Меню сайта

Аналіз майна та джерел коштів підприємства

≥ 216 1231 ≥ 212

≥ 347 6041 ≤ 6045

Аналіз ліквідності підприємства наведено в таблиці 2. 1.5 дані якої свідчать,що по параметру А1 ³ П1 баланс повинен відповідати критеріям абсолютної ліквідності, на даному підприємстві не в 2009 році, та не в 2010 році ми можемо сказати що баланс не відповідає критеріям абсолютної ліквідності. Але ми можемо зробити висновок що у 2010 році підприємство більш приближено до того що баланс буде абсолютно ліквідним, адже виконується три умови з чотирьох.

Наступним етапом аналізу фінансового стану підприємства є оцінка ліквідності та платоспроможності.

Платоспроможність - можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов’язання.

Ліквідність - здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов’язань.

Для оцінки ліквідності підприємства необхідно розрахувати наступні коефіцієнти:

коефіцієнт поточної ліквідності;

коефіцієнт швидкої ліквідності;

коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Для розрахунку вищевказаних коефіцієнтів необхідна інформація наведена у ф. №1 “Баланс”.

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт загальної ліквідності) - дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань: Якщо поточні активи перевищують по величині поточні зобов’язання, підприємство може розглядатись як таке, що успішно функціонує.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) визначається за формулою (2.2.1):

(2.2.1)

де: ОА - оборотні активи,

ПЗ - поточні зобов’язання

Позитивна динаміка коефіцієнта поточної ліквідності до зростання.

Коефіцієнт поточної ліквідності, який рівний 2 або наближається до цього числа, свідчить про сприятливий стан ліквідності підприємства. Якщо показник КПЛ < 1, підприємство перебуває у кризовому стані стосовно своєї поточної ліквідності (воно має неліквідний баланс).

Коефіцієнт швидкої ліквідності (миттєвої ліквідності) - враховує якість оборотних активів. При його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (крім запасів).

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується за формулою (3.2.1):

(3.2.1)

де З - запаси.

Орієнтовне значення цього коефіцієнта дорівнює 1- 1,5. Проте, ця оцінка умовна.

Більш точним коефіцієнтом платоспроможності є коефіцієнт абсолютної ліквідності, який показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою (4.2.1):

(4.2.1)

де ГК - грошові кошти та їх еквіваленти.

Теоретичне значення даного коефіцієнта не повинне бути меншим 0,2 - 0,25.

Позитивна динаміка даного коефіцієнта - до зростання.

Узагальнення результатів розрахунків, дослідження динаміки зміни коефіцієнтів ліквідності підприємства проведено в таблиці 2.1.6

Таблиця 2.1.6

Аналіз динаміки відносних показників ліквідності

Показники

Нормативне значення

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою, (+, -)

Тр., (%)

1

2

3

4

5

6

1. Оборотні активи, тис.грн.

х

7233

6080

-1153

84,06

2. Запаси, тис.грн.

х

661

594

-67

89,86

3. Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн.

х

2

202

200

10100,00

4. Поточні зобов'язання, тис.грн.

х

8326

5864

-2462

70,43

5. Коефіцієнт поточної ліквідності

2

0,87

1,04

0,17

119,54

6. Коефіцієнт швидкої ліквідності

1-1,5

0,79

0,94

0,15

118,99

7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,35

0,0002

0,0344

0,0342

17200

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...