Меню сайта

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні

Контроль за дотриманням у бюджетній установі митного законодавства забезпечує Державна митна служба України, органи якої, зокрема, перевіряюсь, правильність декларування товарів, що перетинають митний кордон України, нарахування, повноту і своєчасність внесення з них податків (ПДВ, акцизного збору й мита) та інших платежів, дотримання встановленого порядку переміщення через митний кордон України валютних цінностей.

Дотичні до державного фінансового контролю і Фонд державного майна України (ФДМУ) та Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

У частині здійснення фінансового контролю за діяльністю бюджетної установи завданням ФДМУ є нагляд за дотриманням законодавства лід час оренди та відчуження державного майна.

Контрольно-ревізійні підрозділи міністерств і відомств функціонують на підставі Порядку здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2002 р. № 685. їх головним завданням є здійснення відомчого контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів підприємствами, установами й організаціями, що входять до сфери управління відповідного центрального органу влади та управління.

Безперечне право здійснювати державний фінансовий контроль у бюджетній установі має і Рахункова палата, яка як конституційний орган парламентського контролю проводить ревізії та перевірки за витрачанням коштів Державного бюджету України й державних позабюджетних фондів в апараті Верховної Ради України, органах виконавчої влади, Національного банку України, Фонді державного майна, інших підзвітних Верховній Раді України органах, а також на підприємствах і в організаціях незалежно від форми власності. До її функцій віднесено також здійснення контролю за законністю та своєчасністю руху бюджетних коштів в уповноважених банках і кредитних установах України.

Основними завданнями Державного департаменту фінансового моніторингу, який здійснює обов'язковий фінансовий контроль за всіма фінансовими операціями, визначеними законом як чималі або сумнівні, встановлено збір, опрацювання та аналіз інформації про такі операції. Для цього його наділено правом отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

Право на здійснення державного фінансового контролю мають і підрозділи державних цільових та позабюджетних фондів.

Наприклад, Пенсійний фонд України, що є позабюджетним державним фондом, має право на проведення за установленим порядком на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності, планових і позапланових перевірок фінансово-бухгалтерських документів, планів, кошторисів та інших документів щодо правильності обчислення та сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів до пенсійного фонду, а також використання його коштів.

Аналіз чинної системи загальнодержавного фінансового контролю в Україні засвідчує, що головні її недоліки виявляються:

- по-перше, у можливості використання розпорядниками коштів державного бюджету, місцевих бюджетів не за цільовим призначенням, неефективно та нераціонально, неповного повернення (або неповернення) бюджетних кредитів і позик;

по-друге, у роз'єднаності й невпорядкованості дій контрольних органів, відсутності єдиного погодженого плану заходів щодо фінансового контролю як за надходженням податкових і неподаткових прибутків до бюджетної системи (включаючи державні позабюджетні фонди), так і за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. В Україні дотепер відсутня теоретично пророблена й законодавчо оформлена концепція загальнодержавного фінансового контролю.

Порушення свідчать про потребу подальшого вдосконалення механізму державного фінансового контролю. Здійснення ревізіями й перевірками лише подальшого контролю не забезпечує достатнього рівня профілактичних заходів щодо запобігання правопорушенням, а відсутність публічної оцінки бюджетного управління на всіх рівнях відповідальності та неврегульованість застосування жорстких заходів впливу за допущені зловживання і правопорушення спонукає до запровадження якісно нової, випереджувальної форми державного фінансового контролю. Цей контроль має бути спрямований на запобігання правопорушенням при використанні бюджетних коштів, державного та комунального майна. Такою формою контролю бачимо державний аудит, який дає змогу запобігти фінансовим порушенням, мінімізувати їх наслідки, здійснити оцінку ефективності витрачання державних ресурсів, запропонувати обґрунтовані шляхи вдосконалення механізмів управління ними.

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...