Меню сайта

Аналіз майна та джерел коштів підприємства

У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у складності ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства так і підприємств-партнерів.

Фінансовий стан підприємства - це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Основними факторами, що визначають фінансовий стан підприємства є: виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку, а також швидкість оборотності оборотних коштів. Основним показником в якому проявляється фінансовий стан є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольнити платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

Основними показниками які характерезують фінансовий стан підприємства є: прибутковість та рентабельність, фінансова стійкість, динаміка та структура джерел фінансування, платоспроможність та ліквідність.

Засновники підприємства,стратегічні інвестори,кредитори,а також державні органи є зацікавленими в правдивій та правильній оцінці фінансового стану підприємства. Кожен з них має свої інтереси,рівень реалізації яких залежить від фінансового стану підприємства.

До структури майна (активів) підприємства належать:

• необоротні активи;

• оборотні активи;

• витрати майбутніх періодів.

Аналіз фінансового стану доцільно почати з аналізу структури і динаміки майна підприємства використовуючи дані ф. № 1 “Баланс”. Для проведення аналізу активів підприємства розраховують абсолютні відхилення та темпи росту,розрахунок проведемо в таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1

Аналіз структури та динаміки майна ВАТ «ПМК-68» за 2009 - 2010 роки, тис.грн.

№ з/п

Показники

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою, (+, -)

Тр., (%)

1

2

3

4

5

6

1.

Необоротні активи, всього

1656

6041

4385

364,79

- у % до вартості майна

18,63

49,84

31,21

267,53

в т.ч.:

1.1.

Нематеріальні активи

1

1

-

100

- у % до необоротних активів

0,06

0,02

-0,04

33,33

- у % до вартості майна

0,01

0,008

-0,002

80,0

1.2.

Основні засоби

1478

6040

4562

408,66

- у % до необоротних активів

89,25

99,98

10,73

112,02

- у % до вартості майна

16,63

49,83

33,2

299,64

1.3.

Відстрочені податкові активи

177

-

-177

-

- у % до необоротних активів

10,69

-

-10,69

-

- у % до вартості майна

1,99

-

-1,99

-

2.

Оборотні активи, всього

7233

6080

-1153

84,06

- у % до вартості майна

81,37

50,16

-31,21

61,64

в т.ч.:

2.1.

Запаси, всього

661

594

-67

89,86

- у % до оборотних активів

9,14

9,77

0,63

106,89

- у % до вартості майна

7,44

4,90

-2,54

65,86

2.2.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5934

3925

-2009

66,14

- у % до оборотних активів

82,04

64,56

-17,48

78,69

- у % до вартості майна

66,75

32,38

-34,37

48,51

2.3.

Дебіторська заборгованість за розрахунками, всього

154

704

550

457,14

- у % до оборотних активів

2,13

11,58

9,45

543,66

- у % до вартості майна

1,73

5,81

4,08

335,84

2.4.

Інша поточна дебіторська заборгованість

42

18

-24

42,86

- у % до оборотних активів

0,58

0,3

-0,28

51,72

- у % до вартості майна

0,47

0,15

-0,32

31,91

2.5.

Грошові кошти та їх еквіва-ленти

2

202

200

10100

- у % до оборотних активів

0,03

3,32

3,29

11066,67

- у % до вартості майна

0,02

1,67

1,65

8350

2.6.

Інші оборотні активи

440

637

197

144,77

- у % до оборотних активів

6,08

10,48

4,4

172,37

- у % до вартості майна

4,96

5,26

0,31

103,26

3.

Вартість майна, всього

8889

12121

3232

136,36

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...