдності;

Ø збалансованості,

Ø реальності,

Ø гласності

Ø самостійності всіх бюджетів, що входять до бюджетної системи.

5. Перерозподільчі процеси, що мали місце внаслідок прийняття Бюджетного кодексу, не вирішили проблеми наповнюваності місцевих бюджетів. Низька фінансова стійкість місцевих бюджетів обумовлюється істотним перевищенням обсягів отриманих з державного бюджету цільових трансфертів і фінансових допомог вирівнювання над реальними надходженнями від податків, неподаткових доходів, доходів від операцій з капіталом, цільових бюджетних фондів разом узятих; домінуванням у структурі доходів місцевих бюджетів закріплених податків і платежів над власними; незбалансованістю власних надходжень з кошиком видатків, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а також закріплених джерел доходів із величиною делегованих видатків, що враховуються при плануванні міжбюджетних трансфертів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Лізинг як інструмент інвестування
Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується значним погіршенням стану суб'єктів господарювання. Зношеність основних засобів на підприємствах багатьох видів економічної діяльності досягла критичного рівня, внаслідок чого неможливим є подальше нарощування економічни ...

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...