Меню сайта

Фінансовий аналіз діяльності ЗАТ Кондитерська фабрика Харків’янка

Шоколадно-цукерковий цех має 6 потоково-механізованих ліній, що дозволяють виготовляти широкий асортимент кондитерських виробів - глазуровані та неглазуровані цукерки з різноманітними корпусами, шоколад, шоколадно-вафельні торти.

Шоколадний цех має потоково-механізовану лінію з виробництва шоколадних цукерок з різноманітними начинками і цукерок з заспиртованими фруктами та ягодами в широкому асортименті.

Борошняно-кондитерський має в складі лінії з виробництва зефіру, мармеладу, ірису

Кондитерська фабрика "Харків'янка" сьогодні виготовляє широкий асортимент кондитерських виробів: цукерки, карамель, шоколад, ірис, зефір, мармелад, торти шоколадно-вафельні. Асортимент нараховує більше 200 найменувань, а з урахуванням фасовки - вдвічі більше.

Інформаційною базою аналізу фінансового стану є бухгалтерська фінансова звітність, яка відображає майновий та фінансовий стан підприємства на конкретну дату. Бухгалтерська звітність складається із взаємозв’язаних форм, на основі яких здійснимо аналіз фінансового стану фабрики "Харків'янка":

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал.

Аналіз балансу

Аналіз фінансового стану фабрики "Харків'янка" почнемо з його загальної оцінки за даними балансу. Перш за все, розрахуємо зміну валюти балансу за 2008 рік. Отже, на кінець звітного періоду валюта балансу становила 82169 тис. грн., що на 35647 тис. грн в абсолютному вимірі більше, ніж на початок року. Тобто в цілому за 2008 рік валюта балансу зросла на 76,6%. Це явище оцінюється як позитивне, але при цьому варто врахувати фактор інфляції у 2008 році (індекс інфляції становив 122,3%), який дещо занижує реальне зростання валюти балансу.

Для загальної оцінки динаміки фінансового стану необхідно встановити співвідношення динаміки балансу з динамікою реалізації продукції, а також прибутку підприємства від операційної діяльності. Темп приросту обсягу реалізації продукції становив 12,1%, а прибуток зменшився на 5,3%. Відставання темпу зростання цих показників від темпів зростання суми балансу свідчить про погіршення використання засобів підприємства.

Крім зміни валюти балансу необхідно проаналізувати характер зміни окремих статей балансу, тобто провести горизонтальний та вертикальний аналіз балансу фабрики "Харків'янка".

Аналітичне групування та аналіз статей активу балансу

 

ЗАТ "Кондитерська фабрика "Харків'янка"

 

Актив балансу

2007

2008

Абсолютне відхилення, тис.грн

Темпи зростання, %

 

тис.грн

% до підсумку

тис.грн

% до підсумку

   

І. Необоротні активи

40362

86,76

75316

91,66

34954

186,6

ІІ. Оборотні активи

5938

12,76

6686

8,14

748

112,6

У тому числі: - запаси

878

1,89

1264

1,54

386

144,0

- одержані векселі

0

0,00

0

0,00

0

0,0

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

3796

8,16

3668

4,46

-128

96,6

- дебіторська заборгованість за розрахунками та ін.

557

1,20

1426

1,74

869

256,0

- поточні фінансові інвестиції

35

0,08

205

0,25

170

0,0

- грошові кошти та інші активи

682

1,47

135

0,16

-547

19,8

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

222

0,48

167

0,20

-55

75,2

Баланс

46522

100,00

82169

100,00

35647

176,6

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...

Управління формуванням прибутку підприємства
Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни, нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально використовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності підприємств вимагає нових підходів до повед ...