Меню сайта

Фінансовий контроль операцій з основними засобами на комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Так як, основні засоби є найчисленнішими у загальній вартості активів підприємства, то, відповідно, і їх аудит має охоплювати найдовший проміжок часу та різноманітність методів.

Фінансовий контроль основних засобів проходить етапи проміжних перевірок, які наведено на рисунку 3.1.

Контроль основних засобів розпочинається з перевірки вірності відображення об'єктів в бухгалтерському обліку та визначенні реальності й правдивості звітних даних. З цією метою порівнюють дані про основні засоби з балансу та інших форм звітності з даними синтетичного та аналітичного обліку. Далі перевірці підлягатимуть первинні документи з метою встановлення законності та обґрунтованості фінансових операцій та правильності їх оформлення. Таким чином можна визначити осіб, які допустили можливі виявлені порушення чи зловживання. Важливе місце під час проведення фінансового контролю займають використані методи.

Під час перевірок операцій і пов'язаних з рухом основних засобів охоплюються наступні питання:

- контроль документального оформлення зберігання об'єктів основних засобів, перевірка умов їх використання та зберігання на підприємстві;

- контроль правильності нарахування амортизації в межах загальноприйнятого групування основних засобів;

- перевірка правдивості даних бухгалтерського обліку, в аспекті відображення основних засобів^

- перевірка законної обґрунтованості операцій з основними засобами;

- контроль дотримання встановлених правил під час переоцінки та дооцінки основних засобів, а також обґрунтованості їх проведення;

- контроль технічного стану й результативності експлуатації основних засобів, на якому проводиться перевірка;

- перевірка правильності відображення у бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних з придбанням основних засобів;

- перевірка своєчасності та повноти оприбуткування операцій, пов'язаних з рухом основних засобів™

- перевірка правильності та своєчасності відображення операцій, пов'язаних з вибуттям та ліквідацією основних засобів в аналітичному та синтетичному обліку.

Визначивши послідовність проведення поточного фінансового контролю основних засобів та окресливши напрямки діяльності, далі важливо визначити осіб, які будуть виконувати цю роботу. Цілком зрозуміло, що бухгалтеру доцільніше провести поточний контроль складання первинної документації, ніж цю саму роботу виконуватиме керівник підприємства. Керівник, в свою чергу, буде більше задіяний під час контролю складання фінансово звітності або, наприклад, укладання договорів Для того, щоб уникнути зайвих витрат робочого часу визначається система поточного контролю основних засобів посадовими особами.

Взагалі, основним завданнями перевірки основних засобів є наступні:

- дати правильну оцінку стану збереження та ефективності використання;

- визначити правильність віднесення матеріальних активів до відповідних груп основних засобів;

- визначення реальної оцінки та переоціненої вартості;

- правильності відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку;

- своєчасність та правильність оформлення^ а також відображення в облікових регістрах надходження та вибуття об'єктів"

- правильність нарахування амортизації, своєчасність та повнота її включення до витрат підприємства;

- правильність нарахування та списання зносів;

- відповідність та правильність списання відповідних необоротних активів;

- виявити наявні факти чинного законодавства України, щодо правомірності та обґрунтованості прийнятих управлінських рішень відповідних керівників щодо операцій з основними засобами;

- розробити заходи з реалізації рішень, що були прийняті за матеріалами перевірки.

Більш глобальним та загальним визначення визначенням фінансового контролю є активне сприяння результативному використанню об'єктів основних засобів, підтримка їх в нормальному працездатному технічному стані, забезпечення проведення своєчасності капітальних і поточних ремонтів, та забезпечення їх збереження. Також контроль має забезпечувати виявлення нових працездатних резервів та своєчасне списання чи ліквідацію уже непридатних основних засобів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...