Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Фінансова звітність комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" станом на 31.12.2011 року в усіх істотних аспектах правдиво та достовірно відбиває його фінансовий стан на число складання звітності, збігається з обліковою політикою підприємства, концептуальним мотивам створення фінансової звітності згідно з національними положеннями (стандартами) бух гал тер сь ко го обліку та вимогам діючого законодавства України.

Для визначення фінансового стану застосовують низку відносних показників і коефіцієнтів. У таблиці 1.2. показана динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" яка дає змогу розглянути становище виробничо-господарської діяльності підприємства за 2007-2011 роки. Усі дані для обрахунку показників відображаються у фінансовій звітності.

Аналіз головних показників виробничо-господарської діяльності комунального підприємства "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" за 2007- 2011рр. дає основу визнати, що протягом конкретного періоду комунальне підприємство функціонувало .з значним ростом потужностей.

З таблиці 1.2. можна побачити, що дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) протягом вказаного періоду мала тенденцію до зростання. У 2011 році порівняно з 2007 роком зросла на 847,5 тис. гри. або на 602,3%, а порівняно з 2008 роком на 751,2 тис. грн. або на 317%. Порівняно з 2009 роком виручка зросла на 511,3 тис. грн. або на 107, 21%. Порівняно з 2010 роком цей показник зріс не так різко, загальне зростання склало 63,5 тис. грн. або 6,87%.

Собівартість реалізованої продукції (товарів) протягом досліджуваного періоду коливалася. У 2011 році порівняно з 2007 роком зросла на 732,1 тис. грн. або на 682,3%, а порівняно з 2008 зросла на 624,9 тис. грн. на 291,3%. Порівняно з 2009 собівартість зросла на 318,1 тис. грн. або на 61, 02%. Порівняно з 2010 роком відбулось скорочення собівартості на 395,2 тис. грн. або на 32,01%. Отже, показник собівартості реалізованої продукції (товарів) був найвищим у 2010 році - 1234,6 тис. гри. Це може свідчити, що процес виробництва у цьому році був найзатратнішим, з недостатнім зростанням виручки від реалізації.

Зміна даних показників вплинула і на показник валового прибутку (збитку), який обчислюється як різниця між ними. У 2011 році порівняно з 2007 роком зросла на 115,4 тис. грн. або на 345,5%, а порівняно з 2008 роком збільшилась на 126,3 тис. грн. або на 561%. Порівняно з 2009 роком валовий прибуток (збиток) зріс на 193,2 тис. грн. або на 435, 14%. Порівняно з 2010 роком також простежується зростання 458,7 тис. грн. на 148,02%. Незважаючи на те, що протягом досліджуваного періоду відбувалося зростання виручки від реалізації, підприємство у 2009 та 2010 роках все одно зазнало збитку. Дане зростання було недостатнім, щоб покрити усі затрати виробництва. Лише у 2011 році підприємство отримало прибуток.

Валовий збиток був частково покритий за рахунок інших операційних доходів. Протягом 2007-2011 років відбувалися коливання інших операційних доходів. У 2011 році порівняно з 2007 роком він зріс на 303,2 тис грн. або на 1604,2%. У 2008 році підприємство не зазнало інших операційних доходів. Порівняно з 2009 роком показник зменшився на 68,3 тис. грн або на 17, 49%. Порівняно з 2010 роком відбулось більш різке скорочення на 420,2 тис. грн або на 56, 61%. Отже, найбільшими інші операційні доходи були у 2010 році - 742,3 тис. грн. Саме це дозволили компенсувати валовий збиток у цьому році.

Інші операційні витрати протягом досліджуваного періоду теж зазнали коливань, що в загальному призвело до їх зростання. У 2011 році порівняно з 2007 роком зросли на 175,8 тис. грн. або на 220,3%, а порівняно з 2008 - на 229,9 тис. грн. або на 894,6%. Порівняно з 2009 роком відбулось їх зростання на 145, 9 тис. грн. або на 133% . Порівняно з 2010 роком відбулось скорочення витрат на 88, 3 тис. грн або на 25,68% Обсяг інших операційних витрат був також найвищим у 2010 році, що знівелювало зростання інших операційних доходів.

Якщо підсумувати вплив усіх показників на дохід (виручку) від реалізації продукції (робіт, послуг), то отримаємо показник: фінансовий результат від операційної діяльності, який також може бути як прибутком, так і збитком. У 2011 році порівняно з 2007 цей показник зріс на 242,8 тис. грн. або 882,9%, а у порівнянні з 2008 роком - на 2 г 8,5 тис. грн. Порівняно з 2009 роком відбулося скорочення фінансового результату від операційної діяльності на 21 тис. грн. або на 8,89%. Порівняно з 2010 роком відбулося зростання на 126,8 тис. грн. або 143,28%. Отже* найнижчим прибутковим фінансовий результат від операційної діяльності був на рівні 88, 5 тис. грн. у 2010 році. У 2007 та 2008 роках підприємство зазнало фінансового збитку від операційної діяльності.

За 2007-2011 роки підприємство не отримало інших доходів від звичайної діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...