Меню сайта

Аналіз майна та джерел коштів підприємства

У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у складності ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства так і підприємств-партнерів.

Фінансовий стан підприємства - це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Основними факторами, що визначають фінансовий стан підприємства є: виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку, а також швидкість оборотності оборотних коштів. Основним показником в якому проявляється фінансовий стан є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольнити платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

Основними показниками які характерезують фінансовий стан підприємства є: прибутковість та рентабельність, фінансова стійкість, динаміка та структура джерел фінансування, платоспроможність та ліквідність.

Засновники підприємства,стратегічні інвестори,кредитори,а також державні органи є зацікавленими в правдивій та правильній оцінці фінансового стану підприємства. Кожен з них має свої інтереси,рівень реалізації яких залежить від фінансового стану підприємства.

До структури майна (активів) підприємства належать:

• необоротні активи;

• оборотні активи;

• витрати майбутніх періодів.

Аналіз фінансового стану доцільно почати з аналізу структури і динаміки майна підприємства використовуючи дані ф. № 1 “Баланс”. Для проведення аналізу активів підприємства розраховують абсолютні відхилення та темпи росту,розрахунок проведемо в таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1

Аналіз структури та динаміки майна ВАТ «ПМК-68» за 2009 - 2010 роки, тис.грн.

№ з/п

Показники

2009 рік

2010 рік

Відхилення

за сумою, (+, -)

Тр., (%)

1

2

3

4

5

6

1.

Необоротні активи, всього

1656

6041

4385

364,79

- у % до вартості майна

18,63

49,84

31,21

267,53

в т.ч.:

1.1.

Нематеріальні активи

1

1

-

100

- у % до необоротних активів

0,06

0,02

-0,04

33,33

- у % до вартості майна

0,01

0,008

-0,002

80,0

1.2.

Основні засоби

1478

6040

4562

408,66

- у % до необоротних активів

89,25

99,98

10,73

112,02

- у % до вартості майна

16,63

49,83

33,2

299,64

1.3.

Відстрочені податкові активи

177

-

-177

-

- у % до необоротних активів

10,69

-

-10,69

-

- у % до вартості майна

1,99

-

-1,99

-

2.

Оборотні активи, всього

7233

6080

-1153

84,06

- у % до вартості майна

81,37

50,16

-31,21

61,64

в т.ч.:

2.1.

Запаси, всього

661

594

-67

89,86

- у % до оборотних активів

9,14

9,77

0,63

106,89

- у % до вартості майна

7,44

4,90

-2,54

65,86

2.2.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5934

3925

-2009

66,14

- у % до оборотних активів

82,04

64,56

-17,48

78,69

- у % до вартості майна

66,75

32,38

-34,37

48,51

2.3.

Дебіторська заборгованість за розрахунками, всього

154

704

550

457,14

- у % до оборотних активів

2,13

11,58

9,45

543,66

- у % до вартості майна

1,73

5,81

4,08

335,84

2.4.

Інша поточна дебіторська заборгованість

42

18

-24

42,86

- у % до оборотних активів

0,58

0,3

-0,28

51,72

- у % до вартості майна

0,47

0,15

-0,32

31,91

2.5.

Грошові кошти та їх еквіва-ленти

2

202

200

10100

- у % до оборотних активів

0,03

3,32

3,29

11066,67

- у % до вартості майна

0,02

1,67

1,65

8350

2.6.

Інші оборотні активи

440

637

197

144,77

- у % до оборотних активів

6,08

10,48

4,4

172,37

- у % до вартості майна

4,96

5,26

0,31

103,26

3.

Вартість майна, всього

8889

12121

3232

136,36

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...