Меню сайта

Види витрат, які спрямовані на підвищення якості обслуговування в готелі

зовнішні витрати на виправлення помилки в обслуговуванні гостя - витрати, понесені поза готельним комплексом, коли обумовлений рівень якості обслуговування не досягнутий, тобто після того, як послуги були надані (зовнішні втрати);

сума всіх цих витрат дає загальні витрати на якість.

Категоризація цих елементів у основному умовна і незначні відмінності в деталях зустрічаються в різних готельних комплексах.

Висновки

Отже, розглянувши поняття „витрат" в нормативних джерелах та в спеціальній літературі, можна, сформулювати визначення поняття витрат підприємств готельного господарства як виражені витрати підприємств готельного господарства у грошовій формі різних ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у процесі виробництва, обігу і розподілу продукції, товарів, послуг.

Номенклатура витрат підприємств готельно-ресторанної сфери є мінливою, але незважаючи на це, їх поділяють на 2 групи: умовно-постійні й змінні. До умовно-постійних відносять витрати, розмір яких при збільшенні обсягу виручки не змінюється, або змінюється незначною мірою. До них відносять: орендну плату, витрати на поточний ремонт, амортизацію основних засобів, витрати на утримання приміщень.

До змінних відносять такі витрати, які змінюються пропорційно до змін обсягу виручки. До них відносять: заробітну плату, транспортні витрати, знос спецодягу й малоцінних предметів, витрати на паливо, електроенергію, витрати на підготовку кадрів та ін.

Якщо проаналізувати витрати готельного комплексу «Турист», то велику частину витрат припадає на оплату праці, значну частину на амортизацію та адміністративні витрати.

Найпоширенішим і найефективнішим способом зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції (послуг) є їх планування. Мета планування витрат - визначення можливості найефективнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції.

Головними джерелами економії, застосування яких дозволяє зменшити витрати таких дорогих матеріальних ресурсів, як вода і електроенергія, є застосування нових технологій. Проте, варто відмітити, що перед тим, як упроваджувати такі системи, необхідно зіставити витрати, які понесе готель у зв'язку з цим і ті вигоди, які будуть отримані надалі.

Але, майже завжди (особливо, якщо розглядаються крупні готелі) застосування нових ресурсозберігаючих технологій окупається, тобто досягається значна економія ресурсів, що покриває витрати.

Додаток 1

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

10

01

01

Підприємство

ДП ЗАТ «Укрпрофтур» Готельний комплекс «Турист»

за ЄДРПОУ

14353417

Територія

Дніпровський р-н

за КОАТУУ

803660000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

 

Орган державного управління

 

за КОДУ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

55.11.0

Середня кількість працівників

   

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

на 31 грудня_ 2009 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

               

Незавершене будівництво

020

 

30,0

   

-

   

Основні засоби:

   

-

   

-

   

залишкова вартість

030

 

18558,0

20289,0

   

первісна вартість

031

 

30635,0

33397,0

   

знос

032

(12077,0)

(13108,0)

 

Довгострокові біологічні активи:

   

-

   

-

   

справедлива (залишкова) вартість

035

 

-

   

-

   

первісна вартість

036

 

-

   

-

   

накопичена амортизація

037

(

-

)

(

-

)

 

Довгострокові фінансові інвестиції

040

 

80,0

   

93,0

   

Інші необоротні активи

070

 

-

   

-

   

Усього за розділом I

080

 

18668,0

20382,0

   

II. Оборотні активи

       

Виробничі запаси

100

 

678,0

   

290,0

   

Поточні біологічні активи

110

 

-

   

-

   

Незавершене будівництво

120

98,0

60,0

 

Готова продукція

130

 

-

   

-

   

Товари

140

11,0

42,0

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

               

чиста реалізаційна вартість

160

 

28,0

   

30,0

   

первісна вартість

161

 

28,0

   

30,0

   

резерв сумнівних боргів

162

(

-

)

(

-

)

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

     

з бюджетом

170

-

-

 

за виданими авансами

180

84,0

 

Із нарахованих доходів

190

-

-

 

Із внутрішніх розрахунків

200

47,0

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

104,0

   

Поточні фінансові інвестиції

220

 

30,0

   

30,0

   

Грошові кошти та їх еквіваленти:

               

в національній валюті

230

 

2600,0

594,0

   

у тому числі в касі

231

 

в іноземній валюті

240

 

9,0

11,0

   

Інші оборотні активи

250

 

350,0

550,0

   

Усього за розділом II

260

 

-

42,0

   

III. Витрати майбутніх періодів

270

     

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

 

Баланс

280

 

22576,0

22162,0

   

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Власний капітал

               

Статутний капітал

300

 

15628,0

15628,0

   

Додатковий капітал

320

 

1925,0

1925,0

   

Резервний капітал

340

     

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

4322,0

4349,0

   

Неоплачений капітал

360

(

)

 

Усього за розділом I

380

 

21875,0

21902,0

   

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

 

-

   

-

   

III. Довгострокові зобов’язання

430

 

-

   

-

   

Відстрочені податкові зобовязання

450

97,0

 

Усього за розділом IІІ

470

97,0

 

IV. Поточні зобов’язання

               

Короткострокові кредити банків

500

 

-

   

-

   

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

-

   

-

   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

87,0

   

88,0

   

Поточні зобов’язання за розрахунками:

               

з бюджетом

550

 

357,0

100,0

   

зі страхування

570

 

5,0

7,0

   

з оплати праці*

580

 

-

-

   

із внутрішніх розрахунків

600

155,0

-

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

-

65,0

   

Усього за розділом IV

620

 

604,0

260,0

   

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

-

-

   

Баланс

640

 

22576,0

22162,0

   
Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Організація діяльності Центральної районної поліклініки Деснянського району
фінансування облік поліклініка Інформація про діяльність підприємства необхідна - працівнику, засновнику(учаснику) підприємства, представникам контролюючих органів, і, врешті, просто жителям району, в даному випадку Деснянського, де функціонує центральна поліклініка. Кожному важливо, ...

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...