Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Фінансова звітність комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" станом на 31.12.2011 року в усіх істотних аспектах правдиво та достовірно відбиває його фінансовий стан на число складання звітності, збігається з обліковою політикою підприємства, концептуальним мотивам створення фінансової звітності згідно з національними положеннями (стандартами) бух гал тер сь ко го обліку та вимогам діючого законодавства України.

Для визначення фінансового стану застосовують низку відносних показників і коефіцієнтів. У таблиці 1.2. показана динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" яка дає змогу розглянути становище виробничо-господарської діяльності підприємства за 2007-2011 роки. Усі дані для обрахунку показників відображаються у фінансовій звітності.

Аналіз головних показників виробничо-господарської діяльності комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" за 2007- 2011рр. дає основу визнати, що протягом конкретного періоду комунальне підприємство функціонувало .з значним ростом потужностей.

З таблиці 1.2. можна побачити, що дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) протягом вказаного періоду мала тенденцію до зростання. У 2011 році порівняно з 2007 роком зросла на 847,5 тис. гри. або на 602,3%, а порівняно з 2008 роком на 751,2 тис. грн. або на 317%. Порівняно з 2009 роком виручка зросла на 511,3 тис. грн. або на 107, 21%. Порівняно з 2010 роком цей показник зріс не так різко, загальне зростання склало 63,5 тис. грн. або 6,87%.

Собівартість реалізованої продукції (товарів) протягом досліджуваного періоду коливалася. У 2011 році порівняно з 2007 роком зросла на 732,1 тис. грн. або на 682,3%, а порівняно з 2008 зросла на 624,9 тис. грн. на 291,3%. Порівняно з 2009 собівартість зросла на 318,1 тис. грн. або на 61, 02%. Порівняно з 2010 роком відбулось скорочення собівартості на 395,2 тис. грн. або на 32,01%. Отже, показник собівартості реалізованої продукції (товарів) був найвищим у 2010 році - 1234,6 тис. гри. Це може свідчити, що процес виробництва у цьому році був найзатратнішим, з недостатнім зростанням виручки від реалізації.

Зміна даних показників вплинула і на показник валового прибутку (збитку), який обчислюється як різниця між ними. У 2011 році порівняно з 2007 роком зросла на 115,4 тис. грн. або на 345,5%, а порівняно з 2008 роком збільшилась на 126,3 тис. грн. або на 561%. Порівняно з 2009 роком валовий прибуток (збиток) зріс на 193,2 тис. грн. або на 435, 14%. Порівняно з 2010 роком також простежується зростання 458,7 тис. грн. на 148,02%. Незважаючи на те, що протягом досліджуваного періоду відбувалося зростання виручки від реалізації, підприємство у 2009 та 2010 роках все одно зазнало збитку. Дане зростання було недостатнім, щоб покрити усі затрати виробництва. Лише у 2011 році підприємство отримало прибуток.

Валовий збиток був частково покритий за рахунок інших операційних доходів. Протягом 2007-2011 років відбувалися коливання інших операційних доходів. У 2011 році порівняно з 2007 роком він зріс на 303,2 тис грн. або на 1604,2%. У 2008 році підприємство не зазнало інших операційних доходів. Порівняно з 2009 роком показник зменшився на 68,3 тис. грн або на 17, 49%. Порівняно з 2010 роком відбулось більш різке скорочення на 420,2 тис. грн або на 56, 61%. Отже, найбільшими інші операційні доходи були у 2010 році - 742,3 тис. грн. Саме це дозволили компенсувати валовий збиток у цьому році.

Інші операційні витрати протягом досліджуваного періоду теж зазнали коливань, що в загальному призвело до їх зростання. У 2011 році порівняно з 2007 роком зросли на 175,8 тис. грн. або на 220,3%, а порівняно з 2008 - на 229,9 тис. грн. або на 894,6%. Порівняно з 2009 роком відбулось їх зростання на 145, 9 тис. грн. або на 133% . Порівняно з 2010 роком відбулось скорочення витрат на 88, 3 тис. грн або на 25,68% Обсяг інших операційних витрат був також найвищим у 2010 році, що знівелювало зростання інших операційних доходів.

Якщо підсумувати вплив усіх показників на дохід (виручку) від реалізації продукції (робіт, послуг), то отримаємо показник: фінансовий результат від операційної діяльності, який також може бути як прибутком, так і збитком. У 2011 році порівняно з 2007 цей показник зріс на 242,8 тис. грн. або 882,9%, а у порівнянні з 2008 роком - на 2 г 8,5 тис. грн. Порівняно з 2009 роком відбулося скорочення фінансового результату від операційної діяльності на 21 тис. грн. або на 8,89%. Порівняно з 2010 роком відбулося зростання на 126,8 тис. грн. або 143,28%. Отже* найнижчим прибутковим фінансовий результат від операційної діяльності був на рівні 88, 5 тис. грн. у 2010 році. У 2007 та 2008 роках підприємство зазнало фінансового збитку від операційної діяльності.

За 2007-2011 роки підприємство не отримало інших доходів від звичайної діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...