Меню сайта

Видатки на оборону

Оборонний бюджет по своєю структурою представляє сведную кошторис Міністерства оборони, що є основним правовим документом - головним військовим фінансовим планом, і визначає обсяг асигнувань за рахунок загального й спеціального фондів для потреб армії.

У кошторисі приводиться характеристика планових і позапланових оборонних видатків, які плануються на наступний рік, окремо по кожному коді програмної класифікації видатків з 2101010 "Керівництво й військове керування Збройних сил України" по 2111040 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо передачі житлового фонду й об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України в комунальну власність".

Зведений кошторис після узгодження її з начальником Генерального штабу Збройних сил України затверджується міністром оборони України.

Нині в армії застосовують перелік витрат по кошторисі Міністерства оборони. Безперечно, така класифікація має важливе військово-економічне значення, тому що не тільки забезпечує строго цільове призначення й використання коштів на оборону, а й конкретизує їх і полегшує здійснення фінансового контролю по їхній витраті й спрощує аналіз визначення потреб і видатків, а також оцінку фінансово-господарської діяльності військ. Однак використання сьогодні застарілого Переліку зразка 1990 року ускладнює роботу військових фінансистів через невідповідність вимогам часу. Класифікатор видатків постійно уточнюється й щороку приходить до військ вказівками Департаменту фінансів Міністерства оборони України, які не в повному обсязі відповідає реаліям фінансово-господарської діяльності щодо віднесення певних видатків у розрізі статей кошторису. Особливо актуально це для обліку заборгованості й перенесення її на новий бюджетний рік. Також необхідно вказати, що діюча класифікація в розрізі КПКВ і КЕКВ недостатньо відображає нинішню специфіку діяльності військ, тому потрібно неї переглянути. Помітимо, що з виданням нової класифікації витрат кошторисом видатків Міністерства оборони України були виправлені зазначені недоліки. Це дає можливість чітко розподілити видатки по прог-рамам видатків; призначити відповідальні департаменти, інші органи центрального апарата МО України; упорядкувати статті видатків, визначити перелік діючих видів видатків щодо кожної статті.

На наш погляд, впровадження нової програмної класифікації видатків оборонного бюджету, безперечно, принесе користь шляхом удосконалення системи не тільки формування, а і його виконання; переходу до середньострокового й довгострокового планування бюджетних коштів на оборону, що дасть можливість погоджувати річні й перспективні плани реформування армії; чітке визначення функцій розпорядників бюджетних коштів, цілей програм і критеріїв їхньої оцінки.Характерною рисою фінансового планування нині повинне бути посилення соціальної спрямованості планів, відмова від залишкового принципу фінансування Збройних сил України.

Необхідно помітити, що формування оборонного бюджету може здійснюватися на основі таких принципів: оптимального об'єднання бюджетних і власних джерел, дотримання режиму економії й здійснення контролю за використанням коштів, а також плановості, цільового напрямку асигнувань, їхньої безповоротності й безоплатності, ефективного використання коштів, фінансування в міру виконання планів. Таке трактування пов'язане з тим, що видатку на оборону визначаються Урядом України на відповідний рік і затверджуються Президентом України.

Зрозуміло, що принцип об'єднання державних і власних джерел фінансування має велике значення, особливо сьогодні, коли грошей на утримання військ не вистачає. Одним з найважливіших принципів дотримання режиму економії є не тільки раціональне формуванні кошторису, особливо по оплаті особового складу військ, але й економія грошей при витраті оборонних коштів. Цей принцип більше виявляється на стадії виконання оборонного бюджету, тобто фактичного використання коштів.

Принцип здійснення контролю дає можливість викрити й відсторонити недоліки й помилки в реалізації механізму фінансового забезпечення.

У реаліях нинішньої міжнародної обстановки формування оборонного бюджету здобуває особливу гостроту. Він складається відповідно до вимог Уряду України з урахуванням ряду факторів, які впливають на його обсяг. До цих факторів належать економічні можливості держави, міжнародні відносини, розвиток науково-технічного прогресу (НТП), підвищення добробуту населення й ін., все це ефективно й раціонально коректують оборонний бюджет.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем. Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у ...

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...