Меню сайта

Фінансовий контроль операцій з основними засобами на комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Контроль начислення амортизації на об'єкти основних засобів має важливе значення, тому він дає можливість попередити зловживання у процесі визначення підприємством вартості основних засобів та нарахування сум зносів. Перевірка процесу нарахування амортизації основних засобів має на увазі перевірку нарахування зносу протягом певного терміну корисного використання, встановленого окремо підприємством при зачисленні на баланс. Інспектування амортизації також передбачає перевірку строків експлуатації об'єктів. А у випадках передчасної ліквідації основного засобу та при виникненні збитків, які спричинені власниками чи матеріально-відповідальними особами, перевіряються винні особи. Інспектори мають перевірити правильність обрахунку відсотка спрацювання. При цьому користуються документальними прийомами контролю та перевіряють первинні документи, облікові регістри та дані по рахункам. Крім того, перевірці підлягають використання амортизації на поліпшення об'єктів та відбиття її в обліку та звітності. При цьому мають бути встановлені факти нецільового використання коштів та події, які виникли в результаті такого витрачання. Контроль правильності та обґрунтованості начислення амортизації відбувається порахунках витрат виробництва та рахунках 10 "Основні засоби", 15 "Капітальні інвестиції", 131 "Знос основних засобів". Начислення амортизації на об'єкти благоустрою, будинки^ споруди^; що знаходяться на балансах житлово-комунальних підприємств, які є приналежними до місцевого самоврядування та, в тому числі, автомобільних трас загального призначення, зростають доходи таких підприємств та установ із скороченням додаткового капіталу, а при його недостатньому обсязі - скорочення також статутного капіталу.

Аудиторському контролю підлягають також операції, пов'язані з поліпшенням та модернізацією основних засобів. Документальним забезпеченням слугуватиме: договір підряду або рішення комісій, відомість на оплату праці, акти виконаних робіт та акти-прийому передачі. Аудитор перевіряє сукупну вартість проведених ремонтних робіт. Суми, які вказані в актах виконаних робіт мають відповідати сумам, які наведені в кошторисах. Використовуватимуться такі методи: зустрічні перевірки, порівняння, експертизи, методи документального контролю.

Якщо основні засоби були поліпшені або відремонтован1' то мають бути перевірені обсяг і якість виконаних робіт, а також самі основи засоби у аспекті їх готовності до експлуатації після ремонту [39, с. 29].

Якщо основні засоби були переоціненими чи зменшили свою корисність під час основної діяльності підприємства, то цей факт також має бути проконтрольованим. При контролі і сума дооцінки чи уцінки та зносу об'єкта основних засобів обчислюється як різниця між цими показниками до і після проведення переоцінки. Якщо залишкова вартість рівнозначна нулю, то тоді його переоцінена залишкова вартість обчислюється шляхом додавання справедливої вартості основного засобу до його початкової вартості без коригування суми зносу об'єкта. Для контролю можуть бути використані дані про переоцінку, зміну вартості, суму зносу основного засобу, регістри бухгалтерського та аналітичного обліку, інвентарні картки, відомості обліку та нарахування зносу об'єктів основних засобів. Контролю підлягає індекс переоцінки. Цей індекс визначається для кожного об'єкту основного засобу індивідуально. Він визначається шляхом ділення справедливої вартості основного засобу на залишкову. Цей показник може перераховуватись у процесі контролю. Основні засоби, які були реконструйовані, модернізовані або переобладнані вносяться до інвентаризаційних описів за назвою, вказуючи нове функціональне призначення та нові технічні характеристики. При цьому вартість має вказуватись нова, з урахуванням реконструкції. Усі зміни вартості основного засобу у процесі переоцінки мають заноситись до технічних паспортів. Усі ці записи також контролюються та перевіряються. Можуть проводитись перевірки згідно інших первинних документів, в яких зазначені господарські операції щодо переоцінок.

Основні засоби можуть вибувати з комунального підприємства у вигляді продажу або безоплатної передачі. Аудитор у якості інформаційного забезпечення використовує такі документи: договори купівлі-продажу, видаткові накладні, акти прийому-передачі, транспортні документи, доручення одержувачів, письмові підтвердження про отримання активів. Велику увагу приділяють відповідності сум податку на додану вартість та відповідності його нарахування чинному законодавству. Під час перевірки фінансової звітності велику увагу приділяють визначенню фінансового результату. Якщо основний засіб підлягає безоплатній передачі, то особливу увагу звертають на документи, які підтверджують цю передачу та наявність на них підписів отримувачів. Аудитором має бути перевірений залишок рахунку 1З1 "Знос основних засобів*, тому що він також має списуватись у частці того активу, який був реалізованим або безоплатно переданим. Методи, які застосовуються: зустрічні перевірки, тестування на відповідність, вибіркові дослідження, методи документального контрою.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...