Меню сайта

Управління державними видатками як система контролю

· виявлення резервів зростання доходів Державного бюджету, удосконалення бюджетного процесу в цілому;

· контролю за доцільністю застосування державою зовнішніх і внутрішніх позик, їх цільовим призначенням і ефективністю використання;

· контролю за станом, обслуговуванням та погашенням державного зовнішнього і внутрішнього боргу;

· контролю за своєчасністю і повнотою розрахунків з виконання державних замовлень;

· контролю за своєчасністю, повнотою та порядком погашення іноземними державами, їх юридичними особами, міжнародними організаціями та міждержавними утвореннями своїх заборгованостей перед Україною;

· фінансової експертизи проектів міжнародних договорів України, нормативно-правових актів та інших документів, які стосуються державних коштів;

· оцінки фінансового стану та ефективності систем управління і контролю в бюджетних установах, державних і казенних підприємствах, а також підприємств, де є частка державного майна;

· контролю за діяльністю органів державної виконавчої влади, на які у відповідності з діючим законодавством покладені функції щодо розроблення і реалізації державної фінансової політики.

. Суб’єкти контролю: дві підсистеми за ознаками ініціювання та здійснення контролю

Суб'єктами фінансового контролю є всі установи, організації, підприємства та їх підрозділи, які відповідно до законодавства виконують функції фінансового контролю.

Основними засадами діяльності суб'єктів фінансового контролю є:

• здійснення об'єктивного контролю за фінансово-економічними операціями;

• невтручання в оперативну фінансово-господарську діяльність, окрім ви­падків, передбачених законодавством;

• незалежність і об'єктивність, прийняття рішень за результатами фінансово­го контролю;

• відповідальність за достовірність результатів;

• забезпечення відкритості і прозорості, за умови дотримання режиму спе­ціальних обмежень, установлених законодавством;

• дотримання норм професійної етики.

Повне та ефективне виконання функцій контролю може бути забезпечене за наявності у суб'єкта контролю владних повноважень. Але це не означає, що кон­троль має бути всеосяжним та всемогутнім. Достатність повноважень контролю має бути обґрунтованою, а також підкріпленою чітким формулюванням у законо­давчих та інших нормативно-правових актах.

Суб'єкти державного фінансового контролю:

• органи державної влади та управління: Рахункова палата Верховної Ради України; Державна податкова адміністрація України; Міністерство фінансів України та його підрозділи (Державна контрольно-ревізійна служба Ук­раїни та Державне казначейство України); Фонд державного майна Украї­ни; Міністерство економіки; Міністерство фінансів України; Міністерство праці та соціальної політики України; Державний комітет статистики Ук­раїни; Антимонопольний комітет України; Національний банк України;

• спеціалізовані органи контролю: Державний комітет України із стандар­тизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України), Державний митний комітет України, Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, Державна інспекція України з контролю за цінами, Державна автомобільна інспекція, Державна пожежна інспекція, Державна санітарна інспекція.

За ознаками ініціювання та здійснення контролю суб’єкти контролю виступають у системі:

· системі державного фінансового контролю;

· системі комунального фінансового контролю;

казначейство державний видаток контроль

5. Фінансовий контроль як функції управління: функція контролю, функція обліку, функція аналізу, функція прийняття управлінського рішення

Функції фінансового контролю як функції управління:

.Контролю - це сукупність запроваджених дій, регламентів та процедур для управління, управління ризиками,повноти досягнення мети діяльності та виконання завдань.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...

Інвестиції у формі капітальних вкладень
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати кап ...